Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukudinga

Ukudinga
OKUBONAYO
 1. 1. Dingani lizafumana

  Iqinis’ eliligugu

  Sasilemibuzo kuNkulunkulu

  Saqhubeka sidinga

  (ISETHULO SEKHORASI)

  Izimpendulo singakhathali

  Senza njengabagebh’ igolide

  Sadinga

  (IKHORASI)

  Sathi, s’ding’ iqiniso

  S’thol’ izimpendulo

  Zemibuzo, s’thol’ uk’qonda

  Ngembali yomuntu

  Sibewazi loMbuso kaNkulunkulu

  Ding’ amagugu

 2. 2. UNkulunkulu ulebizo

  Jehova kumele sil’bize

  Lelibizo liligugu

  Sasifun’ ukulazi

  (ISETHULO SEKHORASI)

  Ngenxa yok’dinga, singakhathali

  Sathola ukuthi savelangaphi s’yangaphi

  (IKHORASI)

  Sathi s’ding’ iqiniso

  S’thol’ izimpendulo zemibuzo

  S’thol’ uk’qonda ngembali yomuntu

  Kanye lePharadayisi eliza ngoMbuso

  S’ding’ iqiniso

  (IKHORASI YESIBILI)

  S’fun’ abanye badinge as’bavimbeli

  Uk’thola leligugu nxa bebuza

  Befun’ impendulo s’hlala sibancedisa

  Bathol’ esik’fumeneyo

  (IKHORASI)

  Sithi s’ding’ iqiniso

  S’thol’ izimpendulo zemibuzo

  S’thol’ uk’qonda ngembali yomuntu

  Ukuze s’thol’ uk’phila okuphakade

  Ding’ iqiniso