Yeqa uye kokuphakathi

Badabula Phakathi Kolwandle Besiyatshumayela Ezihlengeni

Badabula Phakathi Kolwandle Besiyatshumayela Ezihlengeni

ENorth Sea, duzane lokhumbi olusentshonalanga yesigaba seGermany okuthiwa yiSchleswig-Holstein, kulabantu abangu-300 abahlala ezihlengeni ezincane okuthiwa yiHalligen. Pho abantu laba batshunyayezwa njani?—UMathewu 24:14.

OFakazi bakaJehova bahamba ngomkhumbi ukuze bayefika kwezinye izihlenge. Kodwa kuleqenjana laboFakazi elidabula elwandle ngenyawo okomango ongamakhilomitha angaba mahlanu ukuze liyetshumayeza abantu abahlala kwezinye izihlenge. Bakwenza njani lokhu?

Basizwa Yikubohla Kwamanzi

Ukubohla kwamanzi okubangelwa yikwehla kwamandla amagagasi kuyabanceda kakhulu. Ngemva kwamahora angaba yisithupha amanzi olwandle endaweni yaseHalligen andise ukubohla kumbe ukuqansa ngamamitha angaba mathathu. Ngesikhathi amanzi ebohlile oFakazi bayenelisa ukudabula elwandle ngenyawo bayefika ezihlengeni ezintathu.

Kunjani ukuhamba umango lo? U-Ulrich ongumkhokheli weqembu leli uthi: “Kuthatha amahora angaba mabili ukuyafika kwesinye sezihlenge zeHalligen. Izikhathi ezinengi siyabe sihamba singelazicathulo ngoba kulula ukuhamba singelazo. Nxa kuqanda sigqoka amajombo.”

Nxa usendaweni le kuyabe kungani uyaphupha. U-Ulrich uthi: “Uzwa angathi awukho emhlabeni. Kwezinye izindawo kulodaka, kwezinye kugcwele amadwala kanti kwezinye kugcwele utshani. Ubona izinyoni ezinengi, omankala lezinye izinyamazana.” Kwezinye izikhathi iqembu leli lichapha imigelo ebizwa kuthiwa ngama-Priele ngesiGerman. Imigelo le idalwa ngamagagasi.

Kutshunyayelwa kwesinye sezihlenge zeHalligen

Kodwa oFakazi laba bahlangana lezinhlupho. U-Ulrich uthi: “Kulula ukulahleka ikakhulu nxa kulenkungu. Ngakho sisebenzisa ikhampasi le-GPS futhi sizama ukubamba isikhathi ukuze sihambe amanzi esabohlile.”

Pho umzamo wabo kawufanani lezithukuthuku zenja eziphelela eboyeni yini? U-Ulrich ulandisa indaba yenye indoda eyayisidlule iminyaka engu-90 eyandise ukubala i-Nqabayokulinda le-Awake! Uthi: “Ngelinye ilanga sasesingasela sikhathi sokuyabona indoda le. Kodwa singakasuki, sayibona ithutsha ngebhayisikili, yathi ‘Lamuhla kalinginiki yini i-Nqabayokulinda yami?’ Samnika i-Nqabayokulinda yakhe.”