Yeqa uye kokuphakathi

Ukuxoxa Labantu Ngethemba EliseBhayibhilini EParis

Ukuxoxa Labantu Ngethemba EliseBhayibhilini EParis

Mhlaka 30 November kusiya ku-12 December 2015, eParis, eFrance kwaba lomhlangano ophathelane lokuntshintsha komkhathi owenziwa yinhlanganiso yomanyano wamazwe womhlaba (United Nations). Kwakulezethekeli ezivela emazweni angu-195 ezazizohlafuna udaba lokuthi kuyini okungenziwa ukuze abantu bangaqhubeki bewuphambanisa kakhulu umkhathi. Emhlanganweni lo kwakulabantu abangaba yi-38 000, okugoqela izikhulu zabohulumende, abezesayensi, abezemvelo lababona ngezomnotho. Eduzane lalapho okwakusenzelwa khona umhlangano kwakulendawo lapho okwakuchasiselwa khona uzulu ngendaba yokuntshintsha komkhathi.

OFakazi bakaJehova abazange babekhona emhlanganweni lo kodwa bayayiqakathekisa imvelo. Yikho benza umkhankaso wokutshela abantu ababeseParis ngethemba eliseBhayibhilini eliphathelane lokuphila emhlabeni ohlanzekileyo.

Omunye uFakazi owayegade ezokuhambisa ezisetshenziswa nguzulu wonke watshumayeza indoda yePeru. Indoda le yathi ikhathazekile ngekusasa lomhlaba lanxa ihlala endaweni enhle njalo iqine saka. Kwayithinta kwamancane ukuzwa lokho okutshiwo liBhayibhili yaze yathatha ikhadi eliphathelane lewebhusayithi yethu i-jw.org.

OFakazi ababili ababegade isitimela batshumayeza eyinye indoda yeMelika ebona ngesayensi yemvelo. Indoda le yasala ibambe owangaphansi isizwa ukuthi inhlanganiso okuthiwa yiGreen Building Initiative yanika oFakazi bakaJehova izicoco ezimbili eziphezulu kulazo zonke. OFakazi baphiwa izicoco lezo ngenxa yokuthi izakhiwo zabo ezimbili ezintsha eziseWallkill, eNew York, zakhiwe ngendlela yokuthi kaziwuphambanisi umkhathi kanye lemvelo. Indoda le layo yathatha ikhadi elikhuluma nge-jw.org.

Abantu abanengi bathembisa ukuthi bazangena kuwebhusayithi yethu ngoba babekhangwe yindlela esiqakathekisa ngayo imvelo. Isethekeli esasivela eCanada sathinteka kwamancane ngesikhathi sisizwa ukuthi oFakazi benza konke okusemandleni abo ukuze bavikele izindawo ezilezidleke zezinyoni okuthiwa yi-eastern bluebird emawofisini abo amatsha eWarwick, eNew York. Isethekeli lesi sathi: “Ngingakaqalisi umsebenzi ophathelane lezemvelo ngangihlola izinyoni. Bengingazi ukuthi oFakazi bakaJehova bayaziqakathekisa kangaka izinyamazana zeganga. Ngizabala amabhuku enu njalo ngizangena lakuwebhusayithi yenu ukuze ngifunde okunengi ngani.”