Yeqa uye kokuphakathi

Umbiko Womhlangano Oqakathekileyo Owenziwa Minyaka Yonke Ka-2014

Iminyaka Elikhulu Yokubusa KoMbuso!

Umbiko Womhlangano Oqakathekileyo Owenziwa Minyaka Yonke Ka-2014

Ngo-October 4, 2014, abantu abangaba ngu-19 000 babuthana ndawonye emhlanganweni oqakathekileyo wesi-130 oweWatch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Umhlangano lo wenzelwa eWolu yeMihlangano yaboFakazi bakaJehova eseJersey City, eNew Jersey, e-U.S.A., futhi abanye ababekwezinye izindawo babexhunywe ngevidiyo ukuze babone okwakusenzakala emhlanganweni lo.

Umgcinisihlalo womhlangano lo kwakunguMark Sanderson olilunga leQula Elibusayo laboFakazi bakaJehova. Amazwi akhe okuvula ayegcizelela ukuthi umhlangano walonyaka uqakatheke kakhulu ngoba uMbuso kaMesiya usuleminyaka elikhulu ubusa.

UMfowethu uSanderson wakhuluma ngezinto ezintathu ezazenziwe nguMbuso phakathi kweminyaka elikhulu ubusa:

  • Umsebenzi wokutshumayela owenziwa emhlabeni wonke. UJehova uncedise abantu bakhe ukuthi basebenze nzima ekutshumayeleni izindaba ezinhle zoMbuso. Inani laboFakazi seliqanse kakhulu. Ngo-1914 kwakulabamemezeli abangaba zinkulungwane ezilutshwana kuphela kodwa ngomnyaka wenkonzo ka-2014 inani lelo likhuphuke ladlula 8 miliyoni. Sizaqhubeka sisebenza nzima ekutshumayeleni kuze kube yilapho uJehova esithi sekwanele.

  • Ukuvikelwa kwabantu bakaNkulunkulu beliqembu. Amaqembu ezenkolo kanye lawezombusazwe abesiphikisa kakhulu futhi azame ukuthi abaqede du oFakazi bakaJehova. Kodwa uJehova uzivikelile izinceku zakhe ziliqembu. Ukunqoba emacaleni amanengi esasetheswe wona kutshengisa ukuthi uJehova uqhubeka esivikela kuze kube lamuhla. Amacala la agoqela lawo esawanqoba e-United States Supreme Court lase-European Court of Human Rights.

  • Ukumanyaniswa kwabantu abavela ezindaweni ezitshiyeneyo. UMbuso kaNkulunkulu usumanyanise abantu abadabuka ezindaweni ezitshiyeneyo, abayimihlobo etshiyeneyo futhi abakhuluma izindimi ezitshiyeneyo. Usubancede ukuthi banqobe izinhlupho ezinengi njalo wabenza baba liqembu elimanyeneyo. UMfowethu uSanderson wathi, “Lesi yisimangaliso esingenziwa nguJehova uNkulunkulu kuphela.” Wagcizelela ukuthi bonke ababekhona emhlanganweni lo oqakathekileyo babelesibusiso esikhulu.

Amavidiyo Athi Woba Ngumngane KaJehova.

Ngemva kwalokho kwaxoxwa ngamavidiyo la abantwana aseleminyaka edlula emibili esenziwa. UMfowethu uSanderson waqala ngokwethula ividiyo eyayitshengisa ingxoxo eyenziwa labantwana abasemazweni atshiyeneyo. Abalaleli bathinteka kakhulu lapho besizwa indlela abantwana laba ababebonga ngayo ngababekufunde kumavidiyo la.

Ngemva kwalokho kwadlalwa ividiyo entsha yabantwana. Ilesihloko esithi, “Jehovah Will Help You Be Bold.” Ividiyo le ethatha imizuzu elitshumi lambili yenza sizwisise ngcono indaba eseBhayibhilini ephathelane lenkazana yako-Israyeli eyaba lesibindi sokukhuluma lenkosikazi kaNamani. (2 AmaKhosi 5:​1-​14) Ividiyo le yafakwa ku-jw.org ngoMvulo mhlaka 6 October 2014, futhi ikhona ngezindimi ezedlula 20.

I-JW Language.

UMfowethu uSanderson wakhuluma nge-JW Language ezanceda oFakazi bakaJehova abafuna ukufunda olunye ulimi ukuthi benelise ukwengezelela inkonzo yabo. I-JW Language ilamabala adlula 4 000 futhi ilemitsho yezindimi ezingu-18. Kwenziwa amalungiselelo okuthi kufakwe amanye amabala, imitsho, izintshumayelo zokusebenzisa ekutshumayeleni kanye lokunye okunengi.

I-JW Broadcasting.

Abalaleli bathaba kakhulu besizwa ukuthi sokulesititshi esitsha saboFakazi bakaJehova ku-Inthanethi. Okwakhathesi sikhona ngolimi lwesiNgisi kuphela. Isititshi lesi sisemawofisini ethu amakhulu aseBrooklyn, eNew York, e-U.S.A., futhi sizatshengisa amavidiyo ethu, izingoma, kanye lokubalwa kweBhayibhili okusamadrama. Isititshi lesi sizaba lohlelo lwenyanga zonke oluyabe luphethwe ngamalunga eQula Elibusayo atshiyeneyo kumbe omunye osebenza kwamanye amakhomithi alo.

UMfowethu uSanderson wethula ividiyo eyayitshengisa ukuthi izinhlelo lezi zizakwenziwa njani. Uhlelo lokuqala lwaluphethwe nguStephen Lett oweQula Elibusayo futhi lwalulevidiyo etshengisa umsebenzi owenziwayo ukuze isititshi lesi size sibekhona. Uhlelo lokuqala lwe-JW Broadcasting lwenziwa ngo-October 6, 2014, futhi ungenelisa ukulubona ungangena ku-tv.jw.org.

“The Kingdom​—100 Years and Counting.”

USamuel Herd oweQula Elibusayo wakhuluma ngevidiyo etshengisa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu usincedise njani ukuthi sithuthuke emsebenzini wethu wokutshumayela. Ukuze kubunjwe ividiyo le, kwahlanganiswa amafilimu akudala, iziboniso zalokho okwenzakalayo lalokho okwakulandiswa ngoFakazi asebelesikhathi eside bekhonza. Ividiyo le yatshengisa indlela “iPhoto-Drama of Creation” eyenziwa ngayo lokuthi banengi kakhulu abantu abayibukelayo. Yaphinda yatshengisa ukusetshenziswa kwama-phonograph, amakhadi okufakaza, ukutshumayela kusetshenziswa amabhakane, izimota ezilama-speaker; lezikolo zokusiqeqetsha ukuthi senze inkonzo.

Ukucabangisisa ngalokho uMbuso osukwenzile eminyakeni eyikhulu kusinceda ngani? Kwenza uMbuso ube yinto engokoqobo kithi njalo kwenza silangazelele kakhulu ukubona lokho ozakwenza esikhathini esizayo.

Umculo WamaKhristu.

Abalaleli bathokoza kakhulu besizwa uDavid Splane oweQula Elibusayo esithi isihlabelelo esisisebenzisayo esithi Hlabelela uJehova sizalungiswa kutsha. Isihlabelelo lesi sizaba legwaliba kanye lokunye okufanana lokwe-New World Translation. Ukusebenzisa indlela lezi ezilohlonzi ekwenzeni isihlabelelo lesi kwenza sibone ukuthi ukuhlabela kuqakatheke kakhulu ekukhonzeni kwethu.

UMfowethu uSplane waphinda wathi kuzakwengezelelwa izingoma ezilutshwana esihlabelelweni. Izingoma lezi zizafakwa ku-jw.org nxa sezikhona. Yikho-ke sizenelisa ukuhlabela izingoma lezi lanxa isihlabelelo esilungiswe kutsha singakadindwa.

Imuli yeBhetheli yayiphurakithize izingoma ezintsha ezintathu futhi zahlatshelwa emhlanganweni lo. UMfowethu uSplane wahlabelisa abahlabeleli ababesetejini ingoma entsha elesihloko esithi “UMbuso Usubusa—Kawuze!” Ingoma le yayingeyokuthakazelela iminyaka elikhulu yokubusa koMbuso. Ngemva kwalokho, abalaleli labo bahlabela labahlabeleli. Mbayimbayi kwahlatshelwa enye ingoma entsha elesihloko esithi “Siphe Isibindi.

Ingxoxo.

UGerrit Lösch oweQula Elibusayo waba lengxoxo erekhodiweyo labafowethu abathathu labomkabo abalesikhathi eside bekhonza eBhetheli. Bakhuluma ngezinto ezinengi abazibona zintshintsha ngokuhamba kweminyaka, begcizelela ukuthi abantu bakaNkulunkulu baqhubeka bethuthuka. UMfowethu uLösch wathi iBhayibhili lalikhulumile ukuthi inhlanganiso yayizabe ilokhu ithuthuka njalo wabakhuthaza bonke ukuthi baqhubeke behamba lenhlanganiso kaJehova.—U-Isaya 60:17.

“Izindaba eziyisithunzi salokho okuzayo.”

UMfowethu uSplane nguye owenza inkulumo le. Wachasisa ukuthi eminyakeni esanda kudlula amabhuku ethu abengasakhulumi kangako ngezindaba eziyisithunzi salokho okuzayo ngendlela ayekhuluma ngayo kudala.

Kudala, amadoda amanengi labesifazana okukhulunywa ngabo eBhayibhilini kwakuthiwa bamela amaqembu athile amaKhristu agcotshiweyo aphila ezinsukwini zalamuhla. Kanti njalo kwakucatshangwa ukuthi izindaba ezinengi eziseBhayibhilini zileziphrofetho ezigcwaliseka ezincekwini zikaNkulunkulu lamuhla. Kuliqiniso ukuthi kungaba mnandi ukufunda ngokuthi indaba ethile eBhayibhilini iyisithunzi sani, kodwa kungani amabhuku ethu engasakhulumi kangako ngokuthi izindaba eziseBhayibhilini ziyisithunzi sani?

IMibhalo iyatshengisa ukuthi abantu abathile lezenzakalo ezithile kwakumela umuntu othile loba kuyisithunzi sokuthile okuzayo. Ezindaweni lapho iBhayibhili elicace khona ukuthi indaba ethile iyisithunzi sokuthile siyakwamukela kunjengoba kunjalo. UMfowethu uSplane wathi, “Kodwa lapho iBhayibhili elingatsho lutho khona, lathi kasingatsho lutho.” Akumelanga ukuthi zonke izindaba eziseBhayibhilini sizithathe njengezimela ulutho oluthile. Okunye futhi yikuthi nxa singachitha isikhathi sidinga ukuthi indaba ethile iyisithunzi sani lokuthi izagcwaliseka njani, sizacina singasaboni ukuthi izindaba eziseBhayibhilini zisifundisani—kungelani lokuthi silethemba lokuphila emhlabeni loba ezulwini.—KwabaseRoma 15:4. *

“Uzahlala ‘Ulindile’ Yini?”

Inkulumo le eyanikwa nguMfowethu uLett yaqondisa indlela esizwisisa ngayo umzekeliso kaJesu wezintombi ezilitshumi. (UMathewu 25:1-13) Khathesi umzekeliso lo sesiwuzwisisa kanje: Umyeni nguJesu, futhi izintombi ngabalandeli bakaJesu abagcotshiweyo. (ULukha 5:34, 35; 2 KwabaseKhorinte 11:2) Umzekeliso lo ukhuluma ngezinsuku zokucina njalo uzagcwaliseka ngokupheleleyo ekuhluphekeni okukhulu. Ekuchasiseni umzekeliso wezintombi eziyiziwula, uJesu wayengatsho ukuthi izinceku zakhe ezinengi ezigcotshiweyo zaziphambuka besekugcotshwa ezinye esikhundleni sazo. Wayebaxwayisa nje kuphela. Izintombi ezinhlanu zaziyiziwula kodwa ezinhlanu zazihlakaniphile. Lokhu kutshengisa ukuthi umuntu munye ngamunye ogcotshiweyo ulethuba lokuzikhethela lokho afuna ukukwenza. Omunye angakhetha ukuzilungiselela lokuphaphama, kodwa omunye angakhetha ukuba yisiwula futhi angathembeki.

Njengoba kungamelanga ukuthi ngazo zonke izikhathi nxa sibala izindaba zeBhayibhili sifune ukubona ukuthi ziyisithunzi sani, lomzekeliso lo akumelanga siwubale silenhloso yokuthi sibone ukuthi uyisithunzi sani. Kodwa kumele sidinge ukuthi sifundani emzekelisweni lo. Kungelani lokuthi singabagcotshiweyo loba ‘singabezinye izimvu,’ sonke kumele senze ukukhanya kwethu kukhanye bha futhi sihlale ‘silindile.’ (UJohane 10:16; UMakho 13:37; UMathewu 5:16) Akumelanga sithembele kwabanye abantu kodwa kumele thina ngokwethu sithembeke. Ngamunye wethu kumele ‘akhethe ukuphila’ ngokuhlala ephapheme ekukhonzeni futhi ekhuthele ekutshumayeleni.—UDutheronomi 30:19.

“Umzekeliso Wamathalenta.”

U-Anthony Morris oweQula Elibusayo nguye owanika inkulumo elandelayo. Wanceda abalaleli ukuthi bazwisise indlela entsha esesizwisisa ngayo umzekeliso wamathalenta. (UMathewu 25:14-30) Sesizwisisa ukuthi umnumzana osemzekelisweni lo (uJesu) uzanika izinceku zakhe (abalandeli bakhe abagcotshiweyo futhi abathembekileyo abasemhlabeni) umvuzo esikhathini esizayo nxa efika futhi uzabavusa ukuthi bayephila ezulwini. Lapho ekhuluma ngokuzakwenzakala ‘encekwini embi, elivila,’ uJesu wayengatsho ukuthi izinceku zakhe ezinengi ezigcotshiweyo zaziphambuka. Wayexwayisa abagcotshiweyo ukuthi kwakumele bahlale bekhuthele futhi bangenzi njengenceku embi.

Singafundani emzekelisweni lo? Umnumzana osemzekelisweni wapha izinceku zakhe into eligugu kakhulu. Ngendlela efananayo, uJesu uphe abalandeli bakhe into ayibona iligugu kakhulu, okutsho umsebenzi wokutshumayela lowokwenza abafundi. Ufuna sonke sikhuthale ekwenzeni umsebenzi lo wokutshumayela, kusiya ngezimo zethu. UMfowethu uMorris wabonga bonke ababekhona ngokukhuthala kwabo ekwenzeni imisebenzi yoMbuso.

“Ngubani Ozahlasela Abantu BakaNkulunkulu?”

Lesi yisihloko senkulumo yokucina eyanikwa nguGeoffrey Jackson oweQula Elibusayo. UMfowethu uJackson wakhuluma ngokuhlaselwa kwabantu bakaNkulunkulu okuzakwenzakala esikhathini esizayo futhi okuzabe kukhokhelwa nguGogi owaselizweni laseMagogi.—UHezekheli 38:14-23.

Kudala sasicabanga ukuthi uGogi ngelinye ibizo uSathane uDeveli aba lalo esexotshiwe ezulwini. Kodwa uMfowethu uJackson waxoxa ngemibuzo eminengana ebakhona nxa kuyikuthi uSathane nguye uGogi. Ngokwesibonelo, uJehova wathi nxa uGogi esenqotshiwe, uJehova uzanikela uGogi “kuzinhlobo zonke zezinyoni ezidla ingcuba kanye lasezinyamazaneni zeganga.” (UHezekheli 39:4) UJehova waphinda wathi “uGogi lamaxuku akhe wonke” bazangcwatshwa emhlabeni. (UHezekheli 39:11) Kodwa izinto zonke lezi zingenzakala njani esidalweni somoya? USathane uzaphoselwa emgodini ongelamkhawulo okweminyaka eyinkulungwane. Kasoze adliwe loba angcwatshwe. (ISambulo 20:1, 2) Okunye futhi yikuthi ekupheleni kweminyaka eyinkulungwane, uSathane uzakhululwa emgodini ongelamkhawulo futhi “aphume ukuyakhohlisa izizwe emagumbini amane omhlaba-uGogi loMagogi.” (ISambulo 20:7, 8) Kusegcekeni ukuthi uSathane ngeke akhohlise uGogi nxa kuyikuthi yena ngokwakhe enguGogi.

UMfowethu uJackson wachasisa ukuthi uGogi waseMagogi okukhulunywa ngaye esiphrofethweni sikaHezekheli kayisuye Sathane, kodwa umela izizwe ezizabe zilenhloso yinye yokuhlasela abantu bakaNkulunkulu. Kungenzakala ukuthi ukuhlasela kukaGogi kuyafanana lokuhlasela okuzakwenziwa ‘yinkosi yasenyakatho’ kanye “lamakhosi asemhlabeni.”—UDanyeli 11:40, 44, 45; ISambulo 17:12-14; 19:19.

Ingubani ‘inkosi yasenyakatho’? Kuzamele silinde ukuze sibone ukuthi ingubani. Ukuqhubeka sizwisisa ngcono izenzakalo ezizakwenzakala esikhathini esiseduze esizayo yikho okusiqinisa ukholo. Kasesabi lanxa sikwazi ukuthi abantu bakaNkulunkulu bazahlaselwa, ngoba siyakwazi ukuthi nxa uGogi waseMagogi esehlasela, uzanqotshwa futhi abhujiswe ngokupheleleyo kodwa abantu bakaNkulunkulu bazaphila kuze kube phakade. *

Isiphetho.

UMfowethu uSanderson wamemezela ukuthi i-New World Translation encane isikhona. Waphinda wathi iBhayibhili elirekhodiweyo lisalungiswa, futhi lizabalwa ngabantu abatshiyeneyo abazabe bebala amazwi akhulunywa ngabantu abaseBhayibhilini. Nxa selirekhodiwe lizafakwa ku-jw.org, futhi incwadi yokuqala ezafakwa ngekaMathewu.

UMfowethu uSanderson wamemezela ukuthi umbhalo wethu wonyaka ka-2015 uzabe uthethwe kuHubo 106:1 othi: “Bongani uJehova, ngokuba ulungile; uthando lwakhe lumi lanini.” Wakhuthaza bonke ukuthi babonge uJehova nsukuzonke ngalokho abenzela khona.

Ekuphetheni kwahlatshelwa ingoma yesithathu ezingomeni zethu ezintsha, ethi “Ibizo Lakho UnguJehova.” Amalunga wonke eQula Elibusayo ajoyina iqembu elalihlabela lisesitejini futhi bonke ababekhona bahlabela ingoma le emnandi kakhulu—futhi lesi kwaba yisiphetho esihle kakhulu somhlangano lo oqakatheke kakhulu.

^ indima 22 Inkulumo le kanye lezimbili ezalandelayo zathathwa ezihlokweni ezizaphuma ku-Nqabayokulinda yesiNdebele kaMarch 1, 2015.

^ indima 30 Inkulumo le yayisekelwe esihlokweni esizaphuma ku-Nqabayokulinda yesiNdebele kaMay 1, 2015.