Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Bakubona Njani Ukufunda?

OFakazi BakaJehova Bakubona Njani Ukufunda?

Endabeni le silandela izimiso esizithola eBhayibhilini. UFakazi ngamunye uyazisebenzisa izimiso lezi nxa ekhetha ukuthi uzafunda ayefika ngaphi. Ake sibone ezinye zakhona. *

 Kuqakathekile ukufunda

Ukufunda kuyamnceda umuntu ukuthi abe ‘lengqondo ehlakaniphileyo lokuqedisisa.’ (IZaga 2:10, 11; 3:21, 22, The Holy Bible in Ndebele) UJesu laye wakhuthaza abalandeli bakhe ukuthi bafundise abanye lokho ayebafundise khona. (UMathewu 28:19, 20) Yikho sikhuthaza esingena labo ukuthi bafunde ukuze benelise ukubala, ukubhala, * ukukhulumisana labanye lokuthola ulwazi ngendlela abanye abantu abaphila ngayo.—1 KwabaseKhorinte 9:20-22; 1 KuThimothi 4:13.

Ohulumende bayayiqakathekisa imfundo yikho babeka umthetho othi umntwana wonke kumele aye esikolo. Siyawulalela umthetho lo ngoba iBhayibhili lithi: “Wonke umuntu kazehlise kuziphathamandla.” (KwabaseRoma 13:1) Siyabakhuthaza abantwabethu ukuthi basebenze nzima ezifundweni zabo  * ngoba iLizwi likaNkulunkulu lithi: “Konke elikwenzayo kwenzeni ngenhliziyo kungathi likwenzela iNkosi, hatshi abantu.”—KwabaseKholose 3:23, The Holy Bible in Ndebele.

Ukufunda kwenza umuntu enelise ukunakekela imuli yakhe. IBhayibhili lithi: “Nxa umuntu engabanakekeli abangabakhe, ikakhulu abangamalunga emuli yakhe, uselulahlile ukholo futhi mubi kulomuntu ongakholwayo.” (1 KuThimothi 5:8) Ukufunda kuyanceda ukuthi senelise ukondla imuli zethu. Ibhuku elithi, The World Book Encyclopedia lithi imfundo iqakathekile ngoba ‘yenza abantu babe luncedo emphakathini.’ Umuntu ofundileyo futhi owaziyo umsebenzi wakhe uyahlala isikhathi eside emsebenzini ikanti ongafundanga kunzima ukuthi awuthole.—IZaga 22:29.

Okunye okwenza abazali bahambise abantwababo esikolo yikuthi bafuna labo babe lekusasa elihle nxa sebekhulile. (2 KwabaseKhorinte 12:14) Sikhuthaza abazali ukuthi bahambise abantwababo esikolo kungelani lokuthi lapho abahlala khona kungumkhuba ukungahambisi abantwana esikolo * kumbe kulezikolo ezidulayo loba kunzima ukuthi umntwana athole indawo. Siyabanika lamacebo angabasiza ukuthi bancedise abantwababo ngomsebenzi wesikolo. *

 Asikhuthazi abantwana ukuthi bagijimise imfundo

Siqala sihlolisise. IBhayibhili lithi: “Umuntu oyisithutha ukholwa loba yini, kodwa olengqondo uyakucabangisisa konke akwenzayo.” (IZaga 14:15) Isimiso lesi siyasebenza nxa sekumele sikhethe ukuthi yiwuphi umsebenzi esizawufundela ngemva kokuqeda isikolo. Okunye esicabanga ngakho yikuthi leyokhosi izathatha isikhathi esinganani lokuthi idula okunganani. Kuyanceda kakhulu ukwenza ikhosi engeke ithathe isikhathi eside ukuyifundela futhi engasoze ikuqedele imali.

Sikholwa ukuthi ukufunda ngoNkulunkulu yikho okuqakatheke kakhulu. Ukufunda ngoNkulunkulu kungcono kakhulu ngoba kwenza sithole ukuphila okungapheliyo. (UJohane 17:3) Kuyasinceda futhi ukuthi siziphathe kuhle ngoba uZaga 2:9 uthi ‘sizazwisisa lokho okulungileyo lokuqondileyo lokufaneleyo—zonke izindlela ezinhle.’ Umphostoli uPhawuli wayefundile okuzwayo kodwa wathi ‘ulwazi oluphathelane loKhristu uJesu’ yilo ‘oluqakatheke kakhulu ukwedlula loba yini.’ (KwabaseFiliphi 3:8; ImiSebenzi 22:3) Lalamuhla bakhona oFakazi abafunde baze bayafika emayunivesithi kodwa labo bakholwa ukuthi ukufunda ngoNkulunkulu yikho okuqakatheke ukwedlula loba yini. *

Ukufunda iBhayibhili kwenza siziphathe kuhle

 Ukugijimisa imfundo kuyamphambanisa umuntu

IBhayibhili lithi: “Umuntu olengqondo uthi ebona ingozi acatshe.” (IZaga 22:3) OFakazi bakaJehova bakholwa ukuthi okwenzakala emayunivesithi lakwezinye izindawo okutholwa khona imfundo ephezulu kuyamphambanisa umuntu ekukhonzeni. Yikho oFakazi abanengi bakhetha ukungahambisi abantwababo ezindaweni ezinjalo ngoba bangafunda izinto ezingayisizo. Nansi imibono engaqondanga abangayifundiswa:

 • Umbono ongaqondanga: Ukuba lemali kwenza umuntu athokoze njalo asuthiseke

  Lezinsuku abantu abanengi baya emayunivesithi ngoba kuthiwa ukufunda kakhulu yikho okungenza bathole imisebenzi ezwayo. Bakholwa ukuthi ukuba lemali enengi kuzakwenza bathokoze empilweni kodwa iBhayibhili liyakwala lokho. (UmTshumayeli 5:10) Lithi “ukuthanda imali kuyimpande yazo zonke izinto ezilimazayo” futhi kuyamphambanisa umuntu ekukhonzeni. (1 KuThimothi 6:10) OFakazi bakaJehova bayazama ngamandla wonke ukungagijimisi inotho ngoba ‘ilamandla okuyenga.’—UMathewu 13:22.

 • Umbono ongaqondanga: Kumele ufunde kakhulu ukuze ube ngumuntu ebantwini

  Ngokwesibonelo uNika Gilauri owake waba ngusibalukhulu eGeorgia wabhala ngelizwe lakibo wathi: “Ukuze ube ngumuntu olesithunzi eGeorgia kumele ube le-degree ethile. . . . [Sisakhula] kwakuyangisa ukungabi le-degree.” * IBhayibhili lithi akuqondanga ukufuna udumo emhlabeni lo. UJesu watshela abakhokheli benkolo wathi: “Kambe lingakholwa lithini lina lisamukela udumo elilunikanayo?” (UJohane 5:44) Impilo yeyunivesithi yenza umuntu aziphakamise njalo aqalise ukuzigqaja. UJehova kabathandi abantu abanjalo.—IZaga 6:16, 17; 1 UPhetro 5:5.

 • Umbono ongaqondanga: Umuntu kumele azikhethele ukuthi ufuna ukuphila njani

  OFakazi bakaJehova balandela izimiso zikaNkulunkulu, bayakubalekela lokho athi kubi benze lokho athi kuhle. (U-Isaya 5:20) Kodwa ibhuku elithi Journal of Alcohol and Drug Education libika ukuthi emayunivesithi abantwana bayayengana bacine besenza izinto ezingaqondanga. * Okutshiwo libhuku leli kuyavumelana lalokho okuseBhayibhilini. Lithi: “Ukuba lobudlelwano labantu ababi kona imikhuba emihle.” (1 KwabaseKhorinte 15:33) Emayunivesithi kwenziwa izinto uNkulunkulu azizondayo ezinjengokudakwa, ukubhema imbanje lokunye okudakayo kanye lokuya emacansini ungatshadanga.—1 KwabaseKhorinte 6:9, 10; 2 KwabaseKhorinte 7:1.

 • Umbono ongaqondanga: Ukufunda kakhulu kwenza wenelise ukutshintsha izinto zibe ngcono

  Abanye bakholwa ukuthi ukuya eyunivesithi yikho okungenza benelise ukuthuthukisa impilo zabo lokwenza izinto zibe ngcono emhlabeni. Balenhloso ezinhle sibili kodwa thina sikholwa ukuthi uMbuso kaNkulunkulu yiwo wodwa ozalungisa izinto emhlabeni. (UMathewu 6:9, 10) Sisalindele ukuthi uMbuso lo ukwenze lokhu, siyatshumayela ngawo emhlabeni wonke. Umnyaka ngamunye sitshela izinkulungwane zabantu ‘izindaba ezinhle zoMbuso’ futhi abanye babo bayalalela batshintshe indlela abaphila ngayo. *UMathewu 24:14.

^ indima 1 OFakazi abasakhulayo bona balandela okufunwa ngabazali babo ikakhulu nxa kungaphikisani lemithetho kaNkulunkulu.—KwabaseKholose 3:20.

^ indima 2 Silohlelo lokufundisa abantu ukubala lokubhala mahala futhi sikwenza ngezindimi ezedlula 120. Elinye ibhuku esilisebenzisayo ngelithi Apply Yourself to Reading and Writing. Sesidinde amabhuku adlula 11 miliyoni anceda abantu ukuthi benelise ukubala lokubhala futhi kusukela ngo-2003 kusiya ku-2017 sifundise abantu abangaba ngu-70 000.

^ indima 3 Khangela isihloko sesiZulu esithi “Ingabe Kufanele Ngisiyeke Isikole?

^ indima 5 Ngokwesibonelo sibakhuthaza ukuthi bahambise abantwababo esikolo kungelani lokuthi ngumntwana oyinkazana kumbe ongumfana. Khangela isihloko esithi, “Ingabe Ingane Yami Kufanele Iye Esikoleni?” kuNqabayokulinda yesiZulu kaMarch 15, 2003.

^ indima 7 Khangela isihloko esiku-jw.org esithi, “Okutshiwo Ngabanye Ngemvelaphi Yempilo.”

^ indima 12 Practical Economics: Economic Transformation and Government Reform in Georgia 2004—2012, page 170.

^ indima 14 Volume 61, No. 1, April 2017, page 72.

^ indima 24 Khangela isihloko esiku-jw.org esithi, “IBhayibhili Liyamntshintsha Umuntu” ukuze ubone ukuthi iBhayibhili libanceda njani abantu ukuthi batshintshe.