Yeqa uye kokuphakathi

Ukuthutha Ngezinsuku Ezingu-60 Nje Kuphela

Ukuthutha Ngezinsuku Ezingu-60 Nje Kuphela

NgoLwesihlanu, ngoJuly 5, 2013, imuli yaseBhetheli ye-United States yathaba kakhulu lapho isizwa uMfowethu u-Anthony Morris olilunga leQula Elibusayo esithi: “Sekuvunyelenwe ukuthi kuthengiswe izakhiwo eziyisithupha okugoqela eziku-117 Adams Street leziku-90 Sands Street eBrooklyn. * Kusiyafika phakathi laphakathi kwenyanga ka-August kumele sibe sesithuthile eZakhiweni 1 kusiya ku-5.”

Kwakukhanya ukuthi lokhu kwakuzakuba ngumsebenzi omkhulu sibili. Izakhiwo lezo ezinhlanu zazilingana lenkundla zebhola ezingu-11! Abantu kwakumele babe sebethuthile kuzo ngezinsuku ezingu-60 nje kuphela!

Okweminyaka eminengi, iZakhiwo 1 kusiya ku-5 zazilemitshina yokudinda amabhuku, kodwa ngo-2004 imitshina le yasuswa yahanjiswa endaweni entsha eWallkill, eNew York.

Kusukela ngaleso sikhathi, izakhiwo lezi bekulungiselwa kuzo izinto njalo kugcinelwa kuzo impahla yamawofisi, lezinto ezisetshenziswa emsebenzini wokwakha e-United States lakwamanye amazwe.

Kwakumele kuhlelwe kuhle kakhulu ukuze abantu benelise ukuthutha ngesikhathi ababesiphiwe. Okokuqala, kwahlolwa izinto ezazisezakhiweni zonke lezi ukuze kukhethwe ukuthi yikuphi okwakuzathengiswa, okwakuzalahlwa, lokwakuzagcinwa. Ngemva kwalokho kwasekusenziwa amalungiselelo okwenza umsebenzi lo ngendlela eyayizaphangisa futhi eyayingasoze ibe yingozi.

Imuli yaseBhetheli yasebenza nzima ukuthi incedise emsebenzini lo. Kwacelwa lamavolontiya angu-41 ukuthi abuye eBhetheli azoncedisa. Amavolontiya la ayevela endaweni ezitshiyeneyo e-United States. Abanengi bakhona kwakungamajaha aqinileyo futhi angatshadanga. Bavuma ukuyancedisa okwamaviki angaba yisithupha kusiya kwalitshumi, betshiya izimuli, abangane kanye lemisebenzi yokuziphilisa ukuze bayesebenza eBhetheli. Bathini ngomsebenzi lo?

UJordan, oleminyaka engu-21, wayevela eWashington State. Wathi: “Ngifisa ngabe ngafaka masinyane isicelo sami sokuyancedisa.”

USteven, oleminyaka engu-20, wayevela eTexas. Wathi: “Ngizizwa ngiyingxenye yemuli enkulu, esebenza gadalala, futhi ethokozayo esemhlabeni wonke.”

UJustin, oleminyaka engu-23, wathi: “Ngizizwa ngingekhaya lapha eBhetheli. Ukuba labantu abaqinileyo ekukhonzeni futhi abalothando kuyangithokozisa kakhulu.”

U-Adler, oleminyaka engu-20, wayevela ePuerto Rico, wathi: “Kunzima kimi ukuvuka ekuseni kakhulu. Kodwa engikuthandileyo yikuthi ngenelise ukuthola abangane beqiniso.”

UWilliam, oleminyaka engu-21, wathi: “Ngangivele ngifisa ukubuya eBhetheli kusukela ngimncane. Ngangicabanga ukuthi ngizakuba lesizungu, kodwa ngangenze iphutha elikhulu. Akula loba yini esengike ngayikholisa empilweni yami ukwedlula iBhetheli! Akula enye indawo engingafisa ukuba kuyo ngaphandle kweBhetheli.”

Benelisa yini ukusibamba isikhathi okwakumele kuthuthwe ngaso? Ye, benelisa ukuthutha ngamalanga angu-55 nje kuphela.

^ indima 2 Abahlala esakhiweni esiku-90 Sands Street kumele bathuthe ngo-2017.