Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi Bancedisa Omakhelwana Babo E-Italy

OFakazi Bancedisa Omakhelwana Babo E-Italy

NgoNovember 2016 kwaba lezulu elinengi ezindaweni ezisenyakatho ye-Italy elabangela izikhukhula. Imizi esesigabeni esiseduze ledolobho leMoncalieri yahlaselwa yizikhukhula lezi. Kwezinye izindawo esigabeni lesi amanzi ayesedlula emadolweni. Elinye iphephandaba lathi: “Izulu lakhucula izinto ezinengi kakhulu.” Izakhamizi ezingaba yi-1 500 zasuswa masinyane endaweni le yiziphathamandla. Ukuphangisa kweziphathamandla lezi kwanceda ukuthi kungabi lomuntu obulawa yizikhukhula. Loba kunjalo abantu abanengi balahlekelwa yimpahla yabo.

OFakazi Bayabambisana Ukuze Bancede Abanye

OFakazi bakuleyondawo bahle baqalisa ukuncedisa abanye njalo babesebenza bengamaqembu. Babekhupha udaka lengcekeza ezindlini njalo beqoqa impahla ezazingafanga kakhulu. Elinye iqembu lathi lisiyanika imuli ethile ukudla kanye lempahla lafica iziphathamandla zivale umgwaqo. Kodwa zabavumela oFakazi laba ukuthi badlule. Bafika bancedisa abanye oFakazi ababeyehlelwe ngumonakalo lo kanye labanye ababengena amanye amasonto.

Ngokwesibonelo kwesinye isakhiwo kwakugcwele amanzi ekamelweni eliphansi yikho izisebenzi ezifundele ukuwakhipha zawakhipha futhi zathi seziqedile oFakazi bafika bezoncedisa. Bancedisa omunye uFakazi okuthiwa ngu-Antonio ukukhipha ingcekeza eyayisele. Ngemva kokuncedisa indoda le lemuli yayo baqalisa ukusiza abanye ababehlala kulesosakhiwo. Ukuze bawenze masinyane umsebenzi lo babeqhubelana izibi lezo beyilayini. Izakhamizi zalapho zababonga kakhulu ngomsebenzi wabo. Omunye umama okuthiwa nguVivian walanda umka-Antonio wamtshela wathi: “Sicela usibongele kubazalwane benu, lenze umsebenzi omkhulu kakhulu!”

Izakhamizi zesinye isigaba esahlaselwa yizikhukhula zananzelela indlela oFakazi ababencedisa ngayo abanye. Ezinye zakhona zancedisa emsebenzini owawusenziwa ngoFakazi njalo zazibambisana labo.

Izakhamizi Zibonga Umsebenzi Owenziwa NgoFakazi

Igaraji lenye indoda eyehlelwa ngumonakalo lo lagqitshelwa ludaka. Yasala ibambe owangaphansi ngemva kokuba oFakazi abangu-8 beyincedise ukukhipha udaka lolo okwamahora amane. Bathi beqeda indoda le yabagona njalo yabhala umlayezo ku-inthanethi ibonga umsebenzi omkhulu owenziwa ngoFakazi.

Omunye uFakazi uthi: “Sancedisa omakhelwana abanengi abangasoFakazi futhi abanye bakhona basebeleminyaka edlula 80. Babehlengezela inyembezi ngesikhathi besibonga ngalokho esasibenzele khona.” Esinye isakhamuzi esingena iRoma sabonga oFakazi ngomsebenzi abawenzayo sathi: “Bekukuhle ukusebenza lani, nginanzelele ukuthi kalikhethi ukuthi umuntu ungena yiphi isonto, lincedisa wonke umuntu.” Enye indoda yathi: “Kungizwisa ubuhlungu ukuthi abantu balazi ngokuqoqoda emizini yabo kuphela, hatshi ngomsebenzi wokunceda abanye.”