Yeqa uye kokuphakathi

Kuyini Okwenzakala Emitshadweni YaboFakazi BakaJehova?

Kuyini Okwenzakala Emitshadweni YaboFakazi BakaJehova?

OFakazi bakaJehova benza imitshado yabo ngendlela ehloniphekayo futhi kuqaliswa ngentshumayelo esekelwe eBhayibhilini. Ngemva kwalokho kujayele ukulandela idili lomtshado lapho okudliwa khona abantu bezikholisela . * UJesu laye wake wanxuswa edilini lomtshado edolobheni leKhana esanda kuqalisa inkonzo yakhe.—UJohane 2:1-11.

 Kwenzakalani emitshadweni yaboFakazi bakaJehova?

Into eqakatheke kakhulu enziwa emitshadweni yaboFakazi yintshumayelo ethatha imizuzu engu-30 eyenziwa ngumzalwane ongumdala. Intshumayelo le yenzelwe ukunceda abatshadayo babone ukuthi imithetho eseBhayibhilini ingabanceda njani ukuthi bahlale bethandana njalo bethokoza emulini yabo.—Kwabase-Efesu 5:33.

Emazweni amanengi ohulumende banike oFakazi bakaJehova imvumo yokutshadisa abantu ngokusemthethweni. Yikho kulamadoda akhethiweyo ukuthi enze umsebenzi lo. Ezimeni ezinjalo abatshadayo bayenza izifungo zabo nxa inkulumo isiphela. Lokhu kungahlanganisa lokugqokisana amaringi. Ngemva kwalokho otshadisayo uyabethula ukuthi sebeyindoda lomfazi.

Kwamanye amazwe umthetho uthi abatshadayo kumele bahlanganiselwe emahofisini kahumelende. Yikho abatshadayo bayahamba bayekwenza lokhu inkulumo yomtshado ingakenziwa. Nxa abatshadayo bengenzanga izifungo emawofisini kahulumende kumele bazenze ekucineni kwenkulumo yomtshado. Nxa bezenzile bekhonangale bangakhetha ukuziphinda futhi kodwa kumele basebenzise amazwi atshengisa ukuthi sebezenzile kudala. Intshumayelo le iphetha ngomthandazo kucelwa ukuthi uNkulunkulu abusise abatshadayo.

 Yenzelwa ngaphi imitshado yabo?

OFakazi abanengi bakhetha ukwenzela imitshado yabo emaWolu oMbuso nxa ekhona endaweni yabo. * Nxa kuzaba ledili lomtshado ngemva kwalokho, abatshadayo bayazikhethela indawo abazakwenzela kuyo idili labo.

 Ngobani abavunyelwa ukuba khona emtshadweni?

Nxa umtshado usenzelwa eWolu yoMbuso loba ngubani angaba khona kungelani lokuthi unguFakazi loba hatshi. Nxa abatshadayo bezakwenza idili bayazikhethela bona ukuthi bazamema bani.

 Kugqokwa njani nxa usiya khona?

Lanxa kungelamthetho wokuthi umuntu agqoke njani, oFakazi bakaJehova balandela lokho iBhayibhili elikutshoyo, yikho begqoka ngendlela elesithunzi futhi ehloniphekayo nxa besiya emtshadweni. Abakufisayo yikuthi wonke umuntu obuya emitshadweni yabo agqoke ngendlela elesithunzi. (1 KuThimothi 2:9) Ngitsho lasezindaweni esenzela kuzo amadili siyakuqakathekisa ukuthi wonke umuntu agqoke ngendlela elesithunzi.

 Abantu bayavunyelwa yini ukukhunga?

IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi sibe ngabaphanayo. (IHubo 37:21) OFakazi bakaJehova bayakuqakathekisa ukupha kanye lokwamukela izipho. (ULukha 6:38) Lanxa kunjalo abawenzi umkhuba wokumemezela izipho kumbe amabizo alabo abakhungileyo futhi ababambi abantu ngamandla ukuthi bakhunge. (UMathewu 6:3, 4; 2 KwabaseKhorinte 9:7; 1 Phetro 3:8) Imibhalo ayikukhuthazi lokhu futhi kwenza labanye abantu bazibone bengasilutho.

 Kuyenziwa yini umkhuba wokutshayanisa ama-glass (i-toast)?

Hatshi. OFakazi bakaJehova abakwenzi lokhu ngoba umkhuba lo waqalisa ezinkolweni zamanga. * OFakazi bayabatshela sibili abatshadayo ukuthi babafisela okuhle kodwa abenzi i-toast.

 Umakoti lomkhwenyana bayahazwa yini ngerayisi loba okunye?

Hatshi. Kwezinye indawo abantu bajayele ukuhaza umakoti lomkhwenyana ngerayisi loba okunye nje. Bakholwa ukuthi lokhu kuzakwenza abatshadayo babe lenhlanhla, bathokoze baze bakhokhobe. Kodwa oFakazi bakaJehova abayilandeli imikhuba enjalo ngoba ilobudimoni phakathi. Ukufisela abantu inhlanhla akuvumelani lemithetho kaNkulunkulu eseBhayibhilini.—U-Isaya 65:11.

 Ukudla lokunathwayo kuyabe kukhona yini?

Embuthanweni womtshado owenzelwa eWolu yoMbuso akubi lokudla loba okunathwayo. Abanye abatshadayo bayakhetha ukwenza idili ngemva kombuthano lo, emadilini lawo yikho okuba khona lokudla lokunathwayo. (UmTshumayeli 9:7) Nxa kuzaba lotshwala, baba leqiniso lokuthi abathengi obunengi kakhulu futhi ababuniki abantwana abancane abangakafikisi iminyaka esemthethweni yokunatha.—ULukha 21:34; KwabaseRoma 13:1, 13.

 Kuyatshaywa yini izingoma abantu bagide?

Nxa abatshadayo bezakwenza idili bayazikhethela ukuthi kuzatshaywa yini izingoma abantu bagide loba hatshi. (UmTshumayeli 3:4) Lanxa ngamunye ekhululekile ukuzikhethela ingoma azithandayo baba leqiniso lokuthi batshaya izingoma ezilesithunzi futhi ezihloniphekayo. LaseWolu yoMbuso siyatshaya izingoma kodwa kuba yilezo esizisebenzisa ekukhonzeni kuphela.

 OFakazi bakaJehova bayananza yini amalanga abatshada ngawo?

IBhayibhili alisitsheli lutho ngokunanza ilanga lomtshado, yikho oFakazi abatshadileyo bayazikhethela ukuthi bayafuna yini ukunanza ilanga abatshada ngalo. Nxa bekhethe ukwenza njalo, kukubo ukuthi bazalinanza bebodwa kumbe bazanxusa izihlobo labangane.

^ indima 1 Imithetho kahulumende, amasiko kanye lemikhuba yemitshado kuyatshiyana kusiya ngendawo.

^ indima 5 Umdala owenza intshumayelo yomtshado kabhadalwa futhi iWolu yoMbuso isetshenziswa mahala.

^ indima 9 Ukuze uzwe ukuthi umkhuba lo wokutshayanisa ama-glass waqala njani khangela isihloko esithi, “Imibuzo Evela Kubafundi” ku-Nqabayokulinda yesiZulu kaFebruary 15 2007.