Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukupha Kuyanceda Kakhulu

Ukupha Kuyanceda Kakhulu

“IBHASI ingazihambela kodwa ijaha leli elingumTshayina kaliyindawo!” U-Alexandra wezwa amazwi la esebhasini emelele ukuchapha ibhoda esuka kwelinye ilizwe eliseSouth America esiya kwelinye. Waphuma ebhasini efuna ukubona okwakusenzakala, wathola ijaha elingumTshayina likiliza iSpanish lizama ukuchasisela ipholisa lebhoda lokhu okwakulehlele. U-Alexandra wayengena lebandla lesiTshayina laboFakazi bakaJehova yikho wacela ukuthi abe ngumtoliki.

Ijaha leli lathi lintshontshelwe imali lamaphepha asemthethweni alivumela ukuthi lihlale kuleyondawo. Ipholisa alizange likukholwe lokhu njalo lalicabanga ukuthi u-Alexandra wenza umsebenzi wokuthengisa abantu ebahambisa kwamanye amazwe. Kodwa ipholisa lacina selizwisisa, lathi kalihlawule ngenxa yokuthi lalingelawo amaphepha asemthethweni. Ijaha leli lalingelamali yikho u-Alexandra waliboleka amadola angu-20. Labonga kakhulu lathembisa lokuthi lizamnika enengi kulaleyo. Kodwa u-Alexandra walitshela ukuthi limnike amadola angu-20 kuphela ngoba wayekubona kuyinto eqondileyo ukulinceda. Walinika amabhuku akhuluma ngeBhayibhili futhi walikhuthaza ukuthi lifunde iBhayibhili laboFakazi.

Kuyasithokozisa kakhulu ukubona abanye betshengisa umusa ebantwini abangabaziyo futhi izenzo ezinjalo zenziwa ngabantu abasontayo labangasontiyo. Wena wawungenelisa yini ukwenza lokho okwenziwa ngu-Alexandra? Impendulo yombuzo lo iqakathekile ngoba uJesu wathi: “Ukupha kubusisekile okudlula ukwamukela.” (ImiSebenzi 20:35) Abesayensi labo sebethole ukuthi ukupha abanye kuyakunceda lawe. Ake sihlole ukuthi njani.

“ONIKELA NGOKUTHOKOZA”

Umuntu ophanayo uyathokoza. Umphostoli uPhawuli wabhala ukuthi “uNkulunkulu uthanda onikela ngokuthokoza.” Ngesikhathi ebhala amazwi la uPhawuli wayekhuluma ngamaKhristu ayenikela ukuze asize abanye abazalwane ababephakathi kobunzima. (2 KwabaseKhorinte 8:3, 4; 9:7) Wayetshengisa ukuthi okwenza amaKhristu la athokoza yikuthi ayesipha ukuze ancede abanye.

Ukuhlolisisa okwake kwenziwa kwaveza ukuthi ukupha kwenza umuntu athokoze, athembe abanye futhi abe lobungane. Lokhu yikho okwenza asuthiseke. Abanye abahlolisisayo bathola ukuthi “ukupha othile imali kwenza uthokoze kakhulu ukwedlula nxa ungazisebenzisela yona.”

Engxenye ucabanga ukuthi izimo zakho azikuvumeli ukuthi uphe abanye olakho. Lanxa kunjalo ungenelisa ‘ukunikela ngokuthokoza.’ Akulandaba ukuthi upha okunganani, okuqakathekileyo yikupha ngenhliziyo yonke. Omunye uFakazi kaJehova wathumela umnikelo wakhe kulabo abadinda imagazini le lomlayezo othi: “Eminyakeni yonke le edlulileyo bengisenelisa ukunikela ngemali  encane eWolu yoMbuso. UJehova uNkulunkulu unginike okunengi kakhulu kulalokho engikunikeleyo. . . . Ngiyabonga ngokunginika ithuba lokuthi nginikele ukuze ngisekele umsebenzi kaJehova. Lokhu kuyangiduduza sibili.”

Imali ayisiyo yodwa esingayinika abanye, zikhona ezinye izindlela esingapha ngazo.

UKUPHA KWENZA UBE LEMPILAKAHLE

Ukupha kunceda wena labanye

IBhayibhili lithi: “Umuntu olomusa uyazisiza, kodwa umuntu ololunya uyazilimaza.” (IZaga 11:17) Abantu abalomusa kabadingi ukuthi baze bacelwe ukuthi benze okuthile kodwa banikela ngesikhathi sabo, amandla abo kanye lokunye. Ukwenza njalo kuyabasiza empilweni ngezindlela ezinengi, enye yakhona yikuthi baba lempilakahle.

Ukuchwayisisa kuveza ukuthi abantu abanceda abanye kabahlali besizwa ubuhlungu emzimbeni futhi abahlali bekhathazekile. Baba lempilo engcono kakhulu. Ukupha kuyasiza lalabo abalemikhuhlane engelaphekiyo efanana le-HIV lalowo ophambanisa ukusebenza kuhle kwengqondo lomgogodla (multiple sclerosis) ukuthi ingabahluphi kakhulu. Kanti njalo kwatholakala ukuthi abantu abafuna ukutshiya umkhuba wokudakwa abahlala besiza abanye abakhathazeki kakhulu futhi bayenelisa ukuthi babalekele isilingo sokudakwa nxa sesibuya futhi.

Kuyini okwenza kube njalo? Kuthiwa ukuba lomusa kanye lesihawu kwenza umuntu angahlaselwa yimicabango engalunganga. Ukupha kungehlisa ukukhathazeka kanye le-BP. Abachwayisisayo baphinda bathola ukuthi nxa abantu abafelwe ngomkabo benceda abanye ubuhlungu bokufelwa buyaphangisa ukuphela.

Konke lokhu kutshengisa ukuthi ukupha kuyanceda sibili.

UKUPHA KUYATHELELWANA

UJesu wakhuluma labalandeli bakhe wathi: “Phanini, lani lizaphiwa. Kuzathiwa qithi kini kugcwaliswe phamu, kwabandezelwa, kwakhuhluzwa kwaze kwaphuphuma. Ngoba ngasonaleso silinganiso elisisebenzisayo, lani lizalinganiselwa ngaso.” (ULukha 6:38) Ukuba ngumuntu ophanayo kungakhuthaza obaphayo ukuthi labo benze okufananayo. Lokhu kwenza lisekelane futhi libe ngabangane.

Ukupha kwenza lisekelane futhi libe ngabangane

Okunye ukuhlolisisa okwenziwayo kwaveza ukuthi “ukutshengisa umusa kuyafuqa abanye ukuthi labo benze okufananayo.” Iqiniso elikhona yikuthi “ukubala nje ngezindaba ezitshengisa ukuthi abanye balomusa kwenza obalayo laye abe lomusa kwabanye.” Okunye njalo ukuchwayisisa kuveza ukuthi “umuntu oyedwa angenza ukuthi abantu abanengi kakhulu bacine sebelomusa lanxa abanye bakhona engabazi njalo engakaze ahlangane labo.” Lokhu kutshengisa ukuthi isenzo esisodwa somusa singenza abantu emphakathini labo bacine sebelomusa. Awufuni yini ukuphila endaweni enjalo? Sonke siyafisa ngoba zinengi izibusiso esingazithola nxa abantu abanengi bengaba ngabaphanayo.

 Ngokwesibonelo okunye okwake kwenzakala eFlorida e-U.S.A. kutshengisa ukuthi ukuba lomusa kwenza labanye babe lomusa. Iqembu laboFakazi bakaJehova lazinikela ukuyancedisa endaweni le ngemva kwesiphepho esikhulu esabangela umonakalo. Ngesikhathi besalindele izinto zokulungisa indlu eyayihlaselwe yisiphepho bananzelela ukuthi ucingo olwalugombolozele umuzi womunye omakhelwana lwaludinga ukulungiswa yikho bacela ukuthi bamncedise. Ngemva kwesikhathi esithile umakhelwana lo wabhala incwadi eyayisiya emawofisini amakhulu aboFakazi bakaJehova wathi: “Ngibonga ngingaqedi ngabangenzele khona. Angikaze ngibone abantu abalomusa kangaka.” Wathumeza lomnikelo ukuze atshengise ukuthi uyabonga ngomsebenzi omangalisayo oFakazi abamenzela wona.

LINGISELA ISIBONELO SIKAJEHOVA

Abachwayisisa ngokwesayensi baveza ukuthi “kusegazini ukufuna ukunceda abanye.” Baveza lokuthi abantwana “baba lomusa bengakaqalisi lokukhuluma.” Kungani kunjalo? IBhayibhili liyasinika impendulo ngoba liyatsho ukuthi abantu badalwa ngomfanekiso kaNkulunkulu okutsho ukuthi balobuntu obunjengobakhe.UGenesisi 1:27.

Obunye ubuntu uMdali wethu uJehova uNkulunkulu alabo yikuphana. Wasinika ukuphila lakho konke esikudingayo ukuze sithokoze. (ImiSebenzi 14:17; 17:26-28) Singabamazi uBaba wethu osezulwini kanye lezinjongo zakhe ngokutaditsha iLizwi lakhe. IBhayibhili liyasitshela lalokho uNkulunkulu akwenzayo ukuze sibe lekusasa elihle. * (1 Johane 4:9, 10) Nxa singalingisela uNkulunkulu sibe ngabantu abaphanayo sizajabula futhi simthokozise.KumaHebheru 13:16.

Usayikhumbula yini indaba ka-Alexandra okuke kwakhulunywa ngayo ekuqaliseni kwesihloko lesi? Indaba yakhe yaphetha njani? U-Alexandra wayithola imali yakhe lanxa omunye owayesebhasini wayethe kasoze ayithole. Phela ijaha leliyana lafonela abangane balo ababesedolobheni lapho ibhasi eyayizakuma khona ukuthi babuye lamadola angu-20. Lakanye bakwenza lokhu, ijaha leli laselibuyisela imali. Kanti njalo ijaha leli lenza lokho u-Alexandra ayecele ukuthi likwenze laqalisa ukufunda iBhayibhili. Ngemva kwezinyanga ezintathu u-Alexandra wathaba kakhulu ukubona ijaha leli emhlanganweni omkhulu wesiTshayina waboFakazi bakaJehova owawusePeru. Ukuze litshengise ukuthi liyabonga ngalokho u-Alexandra ayelenzele khona, lamnxusa labanye ayehamba labo ukuthi bazokudla ekhefa lalo.

Ukupha lokunceda abanye kwenza sithokoze. Kodwa siyathokoza kakhulu nxa sinceda abantu ukuthi babe mazi uJehova uNkulunkulu osipha zonke izipho ezinhle. (UJakhobe 1:17) Wena uyakwenza yini lokhu?

^ indima 21 Ukuze uthole okunengi bala ibhuku elithi IBhayibhili Lifundisani Sibili? elidindwa ngoFakazi bakaJehova, likhona laku-www.jw.org/nd. Khangela ngaphansi kwengxenye ethi AMABHUKU > AMABHUKU LEZINCWAJANA.