Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UNGENZANI UKUZE ULIZWISISE IBHAYIBHILI?

Kuyini Okungenza Ukukholise Ukubala IBhayibhili?

Kuyini Okungenza Ukukholise Ukubala IBhayibhili?

Uyakukholisa yini ukubala iBhayibhili kumbe kuyakudina? Kuya ngokuthi ulibala njani. Ake sikhangele ezinye izindlela ongazisebenzisa ukuze ukukholise ukulibala.

Dinga iBhayibhili elizwisisekayo. Ngeke ukukholise ukubala ibhuku elilamabala anzima njalo angasasetshenziswa. Yikho dinga iBhayibhili elibhalwe ngolimi oluzwisiseka lula ukuze lokho okubalayo ukuzwisise njalo kungene enhliziyweni. Kanti njalo kufanele ube leqiniso lokuthi lihunyutshwe ngendlela eqondileyo. *

Sebenzisa ezempucuko. Kulezinsuku iBhayibhili selitholakala lakwezempucuko. Amanye amaBhayibhili ungawabala ku-inthanethi kumbe uwadawunilode kukhompiyutha, ku-tablet loba efonini yakho. Kanti amanye amaBhayibhili atholakala kwezempucuko enza ukuthi uthole lula amanye amavesi ahambelana lendaba oyibalayo lokuthi ubone ukuthi kwamanye amaBhayibhili ihunyutshwe njani. Nxa uthanda ukulalela kulokubala, ungalithola iBhayibhili elirekhodiweyo. Abantu abanengi bathanda ukulilalela nxa bephakathi kohambo, beziwatshela loba besenza eminye imisebenzi. Lawe ungakuzama lokhu.

Sebenzisa okungakuncedisa ukuthi uzwisise. Kulamamephu atshengisa izindawo okukhulunywa ngazo eBhayibhilini. Amamephu la  angakuncedisa ubone ukuthi izindawo obala ngazo zazingaphi okwenza ukuthi uzwisise ngcono lokho oyabe ukubala. Kulezihloko ezitholakala kumamagazini loba kuwebhusayithi i-jw.org ezingakuncedisa ukuthi uzwisise ezinye izingxenye zeBhayibhili.

Libale ngezindlela ezehlukeneyo. Nxa usizwa kukudina ukubala iBhayibhili usukela ekuqaliseni kwalo uze uyefika ekucineni, zama ukuqalisa ngengxenye oyithandayo. Nxa ufuna ungakhetha ukuqala ngokufunda ngabantu abadumileyo okukhulunywa ngabo eBhayibhilini. Ibhokisi elithi “ Jayelana Labantu Okukhulunywa Ngabo EBhayibhilini” litshengisa indlela ongakwenza ngayo. Okunye ongakwenza yikubala ulandelela izindaba ezithile eBhayibhilini loba indlela izehlakalo ezazilandelana ngayo. Sekukuwe ukuthi ukhethe indlela ofuna ukulibala ngayo.

^ indima 4 Abantu abanengi bananzelele ukuthi i-New World Translation of the Holy Scriptures ibhalwe ngendlela elula futhi ezwisisekayo eyenza ukholise ukubala. IBhayibhili leli lidindwa ngoFakazi bakaJehova njalo litholakala ngezindimi ezedlula 130. Ungalidawuniloda kuwebhusayithi i-jw.org kumbe udawunilode i-JW Library app. Kanti okunye ongakwenza yikulicela kuboFakazi bakaJehova.