Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UNGALIZWISISA YINI IBHAYIBHILI?

Kungani Kumele Ulizwisise IBhayibhili?

Kungani Kumele Ulizwisise IBhayibhili?

“IBhayibhili libhuku elaziwa kakhulu. Kodwa kalijayelekanga ebantwini baseChina futhi akulalutho elingabasiza ngalo.”—ULIN waseCHINA.

“Kuvele kuyangehlula ukuzwisisa amabhuku angcwele asetshenziswa enkolweni yami yesiHindu. Pho ngingalizwisisa njani iBhayibhili Elingcwele?”—U-AMIT wase-INDIA.

“Ngiyalihlonipha iBhayibhili ngoba kade laba khona futhi ngezwa kuthiwa kalikho elinye ibhuku eselake lathengwa njengalo. Kodwa mina ngokwami kangikaze ngilithi tshazi!”—UYUMIKO waseJAPAN.

Abantu abanengi kabalithontisi iBhayibhili. Kodwa kulutshwana abakwaziyo ngalo futhi abanye kabakwazi lokuthi livele liphetheni. Zinjalo izigidi zabantu abahlala e-Asia. Ngitsho labantu abahlala ezindaweni lapho iBhayibhili elijayeleke khona kakhulu kabakwazi ukuthi limumetheni.

Kodwa ungabe uzibuza ukuthi, ‘Kungani kumele ngizihluphe ngokuzwisisa iBhayibhili?’ Ukuzwisisa ukuthi ibhuku leli elingcwele likhuluma ngani kungakusiza ukuthi:

  • Uthole ukusuthiseka lentokozo

  • Ulwisane lezinhlupho zemuli

  • Ulwisane lokukhathazeka

  • Uphilisane kuhle labanye

  • Uyisebenzise kuhle imali

Cabanga ngesibonelo sikaYoshiko waseJapan. Wayezibuza ukuthi vele iBhayibhili likhuluma ngani, wasebona kungcono ukuthi ake alibale. Kwaphetha ngani? Uthi: “IBhayibhili selingincedile ukuthi ngiphile impilo elenjongo lokuthi ngithole ithemba ngekusasa. Khathesi sengikwazi ukuthi ngiphilelani.” U-Amit oqanjwe phezulu laye wacabanga ukuthi alihlole eyedwa iBhayibhili. Uthi: “Ngatsha amathe! IBhayibhili liphethe ulwazi olungasiza bonke abantu.”

IBhayibhili selintshintshe ukuphila kwezigidi zabantu. Kungani lawe ungaziniki isikhathi sokulihlola ukuze uzibonele ukuthi lingakunceda njani?