Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IBHAYIBHILI LIYAKUNTSHINTSHA UKUPHILA

Ngangingakufuni Ukufa!

Ngangingakufuni Ukufa!
  • UMNYAKA WOKUZALWA: 1964

  • ILIZWE AZALELWA KULO: ENGLAND

  • IMBALI: NGAXHWALA NGISESEMNCANE

KUDALA KWAMI

Ngazalelwa ePaddington, indawo eyisiminyeminye edolobheni leLondon, e-England. Ngangihlala lomama labodadewethu abathathu. Ubaba wayengahlali kakhulu ngekhaya ngenxa yohlupho lokudakwa ayelalo.

Ngisesemncane umama wangifundisa ukuthi ngihlale ngikhuleka ntambama. NgangileBhayibhili elalilebhuku lamaHubo kuphela yikho ngangizibumbela izingoma ngawo besengiwahlabela. Ngikhumbula omunye umutsho engawubala kwelinye ibhuku ongazange uphume engqondweni yami othi: “Ngelinye ilanga uzakufa.” Amazwi la ayengenza ngingalali ebusuku ngicabanga ngekusasa. Kwangenza ngacabanga ukuthi ukuphila kulenjongo. Ngangizibuza lokuthi ngiphilelani? Ngangingakufuni ukufa!

Ngaqalisa ukuthanda izinto zemimoya. Ngazama lokukhuluma labafileyo, ngangisiya emangcwabeni labanye engangifunda labo njalo sasibukela amafilimu obudimoni esabisayo. Sasikubona kumnandi kodwa futhi kusesabisa.

Ngaxhwala ngileminyaka elitshumi. Ngasengibhema igwayi njalo lase lingingene egazini. Ngokuya kwesikhathi ngasengibhema imbanje. Ngathi sengileminyaka engu-11 ngaqalisa ukunatha utshwala. Ngangingabukholisi kodwa engangikufuna yikuthi ngidakwe nje kuphela. Ngangithanda umculo lokugida kanye lokuya emaphathini lasezindaweni okwakunathwa khona futhi kugidwa kuze kuse. Ngangiphuma endlini ebusuku ngiphinde ngiphenduke ekuseni kakhulu ukuze abangekhaya bangakunanzeleli. Ngenxa yokuthi ngangivuka ngidiniwe ngangibaleka lasesikolo. Ngangisithi mhla ngitshone esikolo ngibe ngilokho nginatha utshwala ngesikhathi sokuntshintsha izifundo.

Ngafeyila izifundo zami ngomnyaka wami wokucina esikolo. Lokhu kwamdanisa futhi kwamzondisa umama ngoba wayengazange akunanzelele ukuthi ngasengixhwalile. Saxabana okwangenza ngasuka ngekhaya. Ngahamba ngayahlala lejaha lami uTony owayengumrasta. Wayegqekeza, ethengisa izidakamizwa njalo esaziwa ngokuba yisigebenga. Ngazithwala kwathi sengileminyaka engu-16 ngazibula ngomtwana ongumfana.

 INDLELA IBHAYIBHILI ELANTSHINTSHA NGAYO UKUPHILA KWAMI

Ngesikhathi ngiqalisa ukubona oFakazi bakaJehova ngangihlala endaweni okwakuhlaliswa khona omama abangendanga abalabantwana. Indlu leyo ngayiphiwa yiziphathamandla zendawo. Kwakulabesifazana ababili abangoFakazi ababehlala bevakatshela abanye omama endaweni le. Ngelinye ilanga lami ngasondela ukuthi ngilalele. Inhloso yami yayingeyokubatshengisa ukuthi ababekukhuluma kwakungayisikho. Bayiphendula kuhle yonke imibuzo yami eminengi besebenzisa iBhayibhili. Engakuthandayo yikuthi babelomusa. Lokhu kwangenza ngavuma ukuthi bazofunda lami iBhayibhili.

Ngafunda okuthile eBhayibhilini okwantshintsha impilo yami. Kusukela ngisesemncane ngangikwesaba ukufa. Kodwa oFakazi bangibalela amazwi atshiwo nguJesu mayelana lokuvuswa kwabafileyo. (UJohane 5:28, 29) Ngafunda lokuthi uNkulunkulu ulendaba lami. (1 UPhetro 5:7) Ngathintwa ngamazwi akuJeremiya 29:11 athi: “‘Ngoba ngiyawazi amacebo engilawo ngani,’ kutsho uJehova, ‘amacebo okuliphumelelisa hatshi ukulilimaza, amacebo okulinika ithemba kanye lesikhathi esizayo.’” Ngaqalisa ukukholwa lokuba lethemba lokuthi ngingaphila phakade emhlabeni oyipharadayisi.IHubo 37:29.

OFakazi bakaJehova bangitshengisa uthando. Ngiqala ukungena imihlangano bangamukela ngomusa langothando njalo bonke babelobungane. (UJohane 13:34, 35) Kwakulomehluko omkhulu kulokho engangikubone esontweni engangijayele ukuhamba kuyo. OFakazi bangamukela kuhle abazange bangibandlulule. Babenginika isikhathi sabo, belendaba lami, bengilalela futhi bengincedisa ngezinto engangizidinga. Ngezwa ukuthi ngililunga lemuli enkulu ethandanayo.

Ukufunda iBhayibhili kwangenza ngananzelela ukuthi kwakumele ngintshintshe indlela engangiphila ngayo ukuze ihambelane lalokho okufunwa nguNkulunkulu. Kwakungalula ukutshiya ukubhema igwayi. Okunye engakunanzelelayo yikuthi omunye umculo engangiwuthanda wawusenza ngifune ukubhema imbanje yikho ngayekela ukuwulalela. Ukuze ngingakhulelwa yisilingo sokudakwa ngayekela ukuhamba emaphathini lasezindaweni okunathwa khona. Ngadinga abangane abahle ababengikhuthaza ukuthi ngiphile ngendlela evumelana lalokho engangikufunda.IZaga 13:20.

Ngalesosikhathi uTony laye wayefunda iBhayibhili laboFakazi bakaJehova. Njengoba babemphendula yonke imibuzo besebenzisa iBhayibhili wakubona ukuthi ayekufunda kuliqiniso. Lokhu kwamenza wahlukana labangane ababeyizigebenga, wayekela ukugqekeza njalo wasetshiya lokubhema imbanje. Yikho sakubona ukuthi ukuze sithokozise uJehova kwasekumele sitshade njalo sihlale sonke ukuze senelise ukukhulisa kuhle umntanethu. Satshada ngo-1982.

“Angisalali ngikhangele ebusuku ngenxa yokukhathazeka ngekusasa loba ngokwesaba ukufa”

Ngangihlala ngibala izihloko eziku-Nqabayokulinda le-Vukani! * ezikhuluma ngabanye abenelisa ukulwisana lezinhlupho engangilazo. Ukufunda ngabo kwangiqinisa! Ngawathola amandla okuthi ngiqhubeke ngilwisa njalo ngingakhalali. Ngangithandaza zikhathi zonke kuJehova ukuthi angibekezelele. Ngo-July 1982 mina loTony sabhabhathizwa saba ngoFakazi bakaJehova.

INDLELA ENGISIZAKALE NGAYO

Lakhathesi ngisaphila ngenxa yokuba lobudlelwano obuhle loJehova. Mina loTony sikubone ngawethu ukuncediswa nguJehova ngezikhathi siphakathi kobunzima. Sifunde ukuthembela kuJehova ngezikhathi ezinzima njalo siyakubona ukuthi ubelokhu eyincedisa imuli yethu.IHubo 55:22.

Ngenelisile ukufundisa indodana lendodakazi yethu ukuthi bamazi uJehova. Kanti njalo kuyangithokozisa ukubona labazukulu bami befunda ngoNkulunkulu.

Angisalali ngikhangele ebusuku ngenxa yokukhathazeka ngekusasa loba ngokwesaba ukufa. Khathesi mina loTony sihambela abazalwane emabandleni aboFakazi bakaJehova iviki ngayinye ukuze sibakhuthaze. Sihamba labo ekutshumayeleni sifundisa abantu ngokuthi ukuze bathole ukuphila okungapheliyo kumele babe lokholo kuJesu.

^ indima 17 Adindwa ngoFakazi bakaJehova.