Yeqa uye kokuphakathi

Usindisa Impilo Zabantu Engekho Emsebenzini

Usindisa Impilo Zabantu Engekho Emsebenzini

USerge Gerardin wayesebhasini esiya emhlanganweni waboFakazi bakaJehova owawuseduze leParis eFrance, kungeSonto mhlaka January 5, 2014, lapho abona khona ingozi eyesabekayo emgwaqweni. Ulandisa esithi, “Imota yathuza umduli wesamende osekele ibriji, yasiqonga emoyeni. Kuthe kusenjalo kwalavuka amalangabi, yayalala ngophahla.”

USerge useleminyaka edlula 40 esebenza ukucitsha umlilo. Njengoba engumkhokheli weqembu elicitsha umlilo, uSerge kazange ake athikaze. Uthi, “Lanxa sasihambela kwelinye icele, ngacela umtshayeli ukuthi amise ibhasi, ngasengigijima ngisiya emoteni le eyayisingamalangabi.” USerge wezwa abanye behlaba umkhosi besithi “Ngincedani bo! Ngafa mina!” Uqhubeka esithi: “Ngangibophe ithayi, ngihlabe lesudu, njalo ngingelazo impahla zokucitsha umlilo. Kodwa izililo engangizizwa zangitshela ukuthi kulabantu ababesaphila bedinga ukuncedwa!”

USerge wathi elokhu ebhoda imota le, wabona enye indoda eyayisiphumile njalo eyayingasakwazi engakwenza, wayiqhuba wayisa endaweni ephephileyo. USerge uthi, “Indoda le yangitshela ukuthi kwakusele ababili emoteni. Izimota ezinengi zasezimile, kodwa abantu babesehluleka ukusondela eduze kwemota leyo ngenxa yelangabi.”

Abatshayeli abanengi bamaroli bafika lezigxingi zokucitsha umlilo. USerge wayebaqondisa ukuthi bayicitshe njani imota le eyayisingamalangabi, njalo benelisa ukuwucitsha okwesikhatshana umlilo. Umtshayeli wemota le wayebandezelekile ngaphansi kwemota. USerge labanye ababelapho bayiphakamisa imota basebemdonsa umtshayeli bemkhupha engozini.

USerge wathi, “Kuthe sekunjalo, umlilo waphonguthi lavu!” Kodwa enye indoda yayilokhu iphakathi ilenga ngebhanti lemota. Kwathutsha omunye owayesebenza ukucitsha umlilo egqoke impahla ezigqokwa ngabagada imidududu kodwa mhlalokho wayengasebenzi. USerge uqhubeka esithi, “Ngabatshela ukuthi kwasekuseduze ukuthi imota le idubuke, yikho-ke sayidonsa ngezandla indoda le eyayisemoteni sayikhuphela phandle.” Kungakapheli lomzuzu imota yadubuka.

Abacitsha umlilo bafika bawucitsha umlilo njalo abe ambulensi bathwala ababelimele. USerge bamfaka umuthi njalo bambhanditsha lapho ayelimale khona. USerge uthe esegada ibhasi eseqonda emhlanganweni, amadoda amanengi agijima afika ambonga.

USerge uthi kuyamthokozisa ukuthi wenelisa ukusiza abantu labo. “Umzwangedwa wami wangitshela ukuthi ngangizakuba lecala kuJehova uNkulunkulu wami, nxa ngangingagoqa izandla. Okungithokozisa kakhulu yikuthi ngenelisa ukuncedisa ukuthi abantu labo basinde engozini.”