Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Ukungazwisisi Okuncane Kungakulahla

Ukungazwisisi Okuncane Kungakulahla

Inkazana eleminyaka engaba ngu-4 yabona intuthu ephuma efemu isikhangeleka njengeyezi elikhulu elimnyama. Yasuka yacabanga ukuthi kwakuyindawo okulungiswa khona amayezi. Ukungazwisisi komntwana okunjalo kungasihlekisa. Kodwa ukungazwisisi izinto eziqakathekileyo kungaba yingozi empilweni. Ngokwesibonelo, ukungazwisisi kuhle okubhalwe embodleleni yomuthi kungabangela ingozi enkulu.

Okuyingozi kakhulu yikwehluleka ukuzwisisa ezindabeni zokukhonza. Ngokwesibonelo, kulabanye abangazange bakuzwisise okwakufundiswa nguJesu. (UJohane 6:48-68) Kulokuthi bazame ukuzwisisa ayekutsho babengasafuni lakumuzwa. Lokhu kwenza balahlekelwa.

Nxa ubala iBhayibhili ukuze likuqondise empilweni wenza kuhle. Ubona angani kungenzakala yini ukuthi okunye okubala eBhayibhilini ungakuzwisisi kuhle? Kujayelekile kwabanengi. Nanzi izinto ezintathu ezijayele ukuphica abantu abanengi.

  • Abanye abantu abawuzwisisi kuhle umlayo othi “mesabe uNkulunkulu.” Bacabanga ukuthi kumele simqhuqhe uNkulunkulu. (UmTshumayeli 12:13) UNkulunkulu kafuni ukuthi labo abamkhonzayo bamesabe kangako. Uthi: “Ngakho ungesabi, ngoba ngilawe; ungakhathazeki, ngoba nginguNkulunkulu wakho. Ngizakuqinisa, ngikusize; ngizakusekela ngesandla sami sokudla esiqotho.” (U-Isaya 41:10) Ukwesaba uNkulunkulu kutsho ukumhlonipha ngokujulileyo.

  • Kambe ukuthi umhlaba uzatshiswa ngomlilo?

    Abanye abawazwisisi amazwi aseBhayibhilini athi: “Zonke izinto zilesikhathi sazo, . . .isikhathi sokuzalwa lesikhathi sokufa.” Bathi uNkulunkulu wasihlela kudala isikhathi sokufa komuntu ngamunye. (UmTshumayeli 3:1, 2) Kodwa indima le ikhuluma ngendlela izinto ezenzakala ngayo empilweni lokuthi sonke siphetha ngokufa. IBhayibhili lifundisa lokuthi esikukhethayo kungengeza loba kunciphise impilo yethu. Lithi: “Ukumesaba uJehova kuyengeza ubude bempilo.” (IZaga 10:27; IHubo 90:10; U-Isaya 55:3) Njani? Ukulalela iLizwi likaNkulunkulu kwenza sibalekele imikhuba enganciphisa impilo enjengokudakwa lokungaziphathi.1 KwabaseKhorinte 6:9, 10.

  • Abanye bawuthatha unjengoba unjalo umutsho oseBhayibhilini othi izulu lomhlaba “kugcinelwe umlilo” besebephetha ngokuthi uNkulunkulu uzawubhubhisa umhlaba. (2 UPhetro 3:7) UNkulunkulu uthembisa ukuthi akasoze akuvumele ukuthi umhlaba ubhujiswe. IBhayibhili lithi uNkulunkulu “wawugxilisa umhlaba ezisekelweni zawo; ungeke wagudlulwa.” (IHubo 104:5; U-Isaya 45:18) Nxa iBhayibhili lisithi umhlaba uzabhujiswa alitsho umhlaba ngokwawo kodwa litsho abantu abenza izinto ezimbi. Ibala elithi izulu lingatsho isibhakabhaka loba lapho okulezinkanyezi kumbe indawo kaJehova yokuhlala. Ngakho izulu lomhlaba akusoze kubhujiswe.

KUYINI OKWENZA ABANTU BANGALIZWISISI IBHAYIBHILI NGEZINYE IZIKHATHI?

Izibonelo esesixoxe ngazo zikwenza kucace ukuthi kanengi abantu abalizwisisi iBhayibhili. Kodwa uNkulunkulu wakwenzelani ukuthi kube lokunye esingakuzwisisiyo? Abanye bangathi: ‘Nxa uNkulunkulu elenhlakanipho enkulu njalo esazi konke kwakumele asinike ibhuku elizwisiswa ngumuntu wonke. Yindaba engenzanga njalo?’ Nanzi izizatho ezintathu ezenza abanengi bangalizwisisi iBhayibhili.

  1. IBhayibhili libhalwe ngendlela yokuthi lizwisiswe ngabantu abazehlisayo labafuna ukufunda. UJesu wathi kuYise: “Ngiyakudumisa, Baba, Nkosi yasezulwini lasemhlabeni, ngokuba uzifihlile lezizinto kwabahlakaniphileyo  labafundileyo wazambula ebantwaneni abancinyane.” (ULukha 10:21) IBhayibhili libhalwe ngendlela yokuthi lizwisiswe yilabo abalesifiso sokwazi elikumumetheyo. Labo abazigqajayo okujayele ukuba ngabantu ‘abahlakaniphileyo labafundileyo’ kanengi kabalizwisisi iBhayibhili. Kodwa abantu abathobekileyo njalo abazimisele ukufunda ‘njengabantwana abancinyane’ bathola isibusiso sokuzwisisa umlayezo ovela kuNkulunkulu. IBhayibhili labhalwa ngendlela eyisimanga.

  2. IBhayibhili libhalelwe abantu abafuna ukuncediswa nguNkulunkulu ukuze balizwisise. UJesu watshela abantu ayebafundisa ukuthi babezadinga ukuncediswa ukuze bazwisise lokho ayekufundisa. Pho babezaluthola njani uncedo? UJesu wabachazela wathi: ‘Umeluleki, umoya ongcwele, uBaba azawuthumela ebizweni lami, uzalifundisa zonke izinto.’ (UJohane 14:26) Kuyacaca ukuthi uNkulunkulu unika abantu umoya ongcwele ukuze ubasize bazwisise lokho abakubala eBhayibhilini. Ikanti labo abangamthembiyo, uNkulunkulu kabaniki umoya wakhe yikho kubo iBhayibhili lingazwisiseki. Umoya ongcwele uphinda wenze ukuthi amaKhristu alolwazi ancedise labo abayabe befuna ukulizwisisa iBhayibhili.ImiSebenzi 8:26-35.

  3. Ezinye izingxenye zeBhayibhili zingazwisiswa ngabantu ngesikhathi esifaneleyo. Umphrofethi uDanyeli ngomunye owatshelwa ukuthi abhale ngalokho okwakuzakwenzakala phambili. Ingilosi yamtshela yathi: “Danyeli, vala unameke amazwi omgoqwancwadi kuze kube yisikhathi sokucina.” Sekuleminyaka eminengi abantu bebala ibhuku likaDanyeli kodwa bengalizwisisi. Laye uDanyeli wayengakuzwisisi okunye ayekubhala. Wavuma ngokuthobeka wathi: “Ngezwa, kodwa kangizwisisanga.” Kuyacaca ukuthi abantu babezazwisisa isiphrofetho sikaDanyeli ngesikhathi esikhethwe nguNkulunkulu. Ingilosi yaphinda yathi: “Zihambele, Danyeli, ngokuba amazwi asevaliwe ananyekwa kuze kube sekucineni kwesikhathi.” Ngobani ababezazwisisa imilayezo kaNkulunkulu? Umbhalo uqhubeka usithi: “Kakho kwababi ozazwisisa, kodwa labo abahlakaniphileyo bazazwisisa.” (UDanyeli 12:4, 8-10) Kusobala ukuthi uNkulunkulu kasembuleli incazelo yezinye izingxenye zeBhayibhili kuze kube yisikhathi esifaneleyo.

Kuke kwenzakala yini ukuthi oFakazi bakaJehova bangazwisisi ezinye izingxenye zeBhayibhili? Kuke kwenzakala sibili kodwa kuthe sekufike isikhathi esifaneleyo sokuthi uNkulunkulu acacise, oFakazi baye bakwamukela. Balingisela abafundi bakaKhristu ababesithi uJesu angabaqondisa bazithobe bahle bantshintshe indlela abacabanga ngayo.ImiSebenzi 1:6, 7.

Umcabango wenkazana eleminyaka engu-4 wokuthi amayezi alungiswa ngaphi ungabe uyikulahleka okuncane nje. Kodwa lokho okufundiswa liBhayibhili kuqakatheke kakhulu. Kunzima ukuthi umuntu alizwisise iBhayibhili nxa elibala eyedwa. Yikho dinga uncedo ukuze uzwisise okubalayo. Dinga abalesifiso esihle sokulifunda labathembe umoya kaNkulunkulu ongcwele ukuthi ubancedise bazwisise okutshiwo liBhayibhili njalo abakunanzelelayo ukuthi siphila phakathi kwesikhathi lapho uNkulunkulu afuna ukuthi wonke umuntu alizwisise iBhayibhili. Ungacela ukuncediswa ngaboFakazi bakaJehova kumbe ubale okutholakala kuwebhusayithi i-jw.org. EBhayibhilini sithola isithembiso lesi: ‘Uma ucela ukuqedisisa . . . , uzaluzuza ulwazi lukaNkulunkulu.’IZaga 2:3-5.