Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Ukuphiwa Izithupha Kwabangena Ikilasi Yesi-137 YeSikolo SeBhayibhili SeGileyadi

Ukuphiwa Izithupha Kwabangena Ikilasi Yesi-137 YeSikolo SeBhayibhili SeGileyadi

NgoSeptember 13, 2014, abangena ikilasi yesi-137 yeSikolo seBhayibhili saseGileyadi ePatterson eNew York baphiwa izithupha. Isikolo lesi siqeqetsha oFakazi bakaJehova abaleminyaka eminengi bengamaKhristu ukuthi baphumelele ekuqiniseni amabandla lamawofisi amagatsha abazakhonza kuwo. Abanye babukela uhlelo lolo bekhonapho ePatterson, abanye babebukele ividiyo beseCanada, eJamaica, ePuerto Rico lase-United States. Sebebonke babeyi-12 333.

Umngcinisihlalo kulomhlangano kwakunguSamuel Herd oweQula Elibusayo laboFakazi bakaJehova. Waqalisa ngokugcizelela ukuthi imicabango kaNkulunkulu iphakeme kakhulu kuleyethu. (U-Isaya 55:8, 9) Wathi lanxa abangena isikolo lesi babefundiswe okunengi ngemicabango kaNkulunkulu okwezinyanga ezinhlanu, abasebekwazi ‘kwakungamaphethelo nje ezindlela zakhe.’ (UJobe 26:14, The Holy Bible in Ndebele) Waphinda wathi umhlangano lo uzasinceda njengayo yonke eminye.

‘Isithelo Somoya . . . Yikubekezela.’ (KwabaseGalathiya 5:22) UJohn Larson olilunga leKhomithi yeGatsha e-United States wakhuluma ngezindlela ezimbili esingatshengisa ngazo ukuthi siyabekezela. Okokuqala, kumele sibekezele nxa uJehova esiqeqetsha futhi esincedisa ukuthi sibe lokholo oluqinileyo. (1 UPhetro 5:10) U-Abhrahama wabekezela lapho uJehova emqeqetsha njalo egcwalisa isithembiso ayesenze kuye, ngakho uyisibonelo esihle kithi.—KumaHebheru 6:15.

Okwesibili, kumele lathi sizibekezelele. Ngemva kokuthola izithupha, abangena isikolo seGileyadi bangazikhathaza kakhulu befuna ukwenza okudlula lokho abangenelisa ukukwenza. Nxa izinto zingabahambeli kuhle besanda kufika lapho abathunyelwe khona bangazibuza ukuthi, “Kanti kuhamba njani?” Ekhuluma ngokwake kwenzakala kuye, uMfowethu uLarson wathi ngesikhathi uJehova esaphelelisa ukuqeqetshwa kwabo kumele bazibekezelele njalo baqhubeke bekhuthele enkonzweni ukuze benelise ukunqoba izithiyo.—KumaHebheru 6:11, 12.

“Sengathi Izinhliziyo Zenu Zingahlala Zithobekile Njalo Ziphile Nini Lanini!” Isihloko senkulumo ka-Anthony Morris oweQula Elibusayo sasisekelwe kuHubo 22:26 njalo amazwi okucina evesi le athi, “sengathi izinhliziyo zenu zingaphila nini lanini.” Ukuze sithole isibusiso lesi kumele sibe ngabantu abathobekileyo. UMfowethu uMorris wagcizelela ukuthi uJehova ngeke asisebenzise nxa singathobekanga. Lanxa singamaKhristu aselesikhathi eside ekhonza, singacina sesingasaboni ukuqakatheka kokuthi silingisele uJesu.—2 UPhetro 1:9.

IMibhalo ilezibonelo zabantu ababethobekile lababengathobekanga. UHerodi Agripha waziphakamisa wamukela udumo okwakumele luye kuNkulunkulu kuphela, yikho ingilosi kaJehova yamtshaya “wadliwa zimpethu.” (ImiSebenzi 12:21-23) Kodwa uPhetro wayethobekile ngoba kazange azonde ngesikhathi uJesu emkhuza esithi ‘engqondweni yakhe kalazo izinto zikaNkulunkulu, kodwa ucabanga ezabantu.’ (UMathewu 16:21-23) Wasamukela iseluleko njalo waba yisibonelo sokuthobeka.—1 UPhetro 5:5.

UMfowethu uMorris waxwayisa ababezakuyakhonza eBhetheli ukuthi nxa babengathobekanga babengasoze bayithande inkonzo yabo. Kodwa kunzima ukuthi umuntu azibone ukuthi kathobekanga. Ukuze agcizelele umcijo lo, wabatshela ukuthi kudala kwakulomunye umdala webandla owaphiwa iseluleko ngenxa yokwehluleka ukuba ngumuntu othobekileyo. Umdala lo wabhalela iwofisi yegatsha wathi, “Ngingumuntu othobeke ukwedlula loba ngubani.” UMfowethu uMorris wakhuthaza abangena isikolo lesi ukuthi bangabi njengomdala lo. Bazahlala bethobekile nxa bangayekela ukuziphakamisa njalo bazithobe kuJehova uNkulunkulu loKhristu uJesu.

“UNkulunkulu ‘Upha Umoya Kungelakulinganiswa.’” (UJohane 3:34) Omunye ofundisa eGileyadi uMichael Burnett wakhumbuza abangena isikolo lesi ukuthi umoya ongcwele uzabancedisa ukuthi banqobe ubunzima abangahlangana labo enkonzweni yabo. Umoya ongcwele wancedisa uBhezaleli ukuthi enze umsebenzi onzima wokwakha ithabanikeli. (U-Eksodusi 35:30-35) Umoya ongcwele wenza ukuthi uBhezaleli abe lobuciko obukhulu emsebenzini wakhe njalo wamenza wenelisa lokufundisa abanye. Umoya ongcwele ungasiza labangene isikolo seGileyadi ukuthi basebenzise iBhayibhili nxa befundisa, belingisela indlela abayifundisiweyo esikolo lesi.

Ngesikhathi sikaBhezaleli, abesifazana abangama-Israyeli babesenza umsebenzi oqakathekileyo ekwakheni ithabanikeli. (U-Eksodusi 35:25, 26) Odadewethu abasekilasini labo ‘ngabesifazana abalobuciko’ ngoba basekela omkabo. UMfowethu uBurnett waphetha inkulumo yakhe ngokutshela ababesekilasini le ukuthi: “Kumele lizithobe njalo lilalele lanxa lileziphiwo. UJehova uzalipha umoya wakhe nxa lingenza njalo.”

“Uzagida Lami Yini?” Isihloko senkulumo kaMark Noumair oweKhomithi Yokufundisa sasisekelwe kokwenziwa nguDavida ngesikhathi eletha ibhokisi lesivumelwano eJerusalema. (2 USamuyeli 6:12-14) Ngesikhathi ibhokisi lesivumelwano lilethwa eJerusalema, uDavida wazithoba wagida ethokoza lezigqilakazi ‘zezinceku zakhe.’ (2 USamuyeli 6:20-22) Izigqilakazi lezo zazingasoze zalikhohlwa ilanga leli ngoba zazigide leNkosi uDavida. UMfowethu uNoumair waphinda wakhuthaza ababesekilasini le ukuthi ‘bagide lezigqilakazi.’ Wababuza wathi: “Uzabancedisa yini abalemisebenzi emilutshwana ebandleni loba abangela? . . . Uzabaqakathekisa yini abanye ngenxa yokuhle abakwenzayo ekukhonzeni?”

Bangenza njalo, abangene isikolo lesi bayabe belingisela uJehova ekutshengiseni uthando oluqotho. (IHubo 113:6, 7) Lanxa abanye abakhonza labo bangehluleka ukuthobeka akumelanga bavumele ukuthi lokhu kubaphambanise. UMfowethu uNoumair waphinda wathi: “Ungaziboni ungcono kulabanye. Phatha izimvu zikaJehova ngendlela yena abengaziphatha ngayo.”

“Sebenzisa Wonke Amathuba Owatholayo Ukuze Ufakaze.” UWilliam Samuelson okhangela uHlangothi lweZikolo zeNkonzo wathi umphostoli uPhawuli wasebenzisa wonke amathuba ayewathola ukuze atshumayele izindaba ezinhle. (ImiSebenzi 17:17) Enkulumeni yakhe, ababekilaseni le benza iziboniso zokwake kwenzakala kibo ekutshumayeleni ngesikhathi beseGileyadi. Ngokwesibonelo, umfowethu othile lomkakhe bahlangana lowesifazana osebenza esitolo esithengisa ukudla. Balinda kwaze kwaba labantu abalutshwana abathengayo basebemtshengisa ividiyo ethi Kungani Kumele Ulifunde iBhayibhili? Bamtshela ukuthi avule i-jw.org ukuze afunde okunengi ngolimi lwakhe lwesiLaotian. Umfowethu lomkakhe baphindela kowesifazana lo ukuze baxoxe laye okunengi ngeBhayibhili.

“Hlala Uzimisele Ukwenza Inkonzo.” UWilliam Nonkes oweKhomithi Yenkonzo egatsheni le-United States waxoxa labane ababesekilasini le. Njengokutshiwo ku-Isaya 6:8, babevele bezinikele enkonzweni yoMbuso kodwa isikolo lesi sabanceda ukuthi bazimisele kakhulu ukuthi benze inkonzo. Udadewethu uSnolia Maseko wachasisa ukuthi iGileyadi yamenza wabona lapho ayengalungisisa khona, njengokusebenzisa kuhle isikhathi lanxa etshone esenza umsebenzi kaJehova. Waphinda wathi, “Ukuqeqetshwa engikuthole eGileyadi kungenze ngenelisa ukwenza izinto ebengingacabangi ukuthi ngingenelisa ukuzenza.” Amazwi akuZefaniya 3:17 anceda umfowethu uDennis Nielsen ukuthi azi angakwenza ukuze angadani nxa esenkonzweni. Umfowethu uDennis Nielsen wathi, “Nxa ngisenkonzweni futhi impumela yakhona ingemihle, kumele ngikhumbule ukuthi uJehova uyabe ethokoza kakhulu, ngakho lami kumele ngithokoze.”

“Ake Likhangele Izinyoni Zasemoyeni.” (UMathewu 6:26) UStephen Lett oweQula Elibusayo waba lenkulumo eqakathekileyo. Inkulumo yakhe yayisekelwe emazwini kaJesu athi ‘sikhangele’ loba sihlolisise izinyoni. Wakhuluma ngokunengi esingakufunda kuzo.—UJobe 12:7.

Ngokwesibonelo, uJehova uzasinakekela njengoba enakekela lezinyoni. Singamalunga ‘endlu kaNkulunkulu’ njalo uthembisa ukuthi ‘uzasinakekela.’ (1 KuThimothi 3:15; 5:8) Lanxa kunjalo lathi kumele senze okuthile ukuze asinakekele. Izinyoni kumele zidinge ukudla uNkulunkulu azinakekela ngakho, yikho lathi kumele ‘sifune kuqala uMbuso’ ukuze uNkulunkulu asibusise.—UMathewu 6:33.

UMfowethu uLett wathi izinyoni zenza umsindo othile nxa zingabona ingozi. Lathi siyabaxwayisa abanye, ngokwesibonelo nxa umfowethu “ehilelwe yisono esithile.” (KwabaseGalathiya 6:1) Sixwayisa abantu ‘ngosuku lukaJehova’ oselusemnyango nxa sitshumayela. (UZefaniya 1:14) Izinyoni ezithutha ngokuntshintsha kwezigaba zomnyaka ziphapha phezu kwezintaba eziphakemeyo, yikho uJehova uyasincedisa ukuze senelise ukunqoba izilingo ezikhanya zinkulu.—UMathewu 17:20.

Isiphetho. Ababekilasini le baphiwa izithupha zabo. Ngemva kwalokho omunye wabo wabala incwadi yokubonga eyayibhalwe yikilasi. Esephetha, uMfowethu uHerd wafananisa ukuzwisisa imicabango kaJehova lomsebenzi wokubethela izipikili enjanjini yezitimela. Ukuze isipikili singene sitshone kumele usibethele kanengi ngesando, yikho abangene isikolo seGileyadi kumele baqhubeke becabanga ngezinto abazifunde eGileyadi. Waqhubeka wathi, “Yibethele imicabango kaJehova ize itshone enhliziyweni yakho. Uzaba luncedo kwabanye nxa ungazwisisa imicabango kaJehova.”