Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ngemva kwezinsuku zokucina abantu bazaphila emhlabeni olipharadayisi

Lithini IBhayibhili?

Lithini IBhayibhili?

Siphila “ezinsukwini zokucina” yini?

Ubungathini?

  • Ye

  • Hatshi

  • Engxenye

Okutshiwo liBhayibhili

“Ezinsukwini zokucina kuzakuba lezikhathi ezinzima.” (2 KuThimothi 3:1) Iziphrofetho eziseBhayibhilini kanye lezinto ezenzakalayo lamuhla zitshengisa ukuthi siphila “ezinsukwini zokucina.”

Yikuphi okunye okufundiswa liBhayibhili?

  • Ezinsukwini zokucina kuzaba lezimpi, indlala, ukuzamazama komhlaba kanye lezifo ezingelaphekiyo.—UMathewu 24:3, 7; ULukha 21:11.

  • Ezinsukwini zokucina abantu bazabe besenza izinto ezimbi kakhulu futhi bengaselandaba loNkulunkulu.—2 KuThimothi 3:2-5.

Impilo yabantu izantshintsha yini?

Abanye bakholwa ukuthi . . . izinsuku zokucina zizaphela lapho umhlaba usubhujiswa kanye labantu bonke abaphila kuwo, kodwa abanye bakholwa ukuthi izinto zizantshintsha zibe ngcono. Wena ucabangani?

Okutshiwo liBhayibhili

“Abalungileyo bazazuza ilifa lelizwe bahlale kulo lanini.”IHubo 37:29.

Yikuphi okunye okufundiswa liBhayibhili?

  • Izinsuku zokucina zizaphela lapho sekukhitshwa bonke abantu ababi emhlabeni.1 Johane 2:17.

  • Umhlaba uzantshintshwa ube lipharadayisi.U-Isaya 35:1, 6.