Yeqa uye kokuphakathi

Ukuphiwa Izithupha Kwabangena Ikilasi Yesi-138 YeSikolo SeBhayibhili SeGileyadi

Ukuphiwa Izithupha Kwabangena Ikilasi Yesi-138 YeSikolo SeBhayibhili SeGileyadi

Mhlaka 14 March 2015 abangena ikilasi yesi-138 yesikolo seGileyadi bathola izithupha zabo ePatterson, eNew York. Abanye babukela uhlelo lolo bekhonapho ePatterson, abanye babebukele ividiyo bekwezinye izindawo. Sebebonke babeyi-14 000. Uhlelo lwaqalisa ngezingoma ezintsha ezine kwathi phakathi kohlelo bonke ababekhona bathola ithuba lokuhlabela izingoma lezo. *

Umgcinisihlalo womhlangano lo kwakunguGeoffrey Jackson oweQula Elibusayo. Emazwini akhe okuvula inkundla wakhuthaza abafundi ukuthi bangancitshi abanye ulwazi kodwa balusebenzise ukuze basize abanye.​—2 KuThimothi 2:2.

UMfowethu uJackson wakhuluma ngesibonelo sikaMosi. Ithente likaMosi lalimela ukuba khona kukaNkulunkulu esizweni sako-Israyeli. Kodwa kwathi ithabanikeli selakhiwe, yilo elaselimela ukuba khona kukaNkulunkulu. Kanti futhi kukhanya angani uMosi wayengavunyelwa ukungena eNgcwele Ngcwele yethabanikeli kodwa kwakungena umphristi omkhulu kuphela. Lanxa kunjalo kasitholi ndawo lapho okuthiwa uMosi wakhonona ngalokhu. Kazange abe lomona kodwa wamsekela u-Aroni emsebenzini wakhe wokuba ngumphristi omkhulu. (U-Eksodusi 33:7-11; 40:34, 35) Sifundani kulokhu? UMfowethu uJackson wathi: “Akumelanga sifune ukuthi yonke imisebenzi yenkonzo ibe ngeyethu kodwa kufanele siqakathekise loba yiphi imisebenzi yenkonzo esilayo.”

“Umsindo Wehlamvu Uzakwethusa Yini?” Lesi yisihloko senkulumo eyenziwa nguKenneth Flodin osebenza kuKhomithi Yokufundisa yeQula Elibusayo. Wakhuluma ngokuthi abafundi bangehlelwa yizimo ezingabathena amandla ezinjengohlukuluzwa kumbe ukuphiwa isabelo esinzima. Wasebenzisa amazwi akuLevi 26:36 ukuze akhuthaze ababesekilasini ukuthi lanxa bangahlangana lesimo esinzima akufanelanga besabe ngoba isimo leso sifana lehlamvu elibunileyo. UMfowethu uFlodin wakhuluma ngesibonelo sikaPhawuli owabhensela izinhlupho ngenxa yokuthi wayethembele kuJehova.​—2 Khorinte 1:8, 10.

“Udingani?” Lesi yisihloko senkulumo eyenziwa nguMark Sanderson oweQula Elibusayo. Wakhuluma ngesimiso esitholakala embhalweni kaZaga 13:12 esithi, “Ithemba eliphuziswayo ligulisa inhliziyo.” Okudanisayo yikuthi abantu abanengi bazithembisa izulu emhlabeni befuna udumo lenotho njalo lokhu kubangela ukuthi badane kakhulu.

Ngesikhathi sikaJesu abantu abanengi badana benanzelela ukuthi ababekucabanga ngoJohane kwakungayisikho. (ULukha 7:24-28) Ngokwesibonelo babecabanga ukuthi uJohane wayezabatshela izinganekwane ezazizabachaza. Manje babekhe phansi ngoba uJohane wayefundisa iqiniso futhi amazwi akhe ayelesisindo. Kanti futhi kungenzakala ukuthi abanye babecabanga ukuthi uJohane yindoda enothileyo kodwa bamangala ngesikhathi ethutsha egqoke ezabayanga. Labo ababecabanga ukuthi uJohane ungumphrofethi bajabula kakhulu ngoba bananzelela ukuthi wayengasuye mphrofethi kuphela kodwa wayecanda indlela kaMesiya.​—UJohane 1:29.

Sifundani endabeni le? UMfowethu uSanderson wathi nxa abafundi bangafika ezabelweni zabo kakufanelanga bafune ukuphathwa okweqanda kumbe bazibone bengcono kulabanye kodwa kufanele bachathekele abanye lokho abakufunde eGileyadi. Kanti futhi okunye okumele bakwenze yikuthanda abazalwane lokuqinisa ukholo lwabo. UMfowethu uSanderson waphetha ngokubakhuthaza ukuthi bazithobe ngokudinga izindlela zokuncedisa abazalwane, wasebatshela ukuthi bangenza lokho kabasoze bazisole.

“Phanini Abalambileyo Ukudla.” Lesi yisihloko senkulumo eyenziwa nguMfowethu uJames Cauthon owoHlangothi lweZikolo Zenkonzo. Wathi abantu balambele ukuthandwa, ukuphathwa ngenhlonipho kanye lokunconywa. Ngitsho loJesu laye wayekudinga ukuphathwa ngendlela le yikho uJehova watsho amazwi amqinisayo ngesikhathi ebhaphathizwa.​—UMathewu 3:16, 17.

UJehova usiphe amandla okukhuthaza abanye kanye lokubaqinisa futhi ulindele ukuthi siwasebenzise. (IZaga 3:27) UMfowethu uCauthon wathi kufanele abafundi bazijayeze ukukhangela okuhle kwabanye njalo babancome nxa besenza okuhle. Lokhu kuzanceda abanconywayo babone ukuthi abakwenzayo kakufanani lezithukuthuku zenja eziphelela eboyeni.

“Libe Bahle Kuze Kufike Ekucineni.” Inkulumo le yenziwa nguMfowethu uMark Noumair oweKhomithi Yokufundisa. Wasebenzisa isibonelo somphostoli uPhawuli ukuze atshengise ababesekilasini ukuthi kakufanelanga basuthiseke ngokwenza okulutshwana. Kodwa kumele balingisele uPhawuli ngokwenza konke okusemandleni abo ukuze bancedise abanye.​—KwabaseFiliphi 2:17, 18.

UPhawuli kazange avume ukuthi izimo ezinzima zimthene amadolo. Singathi wayemuhle kwaze kwaba sekucineni ngoba wazimisela ukwenza intando kaJehova waze wafa. Yikho wayengatsho eqinisile ukuthi: “Umjaho wami sengiwuqedile.” (2 KuThimothi 4:6, 7) UMfowethu uNoumair waphetha ngokukhuthaza abafundi ukuthi balingisele isibonelo sikaPhawuli ngokungawuthathi lula umsebenzi abawuphathisiweyo.

Iziboniso Ezitshengisa Lokho Okwenzakalayo. Omunye walabo abafundisayo eGileyadi okuthiwa nguMichael Burnett wacela abanye ababesekilasini ukuthi batshengise lokho okwenzakalayo ngesikhathi betshumayela besePatterson.

Ababesekilasini babona impumela emihle yokuhlala bekulungele ukutshumayeza abantu lokwenza imizamo yokuxoxa labo ngolimi lwabo lomdabuko. Ngokwesibonelo omunye wabo watshelwa ukuthi ensimini ayekuyo kwakulabantu abanengi abakhuluma ulimi lwesiSpanish. Ngelinye ilanga engakayi ekutshumayeleni wasebenzisa i-JW Language ukuze afundele amabala amalutshwana esiSpanish. Lokhu kwamsiza kakhulu ngoba mhlalokho wahlangana lendoda eyayikhuluma ulimi lolo. Wenelisa ukuqalisa isifundo seBhayibhili futhi khathesi indoda leyo kanye lamalunga emuli yayo amane bayafunda iBhayibhili.

Izingxoxo. UWilliam Turner oweKhomithi Yenkonzo yeQula Elibusayo waxoxa labane ababesekilasini. Wababuza ngabahlangana lakho ekuphileni bengakangeni isikolo seGileyadi wasebabuza lokuthi ukungena isikolo lesi kwabasiza njani.

Abafundi bakhuluma ngokuthi lokho abakufundayo kwabakhuthaza njani. Ngokwesibonelo omunye wabafundi wakhuluma ngalokho ayekufunde encwadini kaLukha isahluko 10. Isahluko lesi sikhuluma ngabafundi abangu-“70,” (nwt) abathunywa nguJesu ukuyatshumayela njalo baphenduka bethokoza kakhulu. UJesu laye wathaba ekubona lokho kanti njalo wasebenzisa ithuba lelo ukubafundisa ukuthi bangathatshiswa yimpumela yokutshumayela kwabo kodwa bathatshiswe yikuthi imizamo yabo iyamthokozisa uJehova. Lokhu kusifundisa ukuthi ukwamukelwa nguJehova yikho okusenza sijabule hatshi ukuthi izimo zethu zinjani.

UMfowethu uTurner wasebenzisa amazwi akuFiliphi 1:6 ukuze atshengise abafundi ukuthi uJehova ‘wayeqalise umsebenzi omuhle’ kubo njalo wayezaqhubeka elabo ngazo zonke izikhathi.

“Khangelisani Amehlo Enu KuJehova.” USamuel Herd oweQula Elibusayo nguye owenza inkulumo eqakathekileyo. Wakhuluma ngokuthi singawakhangelisa njani amehlo ethu kuJehova lanxa singeke simbone.

Wathi eyinye indlela esingambona ngayo uJehova yikukhangelisisa akudalileyo ukuze sifunde ngaye. Okunye futhi yikuthi uJehova usevule “amehlo ezinhliziyo” zethu. (Kwabase-Efesu 1:18) Nxa singakhuthalela ukubala iBhayibhili sizafunda okunengi ngoJehova njalo lokhu kuzakwenza sisondele eduze kwakhe.

AmaVangeli ayasisiza simazi ngcono uJehova ngoba akhuluma ngoJesu owayelingisela uJehova kukho konke akwenzayo. UJesu umfuze xathu uYise yikho wathi: “Lowo ongibonileyo usembonile uBaba.”​—UJohane 14:9.

UMfowethu uHerd wakhuthaza abalaleli ukuthi bangaphethi ngokukhangelisa amehlo abo kuJehova kuphela kodwa lokuthi bamlingisele. Ngokwesibonelo, uJesu wasebenza gadalala ukuze afundise abantu, yikho lathi sifuna ukusebenza nzima ukuze sifundise abanye lokho esikufundileyo.

Kusisiza ngani ukukhangelisa amehlo ethu kuJehova? Kuyasisiza ukuthi simthembe uJehova njengomhubi owathi: “Sengibeke uJehova phambi kwami kokuphela. Njengoba ekwesokunene sami, angiyikuzanyazanyiswa.”​—IHubo 16:8.

Isiphetho. Ngemva kokuba abafundi sebethole izithupha zabo, omunye wabo wabala incwadi ababeyibhalile. Ngemva kwalokho uMfowethu uJackson watshela abafundi ukuthi bangacabangi ukuthi nxa befundisa kufanele bakhulume izinto ezintsha kuphela kumbe ezizikileyo. Lokhu kungenxa yokuthi okunengi abazabe bekufundisa kuyabe kuyizinto abazalwane abavele bezazi. UMfowethu uJackson wagcizelela ukuqakatheka kokuzithoba, esithi abafundi kakufanelanga baziphakamise kumbe bahlale betshela abanye ngemfundo yabo abayithole eGileyadi. Kodwa wathi kumele basebenzise iBhayibhili kanye lamabhuku asekelwe kulo nxa befundisa. Abafundi bazabanceda kakhulu abazalwane nxa bebafundisa ukuthi basebenzise izinto abavele belazo ukuthi bafunde ngoJehova. Bonke ababekhona basuka bekhuthaziwe futhi bezimisele ukuyasiza abazalwane.

^ indima 2 Ababekhona bathola izingoma ezintsha ngeviki abangena ngayo umhlangano lo.

^ indima 32 Ayisiwo wonke amazwe akhona kumephu.

^ indima 34 Amanye amabizo abangene isikolo lesi awabhalwanga.