Yeqa uye kokuphakathi

Bangaki OFakazi BakaJehova Emhlabeni Wonke?

Bangaki OFakazi BakaJehova Emhlabeni Wonke?

Umbiko Womnyaka Wenkonzo * Ka-2017

Inani laboFakazi bakaJehova emhlabeni wonke

8 457 107

Amabandla

120 053

Amazwe alaboFakazi bakaJehova

240

Ngobani elibabiza ngokuthi ngoFakazi?

Labo abatshumayela izindaba ezinhle zoMbuso kaNkulunkulu nyanga zonke yibo esibabiza ngokuthi ngoFakazi bakaJehova. (UMathewu 24:14) Lokhu kugoqela abantu asebebhaphathiziwe kanye lalabo abangakabhaphathizwa.

Umuntu kumele anikele yini ukuze abe nguFakazi?

Hatshi. Akudingakali ukuthi umuntu anikele ukuze kuthiwe usenguFakazi kumbe ukuthi aphiwe umsebenzi othile enhlanganisweni. (ImiSebenzi 8:18-20) Esikhathini esinengi lanxa unikele kuyabe kungazakali ukuthi unikele kumbe ukuthi unikele ngemalini. UFakazi ngamunye unikela ngesikhathi sakhe, amandla kanye lempahla ukuze asekele umsebenzi wethu owenziwa emhlabeni wonke, kusiya ngezimo zakhe lokuthi uyafisa yini.—2 KwabaseKhorinte 9:7.

Libona njani ukuthi kulaboFakazi abangaki abatshumayelayo?

OFakazi bayabika umsebenzi wabo wokutshumayela emabandleni abo inyanga ngayinye. Akulamuntu obanjwa ngamandla ukuthi abike.

Imibiko yebandla iyaqoqwa ibisithunyelwa ewofisini yegatsha. Igatsha lona lihlanganisa imibiko ethunyelwe ngamabandla aselizweni kumbe endaweni ethile beseliyithumela emawofisini ethu amakhulu.

Ekupheleni komnyaka wenkonzo ngamunye, * kuhlanganiswa inani laboFakazi abakhona elizweni linye ngalinye ukuze kwazakale ukuthi kulaboFakazi abangaki emhlabeni jikelele. Amanani atholakala emibikweni etshengisa ukuthi umsebenzi wethu uqhutshwe njani elizweni linye ngalinye lalokho okwenzakale ngesikhathi sisenza umsebenzi wokutshumayela kulotshwa ku-Ncwadi Yonyaka YaboFakazi BakaJehova. Ukubona indlela umsebenzi wethu owenziwa ngayo kuyasikhuthaza njengoba kwakhuthaza lamaKhristu ekhulu lokuqala.—ImiSebenzi 2:41; 4:4; 15:3.

Abangatshumayeliyo kodwa elixoxa labo ngeBhayibhili libabala njengamalunga enu yini?

Hatshi, kodwa siyabemukela emabandleni ethu. Abanengi babo bayabuya eSikhumbuzweni sokufa kukaJesu esenziwa minyaka yonke. Ukuze sazi ukuthi bangabe bebangaki laba, sikhangela inani labantu abayabe bebuyile eSikhumbuzweni emhlabeni wonke besesikhipha inani laboFakazi. Ngo-2017 bekulabantu abangu-20 175 477 eSikhumbuzweni.

Kodwa kulabanye esifunda labo iBhayibhili abangangeniyo imihlangano yethu. Ngokwesilinganiso sifunde labantu abangu-10 071 524 inyanga yinye ngayinye ngomnyaka ka-2017 njalo abanye bakhona kwakufundwa labo bebanengi ngesikhathi esisodwa.

Kungani ohulumende belenani laboFakazi eliphezulu ukwedlula elenu?

Ohulumende bathola inani labantu abangena isonto ethile ngokubuza ukuthi yiphi isonto abayingenayo. Ngokwesibonelo i-U.S. Census Bureau ibuza abantu ukuthi bangamalunga ayiphi inkolo njalo lokhu kwenza ukuthi babe lamanani angaqondanga ngenxa yokuthi othile angabatshela ukuthi unguFakazi yena engayisuye. Kodwa abatshumayelayo njalo babike umsebenzi lo yibo kuphela esithi ngoFakazi bakaJehova.

^ ndima 2 Umnyaka wenkonzo uqalisa mhlaka 1 September uyephela mhlaka 31 August ngomnyaka olandelayo. Ngokwesibonelo, umnyaka wenkonzo ka-2015 waqala mhlaka 1 September 2014 waphela mhlaka 31 August 2015.

^ ndima 16 Umnyaka wenkonzo uqalisa mhlaka 1 September uyephela mhlaka 31 August ngomnyaka olandelayo. Ngokwesibonelo, umnyaka wenkonzo ka-2015 waqala mhlaka 1 September 2014 waphela mhlaka 31 August 2015.