Yeqa uye kokuphakathi

Liyini IQula Elibusayo LaboFakazi BakaJehova?

IQula Elibusayo liqembu elincane lamaKhristu akhulileyo aqondisa umsebenzi waboFakazi bakaJehova emhlabeni wonke. Umsebenzi weQula Elibusayo ugoqela okulandelayo:

IQula Elibusayo lilingisela “abaphostoli labadala” ababeseJerusalema ngekhulu lokuqala, futhi abaphostoli laba babesenza izinqumo eziqakathekileyo ezazinceda ibandla lonke lamaKhristu. (ImiSebenzi 15:2.) Abaphostoli labadala bekhulu lokuqala babengasobakhokheli yikho leQula Elibusayo kalikhokheli inhlanganiso yethu. Baqondiswa liBhayibhili futhi bayazithoba kuJesu Khristu njengoba ebekwe nguJehova uNkulunkulu ukuthi abe yiNhloko yebandla lobuKhristu.​—1 KwabaseKhorinte 11:3; Kwabase-Efesu 5:23.

Angobani Amalunga EQula Elibusayo?

Khathesi amalunga eQula Elibusayo nguKenneth Cook, Jr., uSamuel Herd, uGeoffrey Jackson, uStephen Lett, uGerrit Lösch, u-Anthony Morris III, uMark Sanderson, loDavid Splane. Basebenza emawofisini ethu amakhulu aseWarwick, eNew York, e-U.S.A.

Lihlelwe Njani iQula Elibusayo?

IQula Elibusayo lihlele ukuthi kube lamakhomithi ayisithupha ukuze akhangele umsebenzi wethu, futhi ilunga ngalinye lisebenza ekhomithini eyodwa kumbe kwamabili amakhomithi la.

 • Ikhomithi Yabahleli: Ikhangela izindaba zomthetho, izindawo eziyabe zehlelwe ngumonakalo othile, izindaba eziphathelane lokuhlukuluzwa kwabafowethu ngenxa yokholo lwabo, kanye lezinye izindaba eziqakathekileyo ezithinta oFakazi bakaJehova.

 • IKhomithi Ebona Ngezisebenzi: Ikhangela ngokunakekelwa kwamalunga emuli yeBhetheli.

 • IKhomithi Ebona Ngomsebenzi Wokudinda: Ikhangela umsebenzi wokudinda lokuhanjiswa kwamabhuku, ukwakhiwa kwezindawo zokukhonzela, amawofisi okuhumutsha, lamawofisi amagatsha.

 • IKhomithi Yenkonzo: Ikhangela konke okuphathelane lomsebenzi wokutshumayela ‘kwevangeli loMbuso.’​—UMathewu 24:14.

 • IKhomithi Yokufundisa: Yiyo ehlela lokho okumele sikufunde emihlanganweni, ezikolo, kanye lasezinhlelweni ze-audio lezevidiyo.

 • IKhomithi Yokuloba: Iqondisa ukubhalwa kwamabhuku asekelwe eBhayibhilini kanye lalokho okufakwa kuwebhusayithi futhi ikhangela lomsebenzi wokuhumutsha.

Kanti njalo iQula Elibusayo liyahlangana maviki onke ukuze likhangele izidingo zenhlanganiso. Emihlanganweni le, amalunga alo ayaxoxisana ngalokho okutshiwo liBhayibhili, futhi avume ukuqondiswa ngumoya ongcwele njalo avumelane kulokho ahlela ukukwenza.​—ImiSebenzi 15:25.

Ngobani abancedisa IQula Elibusayo?

IQula Elibusayo lincediswa ngamadoda athembekileyo. (1 KwabaseKhorinte 4:2) Amadoda la ayawazi umsebenzi wekhomithi afakwe kuyo, njalo angena imihlangano yaleyo khomithi maviki onke. Lanxa amadoda la engenzi izinqumo, apha iQula Elibusayo amacebo kanye lolwazi oluyabe ludingakala futhi ayalandela lokho okuyabe kuhlelwe yikhomithi njalo abone lokuthi okuyabe kuhleliwe kuyenziwa yini. IQula Elibusayo lingacela amadoda la ukuthi avakatshele abazalwane ezindaweni ezitshiyeneyo emhlabeni jikelele kumbe ukuthi enze izinkulumo emihlanganweni efanana loqakathekileyo owenziwa minyaka yonke kumbe oweGileyadi.

AMABIZO ALABO ABASIZA IQULA ELIBUSAYO

IKhomithi

Ibizo

Eyabahleli

 • John Ekrann

 

Ebona Ngezisebenzi

 • Gerald Grizzle

 • Patrick LaFranca

 • Daniel Molchan

 • Ralph Walls

 

Ebona Ngomsebenzi Wokudinda

 • Don Adams

 • Robert Butler

 • Harold Corkern

 • Glockentin Gajus

 • Donald Gordon

 • Robert Luccioni

 • Alex Reinmueller

 • David Sinclair

 

Eyenkonzo

 • Gary Breaux

 • Joel Dellinger

 • Seth Hyatt

 • Christopher Mavor

 • Baltasar Perla, Jr.

 • William Turner, Jr.

 • Leon Weaver, Jr.

 

Eyokufundisa

 • Ronald Curzan

 • Kenneth Flodin

 • William Malenfant

 • Mark Noumair

 • David Schafer

 

Eyokuloba

 • Robert Ciranko

 • James Mantz

 • Izak Marais

 • Gene Smalley

 • van Selm Hermanus