Yeqa uye kokuphakathi

Ukutshumayeza Abantu Bomdabuko WeCanada

Ukutshumayeza Abantu Bomdabuko WeCanada

Kulezindimi ezikhulunywa ngabantu bomdabuko waseCanada ezedlula 60 njalo kulabantu abangaba ngu-213 000 abakhuluma izindimi lezi.

OFakazi bakaJehova abanengi sebefunde izindimi lezi ukuze batshumayeze abantu laba ngolimi oluzabathinta inhliziyo. Ekupheleni kuka-2015 oFakazi abedlula 250 besebengene isikolo sokufundela izindimi zomdabuko weCanada. Isikolo leso sasihlelwe ngoFakazi.

Kanti futhi oFakazi bakaJehova sebehumutshe amabhuku asekelwe eBhayibhilini lamavidiyo ngezindimi ezingu-8 zomdabuko weCanada. Izindimi lezi zigoqela isi-Algonquin, isiBlackfoot, isiPlains Cree, isiSwampy Cree seNtshonalanga, isi-Inuktitut, isiMohawk, isi-Odawa lesi-Ojibwa seNyakatho. *

Labo abafundela izindimi lezi bayavuma ukuthi zilukhuni sibili. Ngokwesibonelo uCarma uthi, “Ngathi ngiqalisa ukusebenza leqembu elihumutsha isiBlackfoot ngangingakwazi lokuthi ngenzani. Ngangingenelisi ukusikhuluma, ukusibala futhi ngangingezwa nxa abantu besikhuluma.”

UTerence osebenza leqembu elihumutsha isiSwampy Cree seNtshonalanga uthi, “Amabala akhona made futhi anzima ukuwakhuluma.” UDaniel,isikhonzi sesikhathi esigcweleyo, otshumayela esihlengeni seManitoulin, e-Ontario uthi: “Izichazamazwi lamanye amabhuku afundisa izindimi lezi kulutshwana kakhulu. Yikho nxa ufuna ukufunda isi-Odawa kumele udinge asebecutha olumhlophe.”

Imizamo yabo ibe yizithukuthuku zenja eziphelela eboyeni yini? Omunye umama okhuluma isi-Ojibwa wathi lokho okwenziwa ngoFakazi bakaJehova kwenza bangafanani lezinye inkolo. Waphinda wathi abantu bayakhululeka nxa oFakazi bebalanda ezindlini zabo bebabalela iBhayibhili ngesi-Ojibwa.

UBert owakhulela emaphandleni lapho okulomhlobo wabantu okuthiwa yiBlood Tribe e-Alberta uthi, “Sengike ngabona abantu abakhuluma isiBlackfoot abathi bangaphiwa ibhuku ngolimi lwabo balithathe balifake esifubeni besebesithi, ‘Lolu lulimi lwami sibili. Ibhuku leli libhalelwe mina!’ Ngandise ukubabona sebehlengezela inyembezi nxa bengabukela ividiyo ngolimi lwabo.”

Omunye umama okhuluma isiCree wathintwa yividiyo yolimi lwakhe ethi Kungani Kumele Ulifunde iBhayibhili? waze wezwa angani ngunina okhuluma laye.

Basebenza Nzima

OFakazi abanengi benze imizamo emangalisayo ukuze bayetshumayela lapho okuhlala khona abantu bomdabuko weCanada. UTerence lomkakhe u-Orlean ngabanye ababehamba ukuyatshumayela ezindaweni lezi, bathi: “Sasihamba siliqembu ngezimota ezinengi okwamahora angu-12 emigwaqweni elongqoqwane ukuze siyetshumayela emaphandleni eLittle Grand Rapids. Indlela abantu abasamukela ngayo yasitshiya sibambe owangaphansi.”

Abanye sebathutha ezindlini zabo bayahlala eduze lalapho okuhlala khona abantu bomdabuko weCanada. UDaniel lomkakhe uLeeAnn abahamba ukuyatshumayela esihlengeni seManitoulin okwezinyanga ezintathu bacina becabanga ukuthi bathuthele endaweni leyo. UDaniel uthi kuyabathokozisa ukuba seduze labantu laba ngoba kubenza babe lobungane obuqinileyo labo.

“Kungenxa Yokuthi Ngibathanda Ngenhliziyo Yonke”

Kanti kungani oFakazi bakaJehova besenza imizamo yonke le ukuze bayetshumayeza abantu laba? UmkaBert uRose odabuka eCanada uthi wabona ukuthi kuyanceda sibili ukusebenzisa izimiso zeBhayibhili yikho ufisa ukunceda abanye ukuthi labo bazisebenzise.

U-Orlean uthi: “Ngifuna ukuthi abantu abakhuluma isiCree bathole ithuba lokuqondiswa nguMdali ezimpilweni zabo. Kuyisibusiso esikhulu ukubasiza ukuthi basondele kuJehova lokuthi balwisane lezinhlupho ezibehlelayo.”

UMarc osebenza leqembu elihumutsha isiBlackfoot wabuzwa ukuthi kungani esiza abantu abakhuluma ulimi lolu. Waphendula wathi: “Kungenxa yokuthi ngibathanda ngenhliziyo yonke.”

^ indima 4 Ezinye izindimi lezi zikhulunywa ngabantu abadabuka e-United States.