Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | KUYANCEDA YINI UKWAZI NGABAGADI BAMABHIZA AMANE?

Ngobani Abagade Amabhiza Amane?

Ngobani Abagade Amabhiza Amane?

Abagadi bamabhiza bangakhanya besesabisa njalo bengazwisiseki ukuthi bangobani. Kodwa iBhayibhili lembali kuyasinceda sibone ukuthi umgadi ngamunye umelani. Abagadi laba baletha uhlupho emhlabeni, lanxa kunjalo kulezindaba ezinhle. Yiziphi lezo zindaba? Ukuze sibe zazi asiqaleni ngokuxoxa ngokuthi ibhiza ngalinye limelani.

UMGADI WEBHIZA ELIMHLOPHE

Umbono uqala ngamazwi la athi: “Ngakhangela, khonapho phambi kwami kwakulebhiza elimhlophe! Umgadi walo wayephethe idandili, njalo waphiwa umqhele, wasuka wahamba njengomnqobi ehlose ukunqoba.”ISambulo 6:2.

Ngubani umgadi webhiza elimhlophe? Impendulo siyithola kwamanye amavesi asebhukwini leSambulo. Athi umgadi lo “nguLizwi likaNkulunkulu.” (ISambulo 19:11-13) Ibizo lokuhlonipha elithi Lizwi ngelikaJesu Khristu ngoba nguye ongumkhulumeli kaNkulunkulu. (UJohane 1:1, 14) Uphinda athiwe ‘yiNkosi yamakhosi loMbusi wababusi’ njalo “nguThembekile loQiniso.” (ISambulo 19:16) Khonokho kwenza sibone ukuthi uJesu ulawo amandla okuba yinkosi eliqhawe njalo kasoze awasebenzise kubi amandla lawo. Kodwa ake sixoxeni ngemibuzo elandelayo emayelana lomgadi webhiza elimhlophe.

Ngubani onika uJesu amandla okuthi anqobe? (ISambulo 6:2) Umphrofethi uDanyeli wabona umbono lapho uMesiya, obizwa kuthiwa ‘yiNdodana yomuntu’ ephiwa “amandla lobukhosi lamandla okubusa” ‘nguSimakade’ uJehova uNkulunkulu. * (UDanyeli 7:13, 14) UNkulunkulu uSomandla nguye onike uJesu amandla okubusa lawokubhubhisa abantu abenza izinto ezimbi. IMibhalo ijayele ukusebenzisa umbala omhlophe nxa ikhuluma ngokulunga yikho kufanele ukuthi uJesu agade ibhiza elimhlophe ngoba ulwa impi ezaletha ukulunga.ISambulo 3:4; 7:9, 13, 14.

Abagadi laba bawagada nini amabhiza abo? Umgadi wokuqala uJesu wagada elakhe ngesikhathi ephiwa umqhele. (ISambulo 6:2) UJesu waphiwa nini umqhele wobukhosi? Kazange ahle awuphiwe ngesikhathi ebuyela ezulwini ngemva kokuvuswa kwakhe. IBhayibhili liveza ukuthi kwakumele aqale alinde. (KumaHebheru 10:12, 13) Watshela abafundi bakhe ukuthi babezabona ngani ukuthi isikhathi sokulinda sesiphelile lokuthi useqalisa ukubusa ezulwini. Wathi izinto zazizaba nzima kakhulu emhlabeni. Kwakuzakuba lezimpi, lezindlala lezifo. (UMathewu 24:3, 7; ULukha 21:10, 11) Ngo-1914 kwaqhamuka iMpi Yomhlaba Yokuqala njalo kwahle kwaba sobala ukuthi uJesu wayesebekiwe ukuba yinkosi. Kusukela ngaleso sikhathi abantu bebephila “ezinsukwini zokucina” okukhulunywa ngazo eBhayibhilini.2 KuThimothi 3:1-5.

Kodwa yindaba izinto ziqhubeka zisiba zimbi yena uJesu wabekwa ukuthi abe yinkosi ngo-1914? Ngoba waqalisa ukubusa ezulwini, hatshi emhlabeni. UJesu obizwa langokuthi nguMikhayeli waphosela uSathane lamadimoni akhe emhlabeni esanda kubekwa ukuba yinkosi. (ISambulo 12:7-9, 12) Kusukela ngalesosikhathi kuze kube lamuhla uSathane ubelokhu esenza izinto ezimbi ngoba esazi ukuthi selizamtshonela. Sekuseduze ukuthi uNkulunkulu abhubhise uSathane. (UMathewu 6:10) Asixoxeni ngabagadi abathathu abaseleyo njalo sibone ukuthi batshengisa njani ukuthi siphila “ezinsukwini zokucina.” Umgadi webhiza lokuqala nguJesu, kodwa abagadi bamabhiza amathathu alandelayo bamela isimo esikhona emhlabeni.

 UMGADI WEBHIZA ELIBOMVU

“Kwaphuma elinye ibhiza; libomvu okomlilo. Umgadi walo wanikwa amandla okususa ukuthula emhlabeni wonke lokuthi abantu babulalane. Waphiwa inkemba enkulu.”ISambulo 6:4.

Umgadi webhiza leli umela impi. Ivesi ithe ususa ukuthula emhlabeni wonke, hatshi ezizweni ezimbalwa nje. Ngo-1914 kwaba leMpi Yomhlaba Yokuqala njalo ngemva kwesikhathi esithile kwaba leMpi Yomhlaba Yesibili eyadala umonakalo omkhulu kuleyokuqala. Abanye bacabangela ukuthi kusukela ngo-1914 abantu abedlula 100 miliyoni babulawa yizimpi njalo abanengi balimala kakhulu.

Lalamuhla abantu sebelungise izikhali eziyingozi kakhulu okokuthi sebengenelisa ukutshabalalisa abantu bonke abasemhlabeni. Lenhlanganiso ezikhangela ngokuthula njengeNhlanganiso Yomanyano Wamazwe Womhlaba (i-UN) ziyehluleka ukumisa umgadi webhiza elibomvu.

UMGADI WEBHIZA ELIMNYAMA

“Ngakhangela, khonapho phambi kwami kwakulebhiza elimnyama! Umgadi walo wayephethe isikali sokulinganisa. Ngasengisizwa okwakungathi yilizwi phakathi kwezidalwa ezine eziphilayo lisithi, ‘Ilitha elilodwa lamabele umholo wosuku, lamalitha amathathu ebhali umholo wosuku, njalo ungoni amafutha lewayini!’”ISambulo 6:5, 6.

Umgadi webhiza leli umela indlala. Ivesi le ikhuluma ngokuthi ukudla kwakuzahlupha ukutholakala okokuthi ilitha elilodwa lamabele lalizabiza udenariyu oyedwa, imali eyayilingana lomholo welanga elilodwa ngesikhathi samaKhristu okuqala. (UMathewu 20:2) Imali efananayo yayingathenga amalitha amathathu ebhali yona eyayingaqakathekiswa njengamabele. Kambe imuli enkulu yayingadla isuthe yini? Kudala amafutha lewayini kwakuyizinto eziqakathekileyo, yikho lesi yisixwayiso sokuthi abantu bangatshaphazi ukudla.

Kusegcekeni ukuthi kusukela ngo-1914 umgadi webhiza elimnyama ubesenza izimanga. Ngokwesibonelo kusukela ngomnyaka ka-1901 kusiya ku-2000 indlala ithanyele abantu abangaba ngamamiliyoni angu-70. Okunye ukuhlolisisa kuveza ukuthi: “Ngo-2012 kusiya ku-2014 abantu abangaba ngamamiliyoni angu-805, okungaba ngumuntu oyedwa kwabangu-9 emhlabeni wonke, babengondlekanga ngenxa yokuswela ukudla okwakha umzimba.” Omunye umbiko uthi: “Umnyaka ngamunye indlala ibulala abantu abanengi ukwedlula inani labantu ababulawa yingculaza, imalariya kanye le-TB lihlanganisiwe.” Lanxa kusenziwa imizamo eminengi yokunceda abantu abahlaselwe yindlala, umgadi webhiza elimnyama uthwalise abantu amagabha avuzayo.

UMGADI WEBHIZA ELILIGANU

“Ngakhangela, khonapho phambi kwami kwakulebhiza eliliganu! Umgadi walo wayethiwa nguKufa, leHadesi lalimlandela eduzane ngemuva kwakhe. Babephiwe amandla phezu kwengxenye yesine yomhlaba ukuba babulale ngenkemba, langendlala, langezifo kanye langezinyamazana zeganga zasemhlabeni.”ISambulo 6:8.

Umgadi webhiza lesine umela ukufa okubangelwa yizifo kanye lezinye izinto. Ngemva komnyaka ka-1914 umkhuhlane wefuleza (Spanish flu) wabulala abantu abanengi kakhulu. Abantu abangaba ngamamiliyoni angu-500 babelawo umkhuhlane lo, okungaba ngumuntu oyedwa kwabangu-3 ababephila ngalesosikhathi.

Umkhuhlane wefuleza awusiwo wodwa owaqeda abantu. Izingcitshi zibika ukuthi ngeminyaka yabo-1901 kusiya ku-2000 abantu abedlula 300 miliyoni babulawa yi-smallpox. Kuze kube lamuhla abantu abanengi balokhu bebulawa yingculaza, i-TB kanye lemalariya lanxa ezokwelapha sezithuthuke kakhulu.

Kunengi okubulala abantu, kungaba yizimpi, indlala kumbe izifo. IHadesi loba iNgcwaba kalisuthi, libutha abantu njalo alibaniki ithemba.

 IKUSASA ELIHLE

Sekuseduze ukuthi ubunzima lobu esihlangana labo buphele. Ungakhohlwa ukuthi ngo-1914 uJesu “wasuka wahamba njengomnqobi” futhi wadudula uSathane ezulwini wasemphosela emhlabeni. Lanxa kunjalo uJesu kakaqedi ukunqoba. (ISambulo 6:2; 12:9, 12) Ngesikhathi se-Amagedoni uJesu uzakhipha bonke ububi obubangelwe nguSathane futhi abhubhise bonke abantu abasekela uSathane. (ISambulo 20:1-3) UJesu kasoze atshabalalise abagadi bamabhiza la amathathu kuphela kodwa uzakhipha lomonakalo abawenzileyo. Kuzakwenzakala njani lokhu? Ake sihlole izithembiso eziseBhayibhilini.

Izimpi zizaphela kube lokuthula emhlabeni. UJehova ‘uzathulisa izimpi kuze kube semikhawulweni yomhlaba; uyalephula idandili avadlaze lomkhonto.’ (IHubo 46:9) Abantu abathanda ukuthula ‘bazakholisa ukuthula okukhulu.’IHubo 37:11.

Indlala izaphela, ukudla kube yithaphutshiye. IBhayibhili lithi, “Akuthi amabele ande elizweni lonke; azunguze eziqongweni zamaqaqa.”IHubo 72:16.

UJesu uzakhipha umonakalo obangelwe ngabagadi bamabhiza abathathu

Izifo lokufa kuzaphela abantu bonke babelempilakahle njalo baphile kuze kube nini lanini. UNkulunkulu “uzazesula zonke izinyembezi emehlweni abo. Akusayikuba khona futhi ukufa loba ukulila loba ukukhala loba ubuhlungu.”ISambulo 21:4.

Ngesikhathi uJesu elapha emhlabeni watshengisa inzwisa yalokho azakwenza ngesikhathi esebusa emhlabeni. Wayekhuthaza ukuthi kube lokuthula, wenza isimanga ukuze aphe abantu ukudla, welapha abagulayo njalo wavusa labantu abafileyo.UMathewu 12:15; 14:19-21; 26:52; UJohane 11:43, 44.

OFakazi bakaJehova bangathanda ukukutshengisa besebenzisa iBhayibhili lakho ukuthi ungenzani ukuze uhlale usilungiselele isikhathi lapho abagadi bamabhiza amathathu betshabalaliswa. Uyafuna yini ukufunda okunengi?

^ indima 7 IBhayibhili lithi ibizo likaNkulunkulu nguJehova.