Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | SIQAKATHEKISE ISIPHO ESIKHULU ESIVELA KUNKULUNKULU

Isipho Esikhulu Esivela KuNkulunkulu—Kungani Siqakathekile?

Isipho Esikhulu Esivela KuNkulunkulu—Kungani Siqakathekile?

Kuyini okwenza isipho siqakatheke kakhulu kuwe? Mhlawumbe yizinto lezi ezine ezilandelayo: (1) ukuthi usiphiwe ngubani, (2) ukupheleni, (3) ukuphe into ebiligugu kuye, (4) lokuthi isipho leso yinto obuyidinga kakhulu empilweni yakho. Ukucabangisisa ngezinto lezi ezine kungasisiza ukuthi sisiqakathekise kakhulu isipho esisiphiwe nguNkulunkulu esiyinhlawulo.

NGUBANI OSIPHE ISIPHO?

Isipho singasiqakathekisa ngoba sisiphiwe ngumuntu olesikhundla loba esimhloniphayo. Kwesinye isikhathi siyabe singaduli kodwa sisiqakathekisa ngoba sisiphiwe yisihlobo kumbe umngane. Lokhu yikho okwenza uJordan esikhulume ngaye ekuqaliseni wasiqakathekisa kakhulu isipho ayesiphiwe nguRussell. Ukucabanga ngalokhu kungenza njani ukuthi siqakathekise inhlawulo?

Okokuqala, iBhayibhili lithi uNkulunkulu “wathumela emhlabeni iNdodana yakhe eyiyo yodwa ukuba siphile ngayo.” (1 Johane 4:9) Khonokho kwenza isipho lesi siqakatheke kakhulu. Akulamuntu olesikhundla esedlula esikaNkulunkulu, yikho lomhubi waze wabhala wathi: “Wena, obizo lakho unguJehova—ukuthi wena wedwa ungoPhezukonke emhlabeni wonke.” (IHubo 83:18) Kufanele sisiqakathekise sibili isipho esivela emuntwini omkhulu kangaka.

Okwesibili, iBhayibhili lithi uNkulunkulu “unguBaba wethu.” (U-Isaya 63:16) Lokhu kungenxa yokuthi nguye osipha ukuphila. Okunye yikuthi usithanda ngendlela ubaba olothando athanda ngayo abantwabakhe. UNkulunkulu wakhuluma labantu bakhe wathi: “U-Efrayimi kasindodana yami ethandekayo, umntanami engithokoza ngaye na? . . . Ngakho inhliziyo yami iyamlangazelela; ngilesihawu esikhulu kuye.” (UJeremiya 31:20) UNkulunkulu ubathanda ngendlela efananayo abantu abamkhonzayo lamuhla. Nguye owasidalayo sibili kodwa uphinda abe nguMngane loBaba wethu. Kambe isipho esivela kuye ngeke sibe ligugu yini?

 YINDABA WASIPHA ISIPHO?

Okunye okwenza isipho siqakatheke yikuthi okuphileyo uyabe engabanjwanga ngamandla kodwa ekuphe ngoba ethanda. Umuntu okupha ngenhliziyo emhlophe uyabe engalindelanga ukuthi umbhadale akwenzele khona.

UNkulunkulu wanikela ngeNdodana yakhe ngenxa yokuthi uyasithanda. IBhayibhili lithi: “UNkulunkulu walubonakalisa kanje uthando lwakhe kithi: Wathumela emhlabeni iNdodana yakhe eyiyo yodwa ukuba siphile ngayo.” (1 Johane 4:9) UNkulunkulu kwakumele anikele ngeNdodana yakhe loba sekutheni yini? Hatshi. Isipho lesi ‘esiyikuhlengwa okukuKhristu uJesu’ asisifanelanga kodwa sisithola “ngomusa wakhe.”KwabaseRoma 3:24; The Holy Bible in Ndebele.

Isipho lesi esisiphiwe nguNkulunkulu sitshengisa njani ukuthi ‘ulomusa’? IBhayibhili liyachasisa: “UNkulunkulu ubonakalisa uthando lwakhe kithi ngalokho: Siseseyizoni, uKhristu wasifela.” (KwabaseRoma 5:8) Uthando yilo olwenza uNkulunkulu wanikela ngeNdodana yakhe ngoba ebona ukuthi ngeke sizikhulule esonweni. Isipho lesi asisifanelanga njalo ngeke senelise ukusibhadala futhi sitshengisa ukuthi uyasithanda okwamagama.

UKUPHE INTO EBILIGUGU KUYE YINI?

Okunye okwenza isipho siqakatheke yikuthi umuntu osiphileyo uyabe edele okuthile. Sijayele ukuqakathekisa isipho nxa umuntu osiphileyo esiphe into eligugu kuye.

UNkulunkulu “wanikela iNdodana yakhe iyiyo yodwa.” (UJohane 3:16) Wasinika iNdodana eligugu kakhulu kuye. UJesu ‘yiNdodana yakhe ayithandayo’ njalo ‘uyisifanekiso sikaNkulunkulu ongabonakaliyo.’ IBhayibhili lithi uNkulunkulu wadala uJesu engakadali ezinye izinto. Bahlala isikhathi eside bendawonye njalo lokhu kwenza ukuthi bathandane kakhulu.KwabaseKholose 1:13-15.

Lanxa kunjalo uNkulunkulu ‘kayigodlanga iNdodana yakhe.’ (KwabaseRoma 8:32) UJehova usiphe isipho esiqakatheke kakhulu. Kusegcekeni ukuthi walahlekelwa yiNdodana yakhe ayithanda okwamagama.

ISIPHO LESO UBUSIDINGA YINI?

Esinye isipho siba ngesiqakathekileyo ngoba siyabe sikunceda kakhulu empilweni loba usidinga ngabomvu. Ngokwesibonelo ungambonga kakhulu umuntu ozinikela ukukubhadalela ukuthi welatshwe ngesikhathi usugulela ukufa ngapha ungelamali yokubhadala. Ungambonga ungaqedi ngakwenzele khona.

“Njengoba ku-Adamu bonke besifa, ngokunjalo kuKhristu bonke bazaphiliswa.” (1 KwabaseKhorinte 15:22) Siyagula futhi ‘siyafa’ ngenxa yokuthi silesono esasithatha ku-Adamu. Kanti njalo kasingeke senelise ukuba lobuhlobo obuhle loNkulunkulu sisodwa. Ngamandla ethu kasenelisi ukuthola ukuphila loba ‘ukuphilisa’ omunye umuntu. Yikho iBhayibhili lisithi: “Kakho umuntu ongahlenga impilo yomunye kumbe amkhuphele ihlawulo kuNkulunkulu . . . Akulambadalo engalanelisa.” (IHubo 49:7, 8) Siyaludinga uncedo lukaJehova ngoba asenelisi ukubhadala inhlawulo. Besingaba zinhlanzi ezitshelwe ngamanzi aluba uJehova kazange asincedise.

UJehova wanikela ngeNdodana yakhe ukuthi ibe yinhlawulo ngoba esithanda kakhulu njalo efuna abantu ‘bonke baphiliswe.’ Inhlawulo yenza  njani ukuthi siphiliswe? IBhayibhili lithi: ‘Igazi likaJesu, iNdodana yakhe, liyasihlambulula ezonweni zonke.’ Yikho-ke ukuba lokholo emhlatshelweni kaJesu kwenza senelise ukuthethelelwa izono zethu njalo sithole ukuphila okungapheliyo. (1 Johane 1:7; 5:13) Inhlawulo iyabanceda yini abantu abafileyo? “Njengoba ukufa kweza ngomuntu, ukuvuka kwabafileyo lakho kuza ngomuntu [uJesu].”1 KwabaseKhorinte 15:21. *

Inhlawulo sayiphiwa ngumuntu olesikhundla esiphezulu kulazo zonke. UJehova wasithanda kakhulu yikho wanikela ngeNdodana yakhe eligugu kuye. Akulamuntu owake wasipha isipho esiligugu ukwedlula leso esasiphiwa nguJehova. Siyathethelelwa izono njalo sizathola ukuphila okungapheliyo ngenxa yesipho lesi. Asikho isipho esiqakatheke ukwedlula inhlawulo.

 

^ indima 19 Ukuze ufunde okunengi ngendaba yokuvuswa kwabafileyo bala isahluko 7 sebhuku elithi IBhayibhili Lifundisani Sibili? elidindwe ngoFakazi BakaJehova. Ungalithola ku-www.jw.org.