Yeqa uye kokuphakathi

Umkhankaso Womhlaba Wonke Okhuthaza Ukusetshenziswa Kwe-JW.ORG

Umkhankaso Womhlaba Wonke Okhuthaza Ukusetshenziswa Kwe-JW.ORG

Ngo-August 2014, oFakazi bakaJehova emhlabeni wonke bahambisa iphetshana elalikhuthaza abantu ukuthi bavule i-jw.org. Lokhu kwenza inani labantu elingena kuwebhusayithi le lengezeleleke ngamaphesenti angu-20 ngaleyo nyanga. Ngakho inani labantu abangena kuwebhusayithi laphosa lafika ku-65 miliyoni. Emhlabeni wonke, abantu abangaba ngu-10 000 bacela isifundo seBhayibhili besebenzisa iwebhusayithi yethu, futhi inani leli laqansa ngamaphesenti angu-67 ukwedlula ngo-July. Umkhankaso lo wanceda abantu kuyo yonke indawo.

Ukunceda labo abadinga izimpendulo zemibuzo ehluphayo empilweni

UFakazi othile eCanada wahlangana loMadeline wasemtshengisa iphetshana lomkhankaso elithi, Singazithola Ngaphi Izimpendulo Zemibuzo Ehluphayo Empilweni? UMadeline wathi wayesevurandini ngayizolo ebusuku ekhuleka kuNkulunkulu ecela ukuthi amncede athole izimpendulo zemibuzo le. Wayeseke wacela amasonto atshiyeneyo ukuthi amfundise iBhayibhili, kodwa akula leyodwa eyamfundisayo. Waqalisa-ke ukufunda iBhayibhili laboFakazi bakaJehova.

Ukunceda labo abangalijayelanga iBhayibhili

EPhilippines, uRowena wakhuluma lendoda ethile engumTshayina eyayimi phambi kwekhefa. Wayiqhubela iphetshana waseyichasisela ukuthi oFakazi bakaJehova bafunda labantu iBhayibhili kungelambadalo ngoba befuna ukubanceda.

Indoda le yathi kayikaze ilibone iBhayibhili. Ingxoxo ababalayo yenza indoda le yaya emhlanganweni omkhulu waboFakazi bakaJehova. Ngemva kwalokho yathi ifuna ukwazi okunengi ngeBhayibhili lokuthi ifuna ukulidawuniloda kuwebhusayithi yethu.

Ukunceda abayizacuthe

UGuillermo, uFakazi oyisacuthe eSpain wahlangana loJorge, laye oyisacuthe njalo ababefunde bonke esikolo. UJorge wathi unina wayesanda kufa, yikho-ke kunengi okwakumkhathaza layezibuza khona. UGuillermo wamnika iphetshana lomkhankaso futhi wamchasisela ukuthi angazithola njani izimpendulo zemibuzo yakhe ngolimi lwezandla ku-jw.org. UGuillermo waphinda wamema uJorge eWolu yoMbuso. UJorge wahamba emhlanganweni, futhi kusukela khonapho kakaze akhuthe imihlangano, lanxa kungumango ongamakhilomitha angu-60 usuka lapho ahlala khona usiya eWolu yoMbuso.

Ukunceda labo abasezindaweni ezikhatshana

OFakazi ababili abaseGreenland basebenzisa imali yabo ukuze bahambe labomkabo umango wamahola ayisithupha ngesikepe ukuze bayetshumayeza abantu abangu-280 abahlala endaweni ekhatshana. Bafika batshumayela, bahambisa amaphetshana futhi batshengisa abantu bakuleyondawo ividiyo eku-jw.org ngesi-Greenlandic. Baqalisa lokufunda iBhayibhili lenye imuli abahlangana layo khonangale. Khathesi bafunda lemuli le kabili ngeviki besebenzisa ucingo.

Imizamo enjalo kayenziwa eGreenland kuphela. OFakazi baseNicaragua bahlela ukunika abantu abakhuluma isiMayangna amaphetshana futhi abantu laba bahlala eguswini laseCaribbean. Bahamba ngebhasi engumkhehlekhehle okwamahola angu-20 bengamanga futhi behamba emgwaqweni olamagodigodi, basebesehla bahamba ngenyawo okwamahola angu-11, kwezinye izikhathi behamba endaweni elodaka kakhulu ukuze bayefika lapho ababesiya khona. Bafika lapho bahambisa amaphetshana baphinda batshengisa abantu labo ividiyo ngolimi lwesiMayangna, futhi lokhu kwenza abantu basendaweni leyo bamangala njalo bathokoza kakhulu.

U-Estela wanika indoda ethile eyayisedlula edolobheni elincane lase-Amazon eBrazil iphetshana. Indoda le yalamukela lelophetshana yalifaka esikhwameni kodwa yayikhanya ingelandaba lalo kangako. Ithe isibuyela emzini wayo, isikepe sayo safa futhi kwakumele ihlale emfuleni ize ithole uncedo. Ngesikhathi indoda le isalindele ukuthola uncedo, yaqalisa ukubala iphetshana eyayiliphiwe ngu-Estela. Yasebenzisa umakhalekhukhwini wayo ukuthi ivule i-jw.org futhi yabala izindaba ezithile khonapho yasidawuniloda lamavidiyo athile. Ngemva kwamalanga athile, indoda le yahlangana lomka-Estela yasimcela ukuthi imbongele ku-Estela ngephetshana. Yathi: “Izindaba engazibala ngesikhathi ngifelwe yisikepe zanginceda ukuthi ngingakhathazeki kwaze kwaba yilapho isikepe esithile sizongisiza. Abantwabami bayawathanda amavidiyo kaLwazi. Ngizaqhubeka ngiyivula i-jw.org.”