Yeqa uye kokuphakathi

OFakazi BakaJehova Bayaxabanisa Amalunga Ezimuli Yini Kumbe Bayawamanyanisa?

OFakazi BakaJehova Bayaxabanisa Amalunga Ezimuli Yini Kumbe Bayawamanyanisa?

Siyazama ukumanyanisa izimuli zethu njalo sisize lezabomakhelwana bethu. Siyamhlonipha uNkulunkulu ngoba nguye owaqalisa izimuli. (UGenesisi 2:21-24; Kwabase-Efesu 3:14, 15) Kulezimiso eziseBhayibhilini ezincede abantu emhlabeni jikeleIe ukuthi babe lezimuli ezimanyeneyo lezithokozayo.

Izindlela OFakazi BakaJehova Abasiza Ngazo Ukuthi Imuli Imanyane

Sizimisele ukusebenzisa iseluleko esiseBhayibhilini ngoba senza siphathe kuhle omkethu kanye labantwabethu. (IZaga 31:10-31; Kwabase-Efesu 5:22–​6:4; 1 KuThimothi 5:8) Inhlakanipho eseBhayibhilini inganceda lezimuli ezilamalunga angena amasonto atshiyeneyo. (1 UPhetro 3:1, 2) Nanku okwatshiwo ngabantu abangasiboFakazi bakaJehova bekhuluma ngabomkabo abangoFakazi bakaJehova:

  • “Sasihlala sixabana okweminyaka eyisithupha kusukela siqalisa ukuhlala sonke. Kodwa u-Ivete uthe esiba nguFakazi kaJehova, wayesengithanda njalo esebekezela ukudlula ngesikhathi engakabi nguFakazi. Umtshado wethu awusadilikanga ngenxa yokuthi wayesentshintshile.”​—UClauir weBrazil.

  • “Ngangingafuni ukuthi umkami uChansa afunde iBhayibhili laboFakazi bakaJehova ngoba ngangicabanga ukuthi bayehlukanisa izimuli. Kodwa kusukela khonapho sengibonile ukuthi iBhayibhili liyincede kakhulu imuli yethu.”​—U-Agness weZambia.

Nxa sisenkonzweni, sitshengisa omakhelwana bethu ukuthi bangasebenzisa njani iseluleko esiseBhayibhilini ukuze:

  • Bakhethe kuhle umuntu wokutshada laye

  • Bahlalisane kuhle ngomnyaka wabo wokuqala betshadile

  • Bazwisisane labakwabozala

  • Basebenzise kuhle imali

  • Bangaxabani

  • Bafunde ukuthethelelana

  • Baqeqetshe abantwababo

Kuba lengxabano yini ebantwini abatshadileyo nxa omunye wabo esiba nguFakazi?

Kwesinye isikhathi kuba lengxabano. Ngokwesibonelo, ngo-1998 umbiko owawuvela enkampanini ebona ngezokuchwayisisa okuthiwa yiSofres watshengisa ukuthi imuli eyodwa kwezingu-20 iba lezinhlupho ezinkulu nxa omunye wabatshadileyo esiba nguFakazi.

UJesu wayetshilo ukuthi kungenzakala ukuthi abalandeli bakhe bahlukuluzwe ngabezimuli zabo. (UMathewu 10:32-36) Obona ngezembali uWill Durant uthi ngaphansi kombuso wamaRoma, “kwakuthiwa amaKhristu adiliza izimuli,” * njalo lalamuhla oFakazi bakaJehova balokhu besolwa ngento efananayo. Kambe kuliqiniso yini ukuthi oFakazi bakaJehova badiliza izimuli?

I-European Court of Human Rights

Ngesikhathi kuthethwa icala lokuthi oFakazi bakaJehova badiliza izimuli, uMthethwandaba we-Europe olwela amalungelo abantu (European Court of Human Rights) wathi amalunga emuli angasiboFakazi ajayele ukudala ingxabano ngoba engafuni ukuthi isihlobo sabo sibe nguFakazi. UMthethwandaba lo waphinda wathi khonalokhu kuyenzakala kubo bonke abatshadileyo abangena amasonto atshiyeneyo. * Lanxa bephikiswa ngenxa yokuba ngoFakazi, bazimisele ukulalela iseluleko esiseBhayibhilini esithi: “Lingaphindiseli muntu okubi ngokubi. . . . Uma kusenzakala, kusiya mayelana lokubona kwenu, hlalani ngokuthula labantu bonke.”​—KwabaseRoma 12:17, 18.

Kungani oFakazi bakaJehova bengatshadi labantu bamanye amasonto?

OFakazi bayawulalela umlayo weBhayibhili othi kumele batshade “eNkosini.” Lokhu kutsho ukuthi kumele batshade laboFakazi kuphela. (1 KwabaseKhorinte 7:39) Umlayo lo uyanceda kakhulu. Ngokwesibonelo, imagazini ka-2010 i-Journal of Marriage and Family yathi abantu abatshadileyo baba ngamathe lolimi nxa bobabili bengena isonto efananayo. *

Lanxa kunjalo, oFakazi bakaJehova kabakhuthazi ukuthi omunye wabo ehlukane lomuntu atshade laye ongasuye Fakazi. IBhayibhili lithi: “Uma umzalwane elomfazi ongasikholwa ovumayo ukuhlala laye, akumelanga amlahle. Njalo uma umfazi elendoda engasikholwa evumayo ukuhlala laye, akumelanga ayilahle.” (1 KwabaseKhorinte 7:12, 13) OFakazi bayawulalela umlayo lo.

^ indima 17 Khangela ibhuku elithi Caesar and Christ, ikhasi 647.

^ indima 18 Khangela isinqumo esenziwa ngumthethwandaba esisebhukwaneni elithi Jehovah’s Witnesses of Moscow and Others v. Russia, amakhasi 26-​27, indima 111.

^ indima 20 Khangela i-Journal of Marriage and Family, Volume 72, Number 4, (August 2010), ikhasi 963.