Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Bahlanza IRostov-on-Don

OFakazi BakaJehova Bahlanza IRostov-on-Don

Mhlaka 20 May 2015, umaqhuzu emawofisini kamanisipala edolobheni leRostov-on-Don eRussia wanika oFakazi bakaJehova incwadi eyayibancoma “ngokuncedisa ekuhlanzeni idolobho.”

OFakazi bakaJehova ababevela emabandleni amane babutha izibi ezazigcwele ezindleleni lasekhunjini lomfula. Ngamahora amalutshwana nje, basebebuthe izibi ezigcwala imigodla engaba ngu-300 eyathwalwa ngamaroli yayalahlwa.

Kuyini okwenza oFakazi bakaJehova baba ledlabuzane lokuncedisa umphakathi? URaisa oleminyaka engu-67 uthi: “Angisoze ngiphongugoqa izandla mina ngibona indawo ingcolile. Ngifuna idolobho lethu lihlanzeke ukuze abantu bonke bahlale endaweni ehlanzekileyo. Ngiyakuthanda ukwenza umsebenzi lo lanxa esikwenzileyo kungasoze kwaziwe ngabantu abanengi. UJehova uNkulunkulu nguye obonayo.” U-Aleksander uthi: “Kasitshumayeli kuphela kodwa senza lomsebenzi onceda umphakathi. Ngiyathokoza njalo ngisuthiseke nxa ngisenzela omakhelwane bami okuthile.”

Okwenziwa ngoFakazi bakaJehova kwabathokozisa abantu. Omunye ohlala edolobheni lelo wamangala kakhulu lapho esizwa ukuthi oFakazi bakaJehova babengalindelanga mbadalo ngomsebenzi ababewenza. Laye waqalisa ukuncedisa emsebenzini lowo futhi wathi: “Bengingakwazi ukuthi kungenzakala ukuthi ngikholise ukuhlanza futhi ngisuthiseke ngokwenza njalo.” Waphinda wathi: “Abanye benu abahlali lapha kodwa babuyile ukuzohlanza indawo yethu!”

Indoda ethile engumaqhuzu emawofisini kamanisipala yananzelela ukuthi iqembu elincane laboFakazi lalibuthe izibi ezinengi kakhulu. Yabathatha ipikitsha bemi eceleni kwezibi zabo ukuze itshengise izisebenzi zikamanisipala ukuthi umsebenzi kumele wenziwe njani.