Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Kunxuswa Umphakathi ESelters, EGermany

Kunxuswa Umphakathi ESelters, EGermany

OFakazi bakaJehova balamagatsha angu-15 adinda amabhuku emhlabeni jikelele. Elinye lakhona ngeleCentral Europe, eliseSelters, eGermany, endaweni okuthiwa yiSteinfels.

Mhlaka 23 kusiya ku-25 May 2014 igatsha leli lanxusa omakhelwana, abamabhizimusi kanye lezikhulu zendawo ukuthi zizobona igatsha leli. Igatsha leli lavulwa ngo-April 21, 1984 yikho umbuthano lo wawulesihloko esithi “Iminyaka Engu-30 ESelters.”

Izivakatshi ezedlula 3 000 zabuka indawo le. Umeya weSelters oseleminyaka ephose ibe ngu-30 esebenzela uhulumende wathi, “Ngiyakholisa sonke isikhathi nxa ngivakatshela igatsha laboFakazi bakaJehova.” Waphinda wathi: “Igatsha leli laqalisa ukwakhiwa ngo-1979 layaphela ngo-1984. Indlela elaphangisa ngayo ukuphela iyangimangalisa kakhulu.”

Okunye Okwenziwa Embuthanweni Lo

Omunye umbukiso wawulesihloko esithi “Abantu bakaJehova eCentral Europe.” Izivakatshi zabona okunengi okwenziwa ngoFakazi okweminyaka engu-120 eyadlulayo eGermany. Izinto ezazifakiwe embukisweni lo zilokhu zikhona ewofisini yegatsha.

Omunye umbukiso wawungowamaBhayibhili angajayelekanga loba angatholakali ebantwini abanengi. Ngokwesibonelo, kwakuleBhayibhili lokuqala elipheleleyo okuthiwa yi-German Bible eladindwa ngo-1534 kanye lengxenye yeBhayibhili elahunyutshwa ngu-Elias Hutter okuthiwa yi-Polyglot Bible eladindwa ngo-1599, elilamavesi abhalwe ngezindimi ezingu-12. Kwasetshenziswa amatshathi, amavidiyo lokunye ukuze kutshengiswe ukuthi iBhayibhili liluncedo lalamuhla.

Izivakatshi zatshengiswa lokho okwenziwa ngamadoda labesifazana abedlula 1 000 abasebenza njalo abahlala egatsheni leli. Zaqala zatshengiswa indlela abasegatsheni abaphila ngayo, zathola ithuba lokuthi zike zingene kwezinye izindlu zokuhlala, zayakudla endlini yokudlela njalo zaphinda zabuka lendawo enhle enjengephakhi. Esinye isivakatshi saze sathi, “Indawo le inhle okwamagama.”

Okwesibili, zatshengiswa indlela amabhuku ethu adindwa ngayo kanye loHlangothi olubona ngokuthunyezwa kwamabhuku. Izivakatshi zazibonela ukuthi amabhuku ethu adindwa njani, amakhasi amabhuku ethu ahlanganiswa njani ukuze kwenziwe amabhuku, lokuthi athunyezwa njani emazweni adlula 50. Enye indoda yathi: “Ngangingakwazi ukuthi oFakazi bakaJehova bayinhlanganiso etholakala emhlabeni wonke. Amabhuku abo afika emagumbini omane omhlaba. Is’manga yikuthi konke lokhu kwenziwa ngamavolontiya.”

Izivakatshi zitshengiswa i-jw.org

Izivakatshi zatshengiswa isitendi se-jw.org futhi zabona izinto ezitholakala kuwebhusayithi yaboFakazi bakaJehova. Abasakhulayo kanye labadala babukela amavidiyo lokunye okukuwebhusayithi njalo imibuzo yabo eminengi yaphendulwa.

Izivakatshi ezinengi zahamba sezibabaza njalo zithabile ngoba zaseziwubona ngelinye ilihlo umsebenzi waboFakazi bakaJehova. Enye indoda yathi: “Ngangicabanga izinto ezingaqondanga ngaboFakazi. Sekumele ngintshintshe sibili indlela engicabanga ngayo ngabo.” Omunye owesifazana wababaza wathi: “Ilanga lalamuhla lisifundise ukuthi singabandlululani.”

^ ndima 17 Amanani kusukela ngo-2014

^ ndima 21 Amanani kusukela ngo-2014

^ ndima 24 Amanani kusukela ngo-2014

Funda Okunengi

NGOBANI ABENZA INTANDO KAJEHOVA LAMUHLA?

Kuyini iBhethelil?

IBhetheli yindawo engafanani lezinye njalo kwenziwa umsebenzi oqakatheke kakhulu khonale. Funda okunengi okuphathelane lokuthi ngobani abasebenza khona?

NGOBANI ABENZA INTANDO KAJEHOVA LAMUHLA?

Kuyini Okwenziwa EWofisini LeGatsha?

Abantu bayavunyelwa ukuthi bazobuka loba yiliphi iwofisi lethu legatsha. Siyakunxusa ukuthi lawe uzobuka!