Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Ukunceda Iziphepheli Ezisenkabazwe Ye-Europe

Ukunceda Iziphepheli Ezisenkabazwe Ye-Europe

Eminyakeni esanda kwedlula, kuleziphepheli ezinengi ezithuthele e-Europe zivela e-Africa, eMiddle East, laseSouth Asia. Abantu emphakathini kanye lezisebenzi eziqhatshwe nguhulumende zinika iziphepheli lezo ukudla, indawo yokuhlala kanye lemithi.

Kodwa lokhu ayisikho kodwa abadinga ukuncediswa ngakho. Abanengi babo bahlulukelwe yikho bayakudinga ukududuzwa lokunikwa ithemba. OFakazi bakaJehova abasenkabazwe ye-Europe bayabalalela futhi babaduduze besebenzisa iBhayibhili.

Babaduduza Besebenzisa IBhayibhili

Kusukela ngo-August 2015, oFakazi abavela emabandleni angu-300 ase-Austria leGermany benza konke okusemandleni abo ukuthi baduduze iziphepheli. Sebenanzelele ukuthi iziphepheli zithanda ukwazi izimpendulo zemibuzo elandelayo:

Ngo-August kusiya ku-October 2015, oFakazi bacela amabhuku amanengi kakhulu egatsheni elisenkabazwe ye-Europe futhi banika iziphepheli amabhuku lawo mahala.

Okwenziwa NgoFakazi Ukuze Batshumayeze Iziphepheli

Iziphepheli ezinengi zikhuluma ulimi lomdabuko wazo kuphela. Yikho oFakazi basebenzisa iwebhusayithi i-jw.org ngoba ilamabhuku lamavidiyo ezindimi ezitshiyeneyo. UMatthias loPetra abancedisa e-Erfurt, eGermany bathi: “Kwezinye izikhathi sixoxa labo ngolimi lwezandla njalo sisebenzise amapikitsha lemidwebo.” OFakazi basebenzisa le-JW Language ebanceda ukuthi bafunde ezinye izindimi ukuze benelise ukutshumayeza iziphepheli ngolimi lwazo. Abanye basebenzisa i-JW Library ukuze babale amavesi futhi babatshengise amavidiyo ngezindimi zabo.

Impumela Ethokozisayo

Omunye uFakazi lomkakhe abavela eSchweinfurt, eGermany bathi: “Ufica sesibuthanelwe yisiqumbi sabantu. Ngamahola amabili lengxenye, sanika iziphepheli amabhuku angaba ngu-360. Abanye babekhothamisa amakhanda kancane besibonga.” UWolfgang, oncedisa eDiez, eGermany uthi: “Iziphepheli ziyathokoza nxa zibona ukuthi kulabantu abalendaba lazo. Ngezinye izikhathi zicela amabhuku ngezindimi ezinhlanu loba eziyisithupha.”

Abanengi bahle baqalise ukuwabala amabhuku futhi abanye bayaphenduka bezobonga oFakazi. U-Ilonca, uFakazi oseBerlin, eGermany uthi: “Kulamajaha amabili athatha amabhuku, kwathi ngemva kwemizuzu engu-30 aphenduka esiphathele isinkwa. Axolisa esitshela ukuthi aswele ukuthi asipheni ukuze atshengise ukuthi ayabonga.”

“Siyabonga! Siyabonga Kakhulu!”

Izisebenzi zikahulumende, iziphathamandla labomakhelwane bayabonga ngomsebenzi lo owenziwa ngoFakazi bakaJehova. Esinye isisebenzi sikahulumende esinakekela iziphepheli ezingu-300 sathi: “Siyabonga! Siyabonga kakhulu ngokuba lendaba leziphepheli!” Omunye osebenza enkambeni yeziphepheli watshela oFakazi ukuthi ukupha iziphepheli amabhuku ngolimi lwazo yinto enhle kakhulu ngoba kuyazinceda zibe lolutho lokwenza.

UMarion lomkakhe uStefan abahlala e-Austria bachasisela amapholisa amabili ayezolinda enkambeni yeziphepheli ukuthi oFakazi bazincedisa njani iziphepheli. Amapholisa ababonga, asecela amabhuku amabili. UMarion uthi: “Amapholisa ahlala ewuncoma umsebenzi wethu.”

Owesifazana ohlala e-Austria ojayele ukupha iziphepheli impahla wananzelela ukuthi oFakazi babehlala bezonceda iziphepheli kungelani lokuthi umkhathi unjani. Ngelinye ilanga wathi: “Lanxa iziphepheli zikudinga okokudla lokokugqoka, ezikudinga kakhulu lithemba. Yikho kanye elizinika khona.”