Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye ku-secondary menu

OFakazi bakaJehova

Ndebele (Zimbabwe)

Ngingenzani Nxa Ngifuna Ukuba NguFakazi KaJehova?

Ngingenzani Nxa Ngifuna Ukuba NguFakazi KaJehova?

Nxa umuntu efuna ukuba nguFakazi kaJehova kumele enze lokho okwatshiwo nguJesu kuMathewu 28:19, 20. Amavesi la akhuluma ngalokho umuntu okumele akwenze nxa efuna ukuba ngumlandeli kaJesu, lokho kugoqela ukutshumayela loba ukukhuluma ngoJehova.

Inyathelo lokuqala: Funda iBhayibhili. UJesu walaya abalandeli bakhe ukuthi ‘benze abafundi . . . , babafundise.’ (UMathewu 28:19, 20) Ibala elihunyutshwe ngokuthi “umfundi” litsho “umuntu ofundayo.” IBhayibhili lingakusiza ukuthi uthole injabulo ekuphileni. (2 KuThimothi 3:16, 17) Silohlelo lokufundisa abantu iBhayibhili mahala njalo siyafisa ukuthi sikuncedise wazi lokho okufundiswa liBhayibhili.—UMathewu 10:7, 8; 1 KwabaseThesalonika 2:13.

Inyathelo lesibili: Sebenzisa lokho okufundayo. UJesu wathi abafundayo kumele ‘balalele konke asilaye ngakho.’ (UMathewu 28:20) Lokhu kutsho ukuthi kumele usebenzise lokho okufundayo ukuze untshintshe indlela ocabanga ngayo lophila ngayo. (ImiSebenzi 10:42; Kwabase-Efesu 4:22-29; KumaHebheru 10:24, 25) Labo abalalela imilayo kaJesu bayazenzela isinqumo sokuthi bamlandele ngokunikela izimpilo zabo kuJehova uNkulunkulu.—UMathewu 16:24.

Inyathelo lesithathu: Bhaphathizwa. (UMathewu 28:19) EBhayibhilini, ukubhaphathizwa kufananiswa lokungcwatshwa. (Qathanisa loRoma 6:​2-4.) Ukubhaphathizwa kutsho ukuthi umuntu uyafa endleleni ayephila ngayo, aqalise ukuphila impilo entsha. Yikho nxa ubhaphathizwa uyabe utshengisa abantu ukuthi usuwenzile amanyathelo amabili akuqala akhulunywa nguJesu lokuthi usucela uNkulunkulu ukuthi akunike umzwangedwa ohlanzekileyo.—KumaHebheru 9:14; 1 UPhetro 3:21.

Ngingazi njani ukuthi sengikulungele ukubhaphathizwa?

Khuluma labadala bebandla. Bazakhuluma lawe ukuze babone ukuthi uyakuzwisisa ofuna ukukwenza, uyakusebenzisa okufundileyo lokuthi usuzinikele kuNkulunkulu ngokuzithandela.—ImiSebenzi 20:28; 1 UPhetro 5:1-3.

Abantwana baboFakazi labo kumele bawalandele yini amanyathelo la?

Ye. Silandela umlayo weBhayibhili othi sikhulise abantwabethu ‘ngokufundisa langokulaya kweNkosi.’ (Kwabase-Efesu 6:4) Kodwa nxa belokhu bekhula, kumele bazikhethele ukuthi bayafuna yini ukufunda iBhayibhili lokuthi bayakwamukela yini lokho elikutshoyo futhi bayakusebenzisa yini lokho abakufundayo. (KwabaseRoma 12:2) Wonke umuntu kumele azenzele isinqumo endabeni yokukhonza.​—KwabaseRoma 14:12; KwabaseGalathiya 6:5.