Inkonzo Yethu Yomphakathi

INKONZO YOMPHAKATHI

Ukusebenzisa I-JW.ORG Ukuze Sitshele Abantu Umlayezo OseBhayibhilini

OFakazi bakaJehova, abancane labadala, bayakuthanda ukusebenzisa iwebhusayithi yabo elungiswe kutsha ukuze batshele abantu abanengi kakhulu izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu.

INKONZO YOMPHAKATHI

Ukusebenzisa I-JW.ORG Ukuze Sitshele Abantu Umlayezo OseBhayibhilini

OFakazi bakaJehova, abancane labadala, bayakuthanda ukusebenzisa iwebhusayithi yabo elungiswe kutsha ukuze batshele abantu abanengi kakhulu izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu.

Umkhankaso Owathinta Izinhliziyo Zabantu BeLapland

Funda indlela abantu beLapland abalalela ngayo ngesikhathi betshunyayezwa.

Izinqola Zamabhuku Ezindaweni Zezivakatshi

OFakazi bakaJehova sebefake izinqola zamabhuku eBerlin, eCologne, eHamburg, eMunich, lakwamanye amadolobho. Izinqola zamabhuku lezi ziyazikhanga yini izivakatshi?

Kubukiswa “Isipho UNkulunkulu Asinike Abantu”

Ababalisi labantwana besikolo bakholisa kakhulu lapho bebona amaBhayibhili, amabhuku asekelwe eBhayibhilini lamavidiyo embukisweni owenziwa eCluj-Napoca eRomania.

Kutshunyayezwa AmaSinti LamaRoma Ahlala EGermany

Emkhankasweni oqakathekileyo owenziwa ngo-2016, oFakazi bakaJehova bahambisa amaphetshana angaba ngu-3 000, baxoxa labantu abangamaSinti lamaRoma abedlula 360 njalo baqalisa ukufunda iBhayibhili labangu-19.

OFakazi BakaJehova EBotswana Babukisa Amagugu Angafanani Lamanye

Abantwana bathokoziswa kakhulu ngamavidiyo athi Woba Ngumngane KaJehova afundisa ukuthi singazisebenzisa njani izimiso zeBhayibhili.

Kutshunyayezwa Abasebenza Ezikepeni

OFakazi bakaJehova sebesungule uhlelo lokutshumayeza abantu abasebenza ezikepeni. Indlela le yokutshumayela iyaphumelela yini?

Ukuxoxa Labantu Ngethemba EliseBhayibhilini EParis

OFakazi bakaJehova benza umkhankaso wokutshela abantu ababeseParis ngethemba eliseBhayibhilini eliphathelane lokuphila emhlabeni ohlanzekileyo.

Ukutshumayeza Abantu Bomdabuko WeCanada

OFakazi bakaJehova baxoxela abantu bomdabuko weCanada izindaba ezivela eBhayibhilini ukuze babasize bafunde ngoMdali.

Kunanzwa Umkhosi Wabantu Bomdabuko Wase-America ENew York

Emkhosini okuthiwa yi-“Gateway to Nations,” owenziwa ngo-2015 abanengi bajatshuliswa yikubona amabhuku aboFakazi ayebhalwe ngezindimi zabo.

Badabula Phakathi Kolwandle Besiyatshumayela Ezihlengeni

OFakazi bakaJehova basebenzisa indlela engajayelekanga ukuthi bayetshumayela umlayezo weBhayibhili ebantwini abahlala ezihlengeni ezincane zaseHalligen.

Ukutshumayela Umlayezo WeBhayibhili Ezindaweni EziseNyakatho Ezingafikeki Lula

OFakazi bakaJehova batshumayela amahora amanengi ezindaweni ezikhatshana lanxa ukwenza njalo kungalula.

Izinqola Zamabhuku Ezedlula 165 000

Lanxa inkonzo yendlu ngendlu iyiyo indlela eyisiqokoqela oFakazi bakaJehova abayisebenzisayo ukuze bafundise abantu iqiniso, ukusebenzisa izinqola zamabhuku lakho kuphumelele kakhulu ekufundiseni abantu.

Umbukiso WeBhayibhili Owawungakaze Wenzakale EFrance

Izivakatshi ezazilande i-International Fair eRouen, eFrance zakhangwa ngamabala athi “IBhayibhili—Izolo, Lamuhla, Kusasa.”

Umkhankaso Womhlaba Wonke Okhuthaza Ukusetshenziswa Kwe-JW.ORG

OFakazi bakaJehova bahambisa iphetshana ngo-August 2014 ukuze bakhuthaze abantu ukuthi bangene kuwebhusayithi yabo. Waba yini umpumela womkhankaso lo?