Imali yokusekela umsebenzi wethu wokutshumayela ivela eminikelweni yokuzithandela eyenziwa ngoFakazi bakaJehova. Kasiceli nkongozelo emihlanganweni yethu futhi kasikhiphi okwetshumi. (UMathewu 10:7, 8) Kodwa kulamabhokisi eminikelo lapho esikhonzela khona ukwenzela ukuthi loba ngubani ofuna ukunikela anikele. Kakumenyezelwa amabizo alabo abanikelileyo.

Isizathu esenza senelise ukubhadala konke okudingakalayo yikuthi labo abakhokhelayo kababhadalwa. Okunye futhi yikuthi oFakazi bakaJehova kababhadalwa ukuthi batshumayele endlini ngendlu, njalo izindawo esikhonzela kuzo kaziduli.

Iminikelo ethunyelwa emawofisini aboFakazi bakaJehova isetshenziswa ukuthi iphathise abehlelwe zingozi zemvelo, ukunakekela abanali lababonisi abahambelayo kanye lokwakha izindlu zokukhonzela emazweni asathuthuka. Isetshenziswa lasekudindeni amaBhayibhili lamanye amabhuku asekelwe eBhayibhilini, ibhadalele lokuthi amabhuku lawo ahanjiswe emazweni atshiyeneyo.

Umuntu munye ngamunye uyazikhethela ukuthi ufuna ukunikela ukuze kubhadalwe izindleko zendawo akhonzela kuyo, kumbe ukunikelela umsebenzi wokutshumayela loba kokubili. Ngazo zonke izikhathi, kulohlelo lokwazisa iwofisi yegatsha kanye lamalunga ebandla mayelana lezimali zebandla lelo.