Yeqa uye kokuphakathi

Izinqola Zamabhuku Ezindaweni Zezivakatshi

Izinqola Zamabhuku Ezindaweni Zezivakatshi

Emadolobheni amakhulu, abantu sebekujayele ukubona izinqola zamabhuku zaboFakazi bakaJehova. Ngokwesibonelo, eGermany zisemadolobheni la: EBerlin, eCologne, eHamburg, eMunich, lakwamanye amadolobho aphithizelayo.

Ngo-2016 igatsha laboFakazi bakaJehova elisenkabazwe ye-Europe lahlela ukuthi kuyefakwa izinqola zamabhuku emadolobheni ajayele ukuvakatshelwa ngabantu. Lalifuna ukubona ukuthi kuzakuba lempumela bani. Kusukela ngoMay kusiya ku-October, oFakazi bakaJehova abangaba ngu-800 bavolontiya ukuya ezindaweni ezingaba ngu-60 enyakatho yeGermany. Abanye babevela eVienna e-Austria.

“Basebesibona Njengazakhamizi Zalapho”

OFakazi bamukelwa ngesihle. Omunye udade uthi: “Abantu bawathanda amabhuku ethu. Babelomusa, bezimisele ukuxoxa futhi befuna ukwazi ukuthi amabhuku esilawo aphathelane lani.” UHeidi owatshumayela edolobheni lePlön uthi: “Ngemva kwamalanga amalutshwana, abantu basebesibona njengazakhamizi zalapho. Abanye babesiphakamisela izandla nxa besibona.” Enye indoda eyisimungulu yakhuluma ngolimi lwezandla yathi: “Likhona yonke indawo.” Yena labangane bakhe babevela embuthanweni wabantu abayizimungulu owawenzelwe eningizimu-mpumalanga yeGermany. Ekhonale, wayehlangane laboFakazi bakaJehova.

Ezinye izakhamizi zazibancedisa oFakazi. Ngokwesibonelo, esihlengeni seWangerooge elinye ipholisa laya kuboFakazi labatshela ezinye izindlela abangathola ngazo abantu abanengi. EWaren an der Müritz, omunye umtshayeli wesikepe watshengisa abantu ayelabo izindawo ezinengi ezinhle. Wakhombela inqola yamabhuku wathi: “Lingaya laphana lizafunda ngoNkulunkulu.” Abanye babo bahamba futhi bafika babala amabhakane ayelapho.

Ababezobuka indawo kanye lezakhamizi bathanda amabhukwana alandelayo:

  • Does God Really Care About Us? Omunye owesifazana owayevakatshile wathi: “Sekulesikhathi eside ngizibuza umbuzo lo. Khathesi sengizakuzwa impendulo yawo.”

  • Izindaba Ezinhle Ezivela KuNkulunkulu! Eyinye indoda esikhulile yatshela oFakazi ukuthi yayingasawathembi amasonto. Bayichasisela ukuthi uNkulunkulu nguye kuphela ozaqeda izinhlupho zabantu. Indoda leyo yathatha ibhukwana leli yasithembisa ukuthi izalibala.

  • Izifundo Zami ZeBhayibhili. Omunye ubaba wavuma ukuthi umntanakhe athathe ibhukwana leli. Ubaba lo yena wathatha ibhuku elithi Ibhuku Lami leZindaba zeBhayibhili. Wathi: “Lokhu kuzayinceda imuli yami.”

OFakazi banika abantu amabhuku edlula 3 600. Abanye babecela ukuthi oFakazi babavakatshele ukuze bazoxoxa labo okunengi.

OFakazi abahamba bayancedisa ezindaweni lezo bakukholisa kakhulu ukuba lapho. UJörg lomkakhe uMarina baya endaweni eseduzane leBaltic Sea. Bathi: “Kwakuyisipho esihle kakhulu lesi. Sasikholisa ukubona indalo kaNkulunkulu ngesikhathi esifananayo sitshela abantu ngaye.” ULukas oleminyaka engu-17 uthi: “Ngakholisa futhi ngenelisa ukunika abanye isipho esiqakathekileyo.”