Yeqa uye kokuphakathi

Kuyini Isifundo SeBhayibhili?

Kuyini Isifundo SeBhayibhili?

OFakazi bakaJehova balohlelo lokufunda labantu iBhayibhili ukuze baphendule imibuzo enjengale elandelayo:

  • Ngubani uNkulunkulu?

  • UNkulunkulu ulendaba lami yini?

  • Ngingenzani ukuze ngibe lemuli ethokozayo?

  • Kuyini engingakwenza ukuze ngithokoze empilweni?

Ake sixoxe ngemibuzo ejayele ukubuzwa ngabanye mayelana lesifundo seBhayibhili.

Senziwa njani isifundo seBhayibhili? Sijayele ukuxoxa ngoNkulunkulu kumbe ngezimuli njalo siyahlola amavesi atshiyeneyo akhuluma ngendaba esiyabe sikhuluma ngayo. Lokhu kusinceda sibone ukuthi iBhayibhili lithini ngendaba ethile.

Sisebenzisa ibhuku elithi IBhayibhili Lisifundisani? Liyasinceda sizwisise ukuthi iBhayibhili lifundisani ngoNkulunkulu loJesu kanye lekusasa lethu.

Kuyimalini ukufundiswa iBhayibhili? Akubhadalwa futhi lamabhuku asetshenziswayo awathengiswa.

Isifundo seBhayibhili sithatha isikhathi esinganani? Abantu abanengi bakhetha ukufunda okwehola elilodwa ngeviki. Kodwa kuyatshiyana kusiya ngomuntu. Uyazikhethela ukuthi ufuna ukufunda okwesikhathi esinganani.

Kwenzakalani nxa ngingacela ukufunda iBhayibhili? UFakazi othile uzakuvakatshela endaweni oyifunayo langesikhathi ofuna ukufunda ngaso. Uzafika akutshengise ukuthi senziwa njani isifundo seBhayibhili. Nxa ungakukhwabitha ungaqhubeka ngokufunda.

Kuzamele ngibe nguFakazi kaJehova yini nxa ngingavuma ukufunda iBhayibhili? Hatshi. OFakazi bakaJehova bayakuthanda ukufundisa abantu iBhayibhili kodwa kasibambi muntu ngamandla ukuthi abe lilunga lenkolo yethu. Sibatshela lokho okutshiwo liBhayibhili kuphela njalo siyakwazi ukuthi umuntu ngamunye kumele azikhethele lokho afuna ukukukholwa.—1 UPhetro 3:15.