Yeqa uye kokuphakathi

Ubuhle BamaWolu OMbuso Emphakathini

Ubuhle BamaWolu OMbuso Emphakathini

Sekuyiminyaka edlula 100 oFakazi bakaJehova besakha izindawo zokukhonzela ezibizwa ngokuthi ngamaWolu oMbuso. Sikhona yini isakhiwo esinjalo endaweni yakini? Kunceda ngani ukuba leWolu yoMbuso emphakathini wakini?

IWolu yoMbuso eseFlowery Branch, e-U.S.A.

‘Isakhiwo Esithinta Inhliziyo Zabantu’

AmaWolu oMbuso akhiwa ngendlela yokuthi akhange umphakathi. UJason oncedisa ukwakhiwa kwamaWolu oMbuso e-United States uthi: “Isifiso sethu yikuthi sakhe amaWolu oMbuso amahle futhi alesithunzi.” Omunye njalo uFakazi osebenza ukudweba amapulani uthi: “Sifuna isakhiwo lesi sithinte inhliziyo zabantu futhi sibakhange.”

AmaWolu oMbuso akhiwa ngoFakazi bakaJehova abazinikeleyo futhi abazimisele ukwakha izakhiwo zohlonzi. Indlela ababambisana ngayo nxa besakha itshiya abantu bebambe owangaphansi. Ngokwesibonelo, enye indoda esebenza ukuhlola izakhiwo eTexas, e-U.S.A. yathi iqeda kuhlola iWolu yoMbuso ethile yancoma indlela uphahla olwalulungiswe ngayo. Yathi yayingakaze ikubone lokhu kwezinye izindawo. Enye njalo indoda ehlola izakhiwo eJamaica yatshela abanye esebenza labo yathi: “Akulasidingo sokukhathazeka ngaboFakazi bakaJehova nxa besakha. Balandela ipulani njengoba injalo futhi banamathela emithethweni yokwakha.” Omunye ohlola izakhiwo eFlorida e-U.S.A uthi: “Sengike ngahlola izibhedlela lezakhiwo ezinkulu zikahulumende kodwa angikaze ngibone isakhiwo esihle njengalesi. Lenza umsebenzi oncomekayo.”

IWolu yoMbuso eseConcession, eZimbabwe

AmaWolu Ayabanceda Abantu Emphakathini

Imihlangano eyenzelwa emaWolu oMbuso iyabanceda kakhulu abantu abayingenayo ukuthi bathokoze ezimulini zabo. URod osebenza leqembu lokudweba amapulani uthi: “EmaWolu oMbuso abantu bafundiswa ukuthi baziphathe kuhle futhi lokhu kuyawuthuthukisa umphakathi.” Uphinda athi: “Le yindawo ongancedakala khona nxa uphakathi kwenhlupho. Nxa ungena uhle uzizwe wamukelekile futhi uzathola induduzo uphinde ufunde okunengi ngoNkulunkulu.”

OFakazi bakaJehova bayabathanda omakhelwana babo futhi basukumela phezulu besiyasiza abehlelwe ngumonakalo. Ngokwesibonelo ngo-2016 oFakazi abahlala eBahamas balungisa imizi engu-254 eyayidilizwe yisiphepho esikhulu okuthiwa ngu-Hurricane Matthew. Kwesinye isigaba omunye ugogo okuthiwa nguViolet walanda oFakazi wathi ucela bamncedise uzababhadala. Bamncedisa sibili kodwa kabazange bambhadalise. Balungisa isilingi yendlu yakhe eyayivuza basebeyipenda yabanhle. Wababonga wangaqedi wasesithi kubo: “Ngeqiniso lingabantu bakaNkulunkulu!”

IWolu yoMbuso eseBad Oeynhausen, eGermany

‘Siyathokoza Ukuthi IWolu YoMbuso Le Isendaweni Yakithi’

OFakazi bakaJehova balohlelo lokufundisa bonke abasebenzisa amaWolu oMbuso indlela yokuwanakekela ukuze ahlale esesimeni esihle. Lokhu kulethe impumela emihle. Kwelinye idolobho elise-Arizona, owesifazana wanxuswa ukuthi azongena imihlangano eWolu yoMbuso. Wancoma indlela iWolu le eyayinakekelwa ngayo futhi wamangala esizwa ukuthi kulohlelo olulandelwayo lokuyigcina isesimeni esihle. Owesifazana lo wayesebenzela abamaphephandaba futhi wabhala encoma indlela iWolu yoMbuso le enakekelwa ngayo. Ekucineni kwendaba yakhe wabhala wathi: ‘Siyathokoza ukuthi iWolu yoMbuso le isendaweni yakithi.’

AmaWolu oMbuso atholakala ezindaweni ezitshiyeneyo emhlabeni wonke. Siyakunxusa ukuthi usivakatshele. Asithandabuzi ukuthi uzakwamukelwa ngomusa.