Yeqa uye kokuphakathi

Ukukhuthaza Lokududuza Asebeluphele

Ukukhuthaza Lokududuza Asebeluphele

E-Australia kulabantu abanengi asebeluphele. Abanye bagcinwa ezindaweni zabantu asebeluphele ukuze banakekelwe ngabantu abawufundeleyo umsebenzi lo.

Ngezinye izikhathi abantu asebeluphele bahlaselwa yikudana, isizungu njalo bazizwa bengelancedo yikho bayakudinga ukududuzwa. OFakazi bakaJehova bajayele ukuvakatsha maviki wonke ezindaweni ezimbili ezisePortland, e-Australia ukuze banike asebeluphele induduzo lethemba.

Izingxoxo ZeBhayibhili Ezinceda Asebeluphele

OFakazi bavakatshela asebeluphele ukuze baxoxe labo ngezindaba eziseBhayibhilini ezigoqela lokho okwenziwa nguJesu elapha emhlabeni. Omunye umzalwane okuthiwa nguJason uthi: “Siyabala indaba eseBhayibhilini besesixoxa ngayo.” Abanengi abagcinwa ezindaweni lezi abezwa kuhle emzimbeni yikho oFakazi babanika ithemba ngokubatshela ukuthi uNkulunkulu uzaqeda ukugula lokufa.

UFakazi okuthiwa nguTony uthi: “Siqalisa sasihlala imizuzu engu-30 kuphela kodwa bona babefuna sihlale isikhathi eside. Yikho khathesi sesixoxa labo phose okwehora lonke kodwa omunye ohlala khona ufisa ukuthi ngabe sihlala amabili.” Abanye asebekhulile bayiziphofu, abanye kabenelisi ukuhamba ikanti abanye bayehluleka ukubamba izinto yikho oFakazi bayabancedisa.

Okunye oFakazi abakwenzayo nxa bevakatshile yikuhlabela izingoma ezidumisa uNkulunkulu. Asebekhulile bayazithanda izingoma lezi futhi bahlala befuna ezinye. UJohn * uthi: “Siyazithanda izingoma zenu. Ziyasinceda ukuthi simazi uNkulunkulu futhi simhloniphe.” Omunye oyisiphofu okuthiwa nguJudith useyibambe ngekhanda ingoma ayithandayo.

OFakazi balendaba labantu asebeluphele. Umzalwane okuthiwa nguBrian uthi nxa begula bayabalanda ukuze bayebabona. Uthi bafika baxoxe labo ukuze bazwe ukuthi banjani besebephenduka futhi ngelinye ilanga.

“Lithunywe NguNkulunkulu”

Abanengi asebeluphele bayakholisa kakhulu ukuvakatshelwa ngoFakazi. UPeter uthi: “Ngihlala ngikhangelele ukubuya kwaboFakazi.” UJudith ujayele ukutshela umuntu omnakekelayo ukuthi: “KungoLwesithathu namuhla! Ngicela ungilungise ukuze ngiyefunda iBhayibhili. Angifuni ukuphuza.”

Asebeluphele bayakukholisa kakhulu ukufundiswa iBhayibhili futhi bathi sekubasondeze eduze loNkulunkulu. Ngemva kwengxoxo ethile eyayiphathelane lemfundiso zikaJesu, omunye osekhulile okuthiwa nguRobert wathi: “Ngangingayizwisisi indaba le kodwa khathesi sengiyizwisisa.” Omunye okuthiwa nguDavid sowafunda ukuthi ukuthandaza kuqakathekile futhi uthi: “Sekungisondeze eduze loNkulunkulu njalo sengikholwa sibili ukuthi ukhona.”

Asebeluphele bayakuthanda ukufunda ngekusasa elihle esilithenjiswe nguNkulunkulu. ULynette uthi: “Siyabonga ngokusiduduza ngeLizwi likaNkulunkulu.” Omunye wathi: “Lithunywe nguNkulunkulu.”

UMargaret laye uyakuthanda kakhulu ukufunda iBhayibhili futhi usengena lemihlangano yaboFakazi bakaJehova eWolu yoMbuso. Akulula ukuthi enze njalo ngoba akezwa kuhle emzimbeni futhi lokuhamba kumthwalisa nzima. Watshela oFakazi wathi: “Lisincede sathola injongo yokuphila.”

‘Lenza Umsebenzi Omuhle’

Izisebenzi ezigcina asebeluphele ziyabonga ngomsebenzi owenziwa ngoFakazi. UFakazi okuthiwa ngu-Anna uthi: “Izisebenzi zijayele ukukhuthaza asebekhulile ukuthi bangayekeli ukuzofunda iBhayibhili ngoba kubenza bathokoze.” UBrian uthi: “Izisebenzi zalapha zilomusa futhi ziyabambisana lathi ngezindlela ezitshiyeneyo.”

Izihlobo zalabo abagcinwayo ziyathokoza nxa zibabona bekholisa ukufunda iBhayibhili. Indodakazi yomunye osekhulile iyababonga kakhulu oFakazi ngomsebenzi omuhle abawenzayo. Ithi: “Ngiyabonga ngoba liyamnceda kakhulu umama.”

^ indima 7 Amabizo alabo abagcinwayo antshintshiwe.