Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukukholwa Kwenza Siphumelele

Ukukholwa Kwenza Siphumelele
OKUBONAYO
 1. 1. Inhliziyo yam’ igcwel’ imibuzo.

  Nom’ ung’phendulile, ngisaz’buza ngamazw’ akho.

  Ang’suth’seki.

  Isiphenduliw’ im’buzo yami,

  Ukukhathazeka kwam’ akusekho.

  Lonk’ uhlupho, l’tshabalele.

  (IKHORASI)

  Kukhatshan’ esiyakhona,

  Kodw’ ukholo l’yanqoba.

  Kungelandlela, ngapha la nga,

  Ukholo l’yanqoba.

  Luyanqoba.

 2. 2. Ng’thand’ engik’fundayo ng’batshel’ abanye.

  Ngilinde ngabomvu, ye ngilapha.

  Ngik’lungele,

  Uk’tshel’ abanye.

  Lungumlil’ ukholo, l’yavuth’ enhliz’yweni.

  Kaluhlale luvutha, s’khathi sonke.

  Kaluvuthe, enhliz’yweni.

  (IKHORASI)

  Kukhatshan’ esiyakhona,

  Kodwa angikukhohlwa.

  Kungelandlela, ngapha la nga,

  Ukholo l’yanqoba.

  Luyanqoba.

  (IYANTSHINTSHA)

  Insuku ezimbi, z’leth’ ukudana.

  Uk’thandaza, uphind’ usondele kuJehova,

  Yena wathi ungangithemba,

  Ngizakunika amandla,

  Izilingo sizazinqoba sindawonye.

  (IKHORASI)

  Kukhatshan’ esiyakhona,

  Kodwa angikukhohlwa.

  Kungelandlela, ngapha la nga,

  Ukholo l’yanqoba.

  (IKHORASI)

  Seng’qin’seka, ng’leqiniso,

  Ukholo l’yanqoba.

  Kungelandlela, ngapha la nga,

  Ukholo l’yanqoba.

  Luyanqoba.