Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 LINGISELA UKHOLO LWABO | U-ENOKI

‘Wayemthokozisile UNkulunkulu’

‘Wayemthokozisile UNkulunkulu’

U-ENOKI wayesephile iminyaka engu-365. Kungaba nzima ngathi ukukukholwa lokhu ngoba thina siphila iminyaka emilutshwana. Lanxa wayeleminyaka yonke le wayengakagugi kangako. Phela endulo abantu babephila iminyaka eminengi kulaleyo esiyiphila khathesi. Ngesikhathi u-Enoki ezalwa, u-Adamu wayeseleminyaka edlula 600 njalo waphinda waphila eminye engu-300. Kanti njalo bakhona abazukulu baka-Adamu abaphila iminyaka eminengi kuleka-Adamu. Yikho kungenzeka ukuthi ngesikhathi u-Enoki eleminyaka engu-365 wayesaqinile njalo kusalokunengi ayekhangelele ukukwenza empilweni. Kodwa iminyaka yakhe ayisadlulanga lapho.

U-Enoki wayezulelwa ngamanqe. Akumbone ngelihlo lengqondo ebaleka njalo elokhu ecabanga ngendlela abantu abamthukuthelele ngayo ngesikhathi ebatshela umlayezo ovela kuNkulunkulu. Abantu labo babemzonda. Babengafuni lakuwuzwa umlayezo ayebatshele wona njalo babemzonda uNkulunkulu owayethume u-Enoki. Babengeke balwe loNkulunkulu ka-Enoki uJehova, ababengakwenza yikubhodlisela phezu kuka-Enoki. Mhlawumbe u-Enoki wayekhathazwa yikuthi wayezaphinda ayibone yini imuli yakhe. Kungenzeka wayecabanga ngomkakhe lamadodakazi akhe loba ngendodana yakhe uMethusela lomzukulu wakhe uLameki. (UGenesisi 5:21-23, 25) Pho kwakuzahamba njani?

U-Enoki akukhulunywa ngaye kangako eBhayibhilini. Zintathu kuphela indima zeBhayibhili ezikhuluma ngamafitshane ngaye. (UGenesisi 5:21-24; KumaHebheru 11:5; UJuda 14, 15) Okuhle yikuthi amavesi la asenza sibone ukuthi u-Enoki wayengumuntu onjani. Ulemuli oyikhangeleyo yini? Kwake kwadingeka ukuthi umele ukholo lwakho yini? Nxa kunjalo ukufunda ngokholo luka-Enoki kuzakuqinisa.

“U-ENOKI WAHAMBA LONKULUNKULU”

Ngesikhathi u-Enoki azalwa ngaso abantu babesenza izinto ezimbi kakhulu. Kwakuyisizukulwana sesikhombisa usuka ku-Adamu. Ngalesosikhathi abantu babephila isikhathi eside njalo belemizimba eqinileyo ngoba kwakungakabi lesikhathi isono singenile emhlabeni. Lanxa kunjalo babengaziphathanga, babekhonza onkulunkulu bamanga njalo belodlakela. Udlakela lwaqala ngoKhayini umntaka-Adamu ngesikhathi ebulala umfowabo u-Abela. Kukhanya angani omunye wabazukulu bakaKhayini wayezigqaja ngokuba lodlakela oludlula olukaKhayini. Ngesikhathi sika-Enoshi umzukulu ka-Adamu abantu baqalisa ukubiza ibizo likaJehova. Hatshi ngenhloso yokukhonza kodwa babelihlambalaza njalo belidelela.UGenesisi 4:8, 23-26.

Kukhanya angani ngesikhathi sika-Enoki ukukhonza lokhu okubi kangaka kwasekugcwele yonke indawo. Lokhu kutsho ukuthi laye kwasekumele akhethe ukuthi wayezakhonza njani. Wayezalandela inengi yini kumbe wayezadinga uNkulunkulu weqiniso uJehova owadala izulu lomhlaba? Kumele ukuthi kwamthinta ukuzwa ngo-Abela owafela ukukhonza ngendlela ethokozisa uJehova. U-Enoki wakhetha ukwenza njengo-Abela. UGenesisi 5:22 usitshela ukuthi: “U-Enoki wahamba loNkulunkulu.”  Ivesi le ikwenza kucace ukuthi u-Enoki wakhetha ukukhonza uNkulunkulu lanxa inengi lalingamkhonzi. Nguye umuntu wokuqala iBhayibhili elimchaza ngale indlela.

Ivesi le iphinda isitshele ukuthi u-Enoki waqhubeka ehamba loNkulunkulu langemva kokuzalwa kwendodana yakhe uMethusela. Lokhu kutsho ukuthi wayeselemuli ngesikhathi eleminyaka engaba ngu-65. Wayelenkosikazi lanxa iBhayibhili lingatsho lutho ngayo, kanti njalo ‘wayelamadodana lamadodakazi.’ Nxa ubaba esondla imuli njalo efuna ukuqhubeka ehamba loNkulunkulu kumele anakekele imuli yakhe ngendlela efunwa nguNkulunkulu. U-Enoki wayekwazi ukuthi uJehova wayekhangelele ukuthi ahlale ethembekile kumkakhe. (UGenesisi 2:24) U-Enoki wenza konke ayengakwenza ukuze afundise abantwabakhe ngoJehova uNkulunkulu. Kwaphetha ngani?

IBhayibhili alisitsheli okunengi ngokuthi abantwana baka-Enoki bakhetha ukukhonza bani. Alikhulumi lutho ngokukhonza kukaMethusela indodana ka-Enoki, owaphila iminyaka eminengi ukudlula bonke abantu okukhulunywa ngabo eBhayibhilini njalo owafa ngomnyaka uZamcolo abuya ngawo. UMethusela waba lendodana okwakuthiwa nguLameki. U-Enoki waphila iminyaka edlula engu-100 ngemva kokuzalwa komzukulu wakhe uLameki. ULameki waba yindoda elokholo oluqinileyo njalo uJehova wamphefumulela ukuthi aphrofethe ngendodana yakhe uNowa. Isiphrofetho leso sagcwaliseka ngemva kukaZamcolo. IBhayibhili lithi uNowa wahamba loNkulunkulu njengokhulu wakhe u-Enoki. UNowa kazange ambone u-Enoki. Lanxa kunjalo u-Enoki wabatshiyela isibonelo esihle. Kungenzeka ukuthi uNowa wezwa ngokuhle okwakwenziwe ngu-Enoki etshelwa nguyise uLameki kumbe ngukhulu wakhe uMethusela. Kanti njalo angabe wakuzwa ngoJaredi ubaba ka-Enoki owafa uNowa eseleminyaka engu-366.UGenesisi 5:25-29; 6:9; 9:1.

U-Enoki lo-Adamu babehlukene kakhulu. U-Adamu lanxa wayephelele wonela uJehova walethela izizukulwana zakhe ukuhlupheka futhi waba yisibonelo esibi sokuhlamuka. U-Enoki lanxa wayelesono wahamba loNkulunkulu njalo waba yisibonelo esihle sokuba lokholo kuzizukulwana zakhe. U-Adamu wafa u-Enoki eseleminyaka engu-308. Abantu bamkhalela yini ukhulu wabo u-Adamu owayeligovu? Asazi. Kungelani lokuthi kwahamba njani u-Enoki waqhubeka ‘ehamba loNkulunkulu.’UGenesisi 5:24.

Nxa usondla imuli, cabanga ngalokho ongakufunda ku-Enoki. Lanxa kumele uyinakekele imuli yakho, okuqakatheke kakhulu yikuthi uyifundise ngoNkulunkulu. (1 KuThimothi 5:8) Lokhu akumelanga ukwenze ngokukhuluma kuphela kodwa langokuba yisibonelo esihle. Nxa ungakhetha ukuhamba loNkulunkulu njengo-Enoki, ulandele izimiso zikaNkulunkulu uzatshiyela imuli yakho isibonelo esihle engasilingisela.

U-ENOKI “WAPHROFETHA NGABANTU LABA”

Kungenzeka ukuthi u-Enoki wayelesizungu njengoba kwakunguye yedwa owayelokholo kuNkulunkulu ngesikhathi aphila ngaso. UNkulunkulu wakhe uJehova wayelubona yini ukholo lwakhe? Ye, wayelubona. Ngelinye ilanga uJehova wakhuluma  lenceku yakhe ethembekileyo u-Enoki. Wamtshela umlayezo okwakumele ayewutshela abantu. Ngalokhu wenza u-Enoki waba ngumphrofethi wokuqala olamazwi abhalwa eBhayibhilini. Amazwi akhe siyawazi ngoba uJuda umfowabo kaJesu waphefumulelwa ukuthi awabhale sekudlule iminyaka eminengi u-Enoki wafa. *

Sasisithini isiphrofetho sika-Enoki? Sasisithi: “Khangelani, iNkosi iza lezinkulungwane lezinye izinkulungwane zabangcwele bayo ukwahlulela abantu bonke, lokubalahla ngamacala bonke abangamesabiyo uNkulunkulu ngenxa yezenzo zabo zonke zokweyisa uNkulunkulu abazenzayo ezindleleni zabo zokwedelela uNkulunkulu, langenxa yamazwi wonke alukhuni izoni ezingamesabiyo uNkulunkulu ezawakhuluma kubi ngaye.” (UJuda 14, 15) U-Enoki wayelokholo oluqinileyo lokuthi uNkulunkulu wayezasigcwalisa isiphrofetho lesi. Ukholo lwakhe lwaluqine okokuthi wayebona angani uNkulunkulu usekwenzile. Umcijo esiwutholayo lapha ngowokuthi lanxa lokhu kwakungakenzakali umphrofethi yena wayeleqiniso lokuthi kuzayenzakala loba sekutheni.U-Isaya 46:10.

U-Enoki waba lesibindi sokutshela abantu ababewonakele umlayezo kaNkulunkulu

Wayengabe esizwa njani u-Enoki ngesikhathi ehamba ememezela umlayezo lo? Okwenza sibone ukuthi isixwayiso lesi sasilamandla yikukhangela amabala awasebenzisayo. Amabala anjengathi ‘ukungesabi’, ‘ukweyisa’ ‘lokwedelela’ aveza ububi bezenzo zabantu bangaleso sikhathi. Isiphrofetho lesi sasixwayisa ngokuthi kusukela ekuxotshweni e-Edeni abantu babelokhu bewonakala ngamandla. Abenza okubi babezabhujiswa ngesikhathi uJehova esiza ‘lezinkulungwane zabangcwele’ loba izingilosi ezilamandla. Ngesibindi u-Enoki wabatshela isixwayiso lesi njalo wakwenza eyedwa. Kungenzeka ukuthi uLameki ekhula wayembukela ukhulu wakhe etshumayela futhi emangaliswa yisibindi ayelaso. Thina singafundani kulokhu?

Ukholo luka-Enoki lwenza sizibuze ukuthi thina sibona umhlaba ngendlela uNkulunkulu awubona ngayo yini. Umlayezo wokwahlulelwa u-Enoki ayekhuluma ngawo usasebenza lalamuhla. Isiphrofetho sika-Enoki sagcwaliseka lapho uJehova ebhubhisa ababi ngoZamcolo ngesikhathi sikaNowa. Imbubhiso leyo iyisibonelo sembubhiso esesikhangelane layo. (UMathewu 24:38, 39; 2 UPhetro 2:4-6) Khathesi uNkulunkulu kanye lezinkulungwane zezingilosi zakhe sebemi ngomumo ukuze babhubhise abantu ababi. Sonke kumele sisiqakathekise isixwayiso sika-Enoki njalo sitshele labanye. Izihlobo labangane bangakuphikisa uze ubone angani usele egcekeni. Khumbula ukuthi uJehova kazange amtshiye u-Enoki, lakhathesi kasoze azitshiye izinceku zakhe ezithembekileyo.

“WASUSWA. . . UKUZE ANGAKUZWA UKUFA”

U-Enoki wafa njani? Wafa ngendlela eyisimanga. UGenesisi ulandisa esithi: “U-Enoki wahamba loNkulunkulu; yikho wasuka wathi nya, ngoba uNkulunkulu wamsusa.” (UGenesisi 5:24) UNkulunkulu wamsusa njani u-Enoki? Umphostoli uPhawuli wakuchaza wathi: “Ngokukholwa u-Enoki wasuswa kulokhu kuphila, ukuze angakuzwa ukufa; kabonakalanga, ngoba uNkulunkulu wayesemthethe. Ngoba engakathathwa, wayenconywe njengowayethokozise uNkulunkulu.” (KumaHebheru 11:5) Atshoni amazwi kaPhawuli athi “wasuswa kulokhu kuphila, ukuze angakuzwa ukufa”? Amanye amaBhayibhili athi u-Enoki wathathwa nguNkulunkulu waya ezulwini. Kodwa ayisilo qiniso. IBhayibhili liveza ukuthi uJesu Khristu nguye owaba ngowokuqala ukuvuswa ayephila ezulwini.UJohane 3:13.

 Manje u-Enoki “wasuswa” njani “ukuze angakuzwa ukufa”? Kungenzeka ukuthi uJehova wamlalisa wasesifa ukuze angabulawa yizitha zakhe. Kodwa engakafi u-Enoki wathola ubufakazi bokuthi ‘wayemthokozisile uNkulunkulu.’ Wabuthola njani? U-Enoki esezakufa, kungenzeka ukuthi uNkulunkulu wamtshengisa umbono womhlaba olipharadayisi. Esethole lobu bufakazi bokwamukelwa nguJehova, u-Enoki wafa. Ngesikhathi ebhala ngo-Enoki lamanye amadoda kanye labesifazana ababelokholo umphostoli uPhawuli wathi: “Abantu bonke laba bafa belokhu bephila ngokukholwa.” (KumaHebheru 11:13) Engxenye izitha zika-Enoki zasidinga zasiswela isidumbu sakhe ngoba uJehova wazingcwabela sona ukuze izitha zakhe zingasiphathi kubi njalo zingasisebenzisi ekukhonzeni kwamanga. *

Ake sizame ukukubona ngelihlo lengqondo lokhu esikutshelwa yimibhalo ngendlela u-Enoki afa ngayo. U-Enoki wayegijima ebaleka njalo esediniwe. Izitha zakhe zazimhlezi ezithende zimthukuthelele ngenxa yomlayezo wesahlulelo ayezitshele wona. U-Enoki wathola indawo ayengacatsha kuyo ukuze akhokhe umoya lanxa wayesazi ukuthi babezambamba kuphela. Wayekubona ukuthi kwasekusele kancane ukuthi abulawe ngesihluku. Khonapho esaphumula wakhuleka kuNkulunkulu wakhe. Wezwa ehlaliseka ngaphakathi. Wasefikelwa ngumbono, ingqondo yakhe yasimthatha yayamfaka kuleyondawo ayeyibona embonweni.

U-Enoki wayekhangelane lokubulawa ngesihluku ngesikhathi uJehova emsusa

Embonweni lo wabona umhlaba owawuhlukile kulokho ayekujayele. Kukhanya wawubukeka umuhle njengensimu yase-Edeni kodwa wona wawungelawo amakherubhi ayelindile ukuze avimbe abantu ukuthi bangangeni. Kwakugcwele amadoda labesifazana ababeqinile emzimbeni futhi belamandla. Kwakulokuthula, ingekho inzondo ngitsho lokuhlukuluzwa ngenxa yokukhonza, lokho yena ayehlangane lakho. Ngenxa yalokho u-Enoki wakubona ukuthi uJehova wayemqinisa, emthanda futhi emamukela. Wayekufisa ukuhlala endaweni le. Njengoba wayesiya elokhu ehlaliseka, u-Enoki wajunywa yibuthongo obukhulu wafa.

Lakhathesi u-Enoki ulele ekufeni njalo usenkumbulweni kaJehova uNkulunkulu. Ulindele usuku uJesu akhuluma ngalo lokuthi bonke abasemcabangweni kaNkulunkulu bazakuzwa ilizwi lakhe uKhristu baphume emathuneni. Bazakuthi bevula amehlo bazibone sebesemhlabeni omutsha indawo enhle elokuthula.UJohane 5:28, 29.

Uyafisa yini ukuba lapho? Kuzabe kukuhle ukubonana lo-Enoki. Akucabange ngezindaba ezimangalisayo azabe esixoxela zona. Uzasitshela ngokuthi indlela esicabangela ngayo ukuthi umbono awubonayo wawunjani iqonde kangakanani. Kodwa kukhona okuqakathekileyo endabeni le okumele sikufunde. Ngemva kokukhuluma ngo-Enoki, uPhawuli waqhubeka wathi: “Kungelakukholwa akwenzakali ukuthokozisa uNkulunkulu.” (KumaHebheru 11:6) Lesi yisizatho esilamandla sokulingisela isibindi lokholo luka-Enoki!

^ indima 14 Ezinye izifundiswa zithi uJuda wathatha amazwi la ebhukwini okuthiwa ngelika-Enoki. Ibhuku leli kalitholakali emibhalweni engcwele njalo lilezinganekwane futhi akwaziwa lokuthi labhalwa ngubani. Lilaso isiphrofetho sika-Enoki esiqondileyo kodwa kungenzeka ukuthi umlobi walo wasithola komunye umbhalo wakudala ongasekho loba ukuthi wasitshelwa ngomlomo. Mhlawumbe uJuda laye wasithola kulowo mbhalo isiphrofetho lesi kumbe ukuthi walandiselwa ngumfowabo uJesu owabona u-Enoki ngawakhe ngesikhathi esezulwini.

^ indima 20 Yikho kanye uNkulunkulu akwenzayo ngesidumbu sikaMosi lesikaJesu ukuze zingasetshenziswa kubi.UDutheronomi 34:5, 6; ULukha 24:3-6; UJuda 9.