Yeqa uye kokuphakathi

Ukutshumayela Umlayezo WeBhayibhili Ezindaweni EziseNyakatho Ezingafikeki Lula

Ukutshumayela Umlayezo WeBhayibhili Ezindaweni EziseNyakatho Ezingafikeki Lula

Ngo-2014, iQula Elibusayo laboFakazi bakaJehova lathi kuqaliswe uhlelo lokuyatshumayela endaweni esenyakatho ye-Europe lase-North America. (ImiSebenzi 1:8) Kwaqaliswa ngokutshunyayelwa e-Alaska (U.S.A.), eLapland (Finland), eNunavut laseNorthwest Territories (Canada).

Sekuleminyaka oFakazi bakaJehova besiyatshumayela ezindaweni lezi. Lanxa kunjalo, oFakazi babefika bahlale isikhatshana nje futhi banike abantu amabhuku asekelwe eBhayibhilini.

Ohlelweni lolu olutsha, amawofisi egatsha akhangela umsebenzi waboFakazi bakaJehova ezindaweni lezi acela abamemezeli abasenkonzweni yesikhathi esigcweleyo (amaphayona) ukuthi bayehlala izinyanga ezintathu loba ezedlula lapho ezindaweni abayabe bezitshelwe ligatsha. Amaphayona la angahlala isikhathi eside futhi enze imihlangano nxa kuyikuthi kulabantu abanengi endaweni leyo abafuna ukufunda iBhayibhili.

Kodwa kulezinhlupho abahlangana lazo nxa betshumayela ezindaweni lezo. EBarrow, e-Alaska kwathunyelwa amaphayona amabili, omunye wayevela eningizimu yeCalifornia kuthi omunye evela eGeorgia, e-U.S.A. Ngesikhathi somqando eBarrow, kuqanda kuze kube yi-minus 38°C (-36°F)! Lanxa kunjalo, ngezinyanga ezilutshwana nje bekhonangale bavakatshela phose wonke amakhaya ayesedolobheni lelo futhi baqalisa izifundo zeBhayibhili ezine, okugoqela lojaha othile okuthiwa nguJohn. UJohn lentombi yakhe bafunda ibhuku elithi IBhayibhili Lifundisani Sibili? futhi uyabaxoxela abangane bakhe lasebenza labo ngalokho akufundayo. Uyabala lombhalo wosuku ku-JW Library efonini yakhe.

Akulamgwaqo oya eRankin Inlet, eNunavut, eCanada. Ngakho amaphayona amabili agada indizamtshina ukuthi ayefika kuleyo ndawo futhi aqalisa ukufunda iBhayibhili labantu abanengana. Ngemva kokuthi indoda ethile ibukele ividiyo ethi Kuyini Okwenzakala EWolu LoMbuso? yabuza ukuthi kazi izakwakhiwa nini iWolu yoMbuso emphakathini wabo. Waqhubeka wathi, “Ngizabuya emihlanganweni nxa lingayakha ngisasekhona.”

Amaphayona ayethunyelwe eSavukoski, eFinland athi, “Kuyaqanda futhi kuhlala kulongqoqwane.” Endaweni le izinyamazana ezisamabhalabhala okuthiwa ngama-reindeer zinengi kakhulu kulabantu. Kodwa amaphayona la athi afika ngesikhathi esihle sibili. Ngani? Bathi, “Senelisile ukuyitshumayela yonke insimu.” “Imigwaqo eya emaphandleni lakwezinye izindawo ezikhatshana ihlala ikhitshwa ungqoqwane okwenza ukuthi kuhambeke kuhle kuyo. Umqando wenza ukuthi abantu batholakale emakhaya abo.”

Umzamo wethu wokufundisa abanye iqiniso eliseBhayibhilini ezindaweni lezi unanzelelwe ngabantu abanengi. Ngemva kokuthi amaphayona amabili evakatshele umeya wedolobho elithile elase-Alaska, umeya lo wathumeza umlayezo omuhle nge-social network ophathelane lalokho akuxoxa lamaphayona la futhi wafaka lomfanekiso wephetshana elithi Ungawuchaza Njani UMbuso KaNkulunkulu?

EHaines, e-Alaska, kulamaphayona amabili anxusa abantu abangu-8 emihlanganweni yebandla eyenzelwa elayibhulali. Iphephandaba lendawo leyo labika ukuthi kulamadoda amabili avela eTexas laseNorth Carolina ayelanda abantu ezindlini zabo ebafundisa iBhayibhili. Iphephandaba lelo laphetha ngokuthi: “Nxa ufuna ukufunda okunengi, yana ku-jw.org.”