Yeqa uye kokuphakathi

Izinqola Zamabhuku Ezedlula 165 000

Izinqola Zamabhuku Ezedlula 165 000

OFakazi bakaJehova baziwa kakhulu ngenkonzo yabo yokutshumayela endlini ngendlu njalo khathesi bayabonakala bemi ezindaweni zomphakathi belezinqola zamabhuku.

Indlela le yokutshumayela isiqakathekiswa kakhulu. NgoNovember 2011, iqembu laboFakazi bakaJehova eNew York City laqalisa ukutshumayeza abantu lisebenzisa amatafula lezinqola zamabhuku. Indlela le yokutshumayela yaphumelela kakhulu okokuthi yaze yasabalala lakwamanye amadolobho.

Kusukela ngoMarch 2015, kuthunyelwe izinqola ezingu-165 390 emabandleni aboFakazi bakaJehova emhlabeni jikelele. Sekusetshenziswa amatafula kanye lokunye okunengi.

Inkonzo yendlini ngendlu lokhe kuyiyo indlela eyisiqokoqela oFakazi abatshumayela ngayo, kodwa ukusebenzisa izinqola zamabhuku lakho kuyaphumelela kakhulu. Ake ubone ezinye izibonelo.

EPeru, Indoda ethile okuthiwa nguRaul yalanda oFakazi ababelenqola yamabhuku yathi: “Belicatshe ngaphi? Sengileminyaka emithathu ngidinga oFakazi! Ngithe ngibona inqola yenu ngahle ngabonga uNkulunkulu.”

Lanxa oFakazi babefika kanengi endaweni ayehlala kiyo, uRaul wayengatholakali endlini. Wathi wayeke wafunda iBhayibhili laboFakazi njalo wayefisa ukuphinda aqalise ukufunda. Yikho-ke kwahlelwa ukuthi kube lothile ozafunda laye.

EBulgaria, indoda ethile lomkayo bafika kwenye inqola bathatha ibhuku elithi The Secret of Family Happiness. Baphenduka ngeviki elandelayo baphinda bathatha ibhuku elithi: IBhuku Lami Lezindaba ZeBhayibhili lelithi Learn From the Great Teacher. UFakazi owayekhonapho wababuza ukuthi balabantwana abangaki. Baphendula bathi: “Kasikabi labo, kodwa nxa singaba labo, sifuna ukubafundisa ngoNkulunkulu. La yiwo kanye amabhuku esiwadingayo.”

Enye indoda e-Ukraine eyayigqoke ezesisotsheni yalanda oFakazi ababelenqola yamabhuku yathi kubo, “Ake lingitshele bosisi, i-Amagedoni izafika nini?” Indoda le yayihlanganyele kakhulu ekulweni okwakusanda kuba khona e-Ukraine. Eyayikubona kusenzakala emhlabeni kwenza yangathandabuzi ukuthi i-Amagedoni isiseduze, njalo yayizibuza ukuthi kungani uNkulunkulu elokhu ephuza ukuletha i-Amagedoni. Abamemezeli basebenzisa iBhayibhili ukuchazela indoda le ukuthi uNkulunkulu ulesizatho esihle esenza ukuthi angangeneli ezintweni ezenziwa ngabantu lokuthi sekuseduzane ukuthi abhubhise bonke abantu ababi. Indoda le yamukela i-Nqabayokulinda le-Awake! kanye lebhuku elithi Is There a Creator Who Cares About You?

Ijaha elithile laseMacedonia latshela oFakazi ababelenqola yamabhuku ukuthi laliwajayele amamagazini abo kodwa lalifisa ukuthola ibhuku elithi IBhayibhili Lifundisani Sibili? Lathi lalizahle liqonde elayibhulali lihle lilisukele ibhuku leli.

Ngemva kwamahora aphose abe mabili, ijaha leli laphenduka selibale amakhasi angu-79 kusukela ekuqaliseni kwebhuku leli. Lathi, “Ibhuku leli liyakuntshintsha ukuphila! Nginanzelele ukuthi isikhathi sonke lesi bengikholwa izinto ezinengi ezingayisizo. Konke okuchazwe ebhukwini leli kuzwakala kulengqondo. Kuyayintshintsha sibili indlela engibona ngayo ukuphila!”