NgoJune 2013 kwana izulu elikhulu kakhulu eCentral Europe elabangela ukuthi imifula igcwale ize ichitheke njalo lokhu kwenza ukuthi kube lezikhukhula. EHungary, umfula uDanube wagcwala ngendlela owawungakaze ugcwale ngayo.

Ngenxa yalokhu, iziphathimandla zeMinistry of Human Resources eHungary zacela ukuthi igatsha laboFakazi bakaJehova laseHungary libancedise ukuthi bavimbele umonakalo owawungadalwa yizikhukhula. Yikho igatsha lacela ukuthi wonke amabandla aseduze loMfula uDanube ahlanganyele ohlelweni olwalusenziwa yiziphathimandla ukuze kungabi lomonakalo.

Amabandla lawo avumela phezulu. Emalangeni alandelayo, oFakazi abadlula 900 ababesuka emabandleni angu-72 bahlanganyela ekuqiniseni imingcele yomfula lo. Bacelwa ukuthi bagqoke amabheji ayebhalwe ukuthi “oFakazi bakaJehova,” futhi ayebhalwe amabizo abo lawamadolobho abavela kuwo.

Kwelinye idolobho, ummeli we-Red Cross yaseHungary wathumela ibandla elithile umlayezo othi: “Siyalibonga njalo siyalihlonipha ngoba kasikaze sibone abantu abamanyene kangaka futhi abazinikeleyo, singasabali umango eliwuhambileyo! Ngiyaziqhenya ngesibonelo senu esihle edolobheni lethu!”

Umgcinisihlalo wenhlanganiso ebona ngezokusiza abehlelwe ngumonakalo futhi olilunga lePhalamende yaseHungary, wathumela incwadi egatsheni ebonga oFakazi ngokusekela kwabo umsebenzi wokuqinisa imingcele yomfula.