Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UNGENZANI UKUZE ULIZWISISE IBHAYIBHILI?

IBhayibhili Linganginceda Njani?

IBhayibhili Linganginceda Njani?

IBhayibhili libhuku eliloncedo kakhulu. Lilamacebo amahle avela kuMdali wethu. (2 KuThimothi 3:16) Elikumumetheyo kungasinceda empilweni. IBhayibhili lithi: “Ilizwi likaNkulunkulu liyaphila njalo liyasebenza.” (KumaHebheru 4:12) Lingasinceda ezintweni ezimbili eziyisiqokoqela. Okokuqala yindlela esingathuthukisa ngayo impilo yethu khathesi, okwesibili yikusinceda simazi ngcono uNkulunkulu kanye lalokho asithembisa khona.1 KuThimothi 4:8; UJakhobe 4:8.

Lingathuthukisa impilo yakho khathesi. IBhayibhili lingasisiza thina ngokwethu. Lilamacebo amahle mayelana

UVicent lo-Annalou abasanda kutshada abase-Asia bayabonga kakhulu ngamacebo aluncedo aseBhayibhilini. Njengabanengi abayabe besanda kutshada kwakunzima ukuthi bakhulumisane bekhululekile njalo bazwisisane ngenxa yobuntu babo obabuhlukene. Okwabancedayo yikusebenzisa lokho ababekubala eBhayibhilini. UVicent uthi: “Engikufunda eBhayibhilini kungincede ukuthi ngenelise ukulungisa kuhle loba yibuphi ubunzima esihlangana labo. Ukusebenzisa okuseBhayibhilini kusincedile ngoba khathesi siyathokoza emulini yethu.” Umkakhe u-Annalou laye uthi: “Ukufunda ngezibonelo eziseBhayibhilini kwasinceda. Khathesi ngiyathokoza njalo ngiyasuthiseka emulini yami ngoba sesikwazi ukuhlela izinto esifuna ukuzenza.”

Ukwazi uNkulunkulu. UVicent uphinda athi: “Ukubala iBhayibhili kungisondeze eduze loJehova.” Okwananzelelwa nguVicent kusitshengisa omunye umcijo oqakathekileyo wokuthi iBhayibhili lingasinceda simazi uNkulunkulu. Ungalibala iBhayibhili lizakusiza ukuthi ube ngumngane kaNkulunkulu. Kanti njalo lizakutshela ngekusasa elihle lapho esizathola khona ‘ukuphila okuqotho’ loba ukuphila phakade. (1 KuThimothi 6:19) Alikho ibhuku elingasitshela lokhu ngaphandle kweBhayibhili.

Ungazinika isikhathi sokuhlala ubala iBhayibhili lizakunceda uthuthukise impilo yakho njalo uzamazi uNkulunkulu. Ukubala iBhayibhili kuzakwenza ube lemibuzo eminengi. Ungaba layo khumbula ngomTopiya owaphila eminyakeni engaba ngu-2 000 eyadlulayo. Kunengi ayengakuzwisisi nxa wayebala iBhayibhili. Ngesikhathi ebuzwa ukuthi uyakuzwisisa yini ayekubala waphendula esithi: “Ngingakuzwisisa kanjani kungekho muntu ongichazelayo na?” * Yikho wavuma ukuthi ancediswe nguFiliphu owayengumfundi kaJesu njalo owayelazi kuhle iBhayibhili. (ImiSebenzi 8:30, 31, 34) Nxa ufisa ukwazi okunengi okutholakala eBhayibhilini ungafila ifomu lesicelo sakho ku-www.jw.org loba ukhangele amakheli akumagazini le ubusubhalela kuleyo eseduze lalapho okhona. Okunye ongakwenza yikuthintana laboFakazi bakaJehova kumbe ufike eWolu yoMbuso yabo esendaweni yakini. Zama ukuqalisa ukulibala namuhla iBhayibhili, lizakunceda ukuthi uphile impilo enhle.

Nxa uzibuza ukuthi ungalithemba yini iBhayibhili, sicela ubukele ividiyo emfitshane ethi Singakwazi Njani Ukuthi IBhayibhili Lileqiniso? Uyayithola ungaya ku-jw.org ubusudinga engxenyeni yamavidiyo

^ indima 8 Ukuze uthole amanye amacebo aseBhayibhilini angakusiza hamba kuwebhusayithi i-jw.org/zu, ubusukhangela ngaphansi kwesihloko esithi IZIMFUNDISO ZEBHAYIBHELI > IZIMPENDULO ZEMIBUZO YEBHAYIBHELI.

^ indima 11 Khangela lesihloko esithi “Ukungazwisisi Okuncane Kungakulahla.”