Bona okunengi ngombukiso lo osemawofisini ethu amakhulu otshengisa imbali yebizo likaNkulunkulu etholakala eBhayibhilini.