Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

UJehova NguNkulunkulu Okhuluma Labantu

UJehova NguNkulunkulu Okhuluma Labantu

“Lalela manje, mina ngizakhuluma.”JOBE. 42:4.

IZINGOMA: 113, 114

1-3. (a) Sikwazi njani ukuthi imicabango kaNkulunkulu iphakeme kakhulu kuleyabantu? (b) Sizaxoxa ngani esihlokweni lesi?

UNKULUNKULU wenza izidalwa ezihlakaniphileyo ezigoqela abantu lezingilosi ukuze zithole ukuphila kanye lentokozo njengaye. (Hubo. 36:9) Umphostoli uJohane wakhuluma ngalowo owayeloNkulunkulu ekuqaleni, wathi ‘unguLizwi’ njalo ‘ungowokuqala kokudaliweyo kukaNkulunkulu.’ (Joh. 1:1; Isam. 3:14, TBS) UJehova uNkulunkulu wayehlala ekhuluma leNdodana yakhe elizibulo eyitshela imicabango yakhe kanye lendlela ayezizwa ngayo. (Joh. 1:14, 17; Kol. 1:15) Umphostoli uPhawuli laye waveza ukuthi izingilosi ziyakhuluma njalo zisebenzisa ulimi olungafanani lolwethu abantu.1 Khor. 13:1.

2 UJehova ulolwazi olumangalisayo ngezidalwa zakhe ezinengi ezihlakaniphileyo, ezisezulwini lezisemhlabeni. Loba ngasiphi isikhathi izigidi zabantu zingabe zikhuleka kuye ngezindimi ezinengi ezitshiyeneyo. UJehova uyenelisa ukuyilalela yonke imithandazo le ngapha ekhuluma lezingilosi zakhe njalo eziqondisa. Okwenza enelise ukukwenza konke lokhu yikuthi indlela acabanga ngayo, ulimi alusebenzisayo kanye lobuciko bakhe bokukhuluma kuphakeme kakhulu kulokwabantu. (Bala u-Isaya 55:8, 9.) Lokhu kwenza kukhanye ukuthi nxa uJehova ekhuluma labantu, ukhuluma labo ngendlela ecacileyo ukuze bazwisise imicabango yakhe.

 3 Okwakhathesi sizaxoxa ngalokho obekusenziwa nguNkulunkulu ohlakaniphileyo kusukela kudala ukuze abe leqiniso lokuthi ukhuluma labantu ngendlela ecacileyo. Sizaxoxa langokuthi ubeyintshintsha njani indlela akhuluma ngayo labantu ukuze ihambelane lezimo eziyabe zikhona ngalesosikhathi.

UNKULUNKULU UKHULUMA LABANTU

4. (a) Yiluphi ulimi olwasetshenziswa nguJehova ngesikhathi ekhuluma loMosi, uSamuyeli loDavida? (b) IBhayibhili limumetheni?

4 UJehova wakhuluma lo-Adamu esivandeni sase-Edeni esebenzisa ulimi ayeluzwisisa. Kungenzakala ukuthi wayekhuluma laye ngesiHebheru sakudala. Ngokuhamba kwesikhathi wakhuluma labalobi beBhayibhili ababekhuluma isiHebheru ebatshela imicabango yakhe. Abanye babo nguMosi, uSamuyeli loDavida njalo babhala imicabango le ngamazwi abo langendlela yabo yokubhala. Abalobi laba abazange babhale amazwi kaNkulunkulu kuphela kodwa baloba langendlela ayephatha ngayo abantu bakhe, langamaphutha abo kanye lokungathembeki kwabo. Okunye abaloba ngakho yizindaba ezazitshengisa ukholo lwabo kanye lothando lwabo. Konke lokhu abakulobayo kuyasinceda kakhulu lamuhla.Rom. 15:4.

5. UJehova wahlala esebenzisa isiHebheru kuphela yini ukuze akhulume labantu bakhe? Chaza.

5 Lapho izimo zintshintsha, uNkulunkulu kazange abe elokhu ekhuluma labantu ngesiHebheru kuphela. Ngemva kokukhululwa eBhabhiloni, amanye ama-Israyeli ayesesebenzisa ulimi lwesi-Aramu. Mhlawumbe lokhu yikho okwenza uJehova waphefumulela umphrofethi uDanyeli lomphrofethi uJeremiya kanye lomphristi u-Ezra ukuthi balobe ezinye izingxenye zamabhuku abo aseBhayibhilini ngesi-Aramu. * (Khangela amabala angaphansi.)

6. Kwenzakala njani ukuthi iLizwi likaNkulunkulu litholakale ngezinye izindimi?

6 Ngokuhamba kwesikhathi, u-Alekizanda umbusi owayedumile wanqoba izizwe ezinengi zasendulo njalo abantu abanengi emhlabeni basebekhuluma isiGiriki esilula esasibizwa ngokuthi yisiKoine. AmaJuda amanengi aqalisa ukulusebenzisa ulimi lolu futhi lokhu kwenza ukuthi iMibhalo yesiHebheru ihunyutshwe ngesiGiriki. IBhayibhili leli okucatshangelwa ukuthi lahunyutshwa ngabahumutshi abangu-72 lalibizwa ngokuthi yi-Septuagint. Lalingelokuqala ukuhunyutshwa futhi laliqakathekile kakhulu. * (Khangela amabala angaphansi.) Umsebenzi owenziwa ngabahumutshi laba wawutshiyene, abanye babehumutsha ibala ngebala ikanti abanye babehumutsha umqondo. Lanxa kunjalo, amaJuda ayekhuluma isiGiriki kanye lamaKhristu babekholwa ukuthi i-Septuagint liLizwi likaNkulunkulu.

7. Yiluphi ulimi okungenzakala ukuthi uJesu wayelusebenzisa lapho efundisa abafundi bakhe?

7 Kungenzakala ukuthi lapho iNdodana kaNkulunkulu isemhlabeni, yayikhuluma isiHebheru. (Joh. 19:20; 20:16; ImiSeb. 26:14) IsiHebheru esasikhulunywa ngekhulu lokuqala sasixubanisa amabala lesi-Aramu, ngakho kungenzakala ukuthi uJesu wayesebenzisa lamanye amabala esi-Aramu. Lanxa kunjalo wayesazi isiHebheru sakudala esasikhulunywa nguMosi labaphrofethi ngoba kwakubalwa ngaso emasinagogeni maviki wonke. (Luk. 4:17-19; 24:44, 45; ImiSeb. 15:21) Ezinye izindimi ezazikhulunywa ko-Israyeli yisiGiriki lesiLathini. Kodwa iMibhalo kayisitsheli lutho ngokuthi uJesu wayezikhuluma yini izindimi lezi.

8, 9. Kungani isiGiriki sasisetshenziswa kakhulu ngabantu bakaNkulunkulu, njalo lokhu kusifundisani ngoJehova?

 8 Abalandeli bakaJesu bokuqala babesazi isiHebheru kodwa ngemva kokufa kwakhe baqalisa ukukhuluma ezinye izindimi. (Bala ImiSebenzi 6:1.) Lapho izindaba ezinhle zifika ebantwini abanengi, ulimi olwaselusetshenziswa kakhulu ngamaKhristu yisiGiriki. Iqiniso yikuthi amaVangeli womane aphathelane lezimfundiso zikaJesu lemisebenzi yakhe ayetholakala kakhulu ngolimi lwesiGiriki. Ngakho abafundi abanengi babesebenzisa isiGiriki kulesiHebheru. * (Khangela amabala angaphansi.) Kanti njalo amanye amabhuku aphefumulelwayo lezincwadi zomphostoli uPhawuli lakho kwakutholakala ngesiGiriki.

9 Okunye esikunanzelelayo yikuthi lapho abalobi beMibhalo yamaKhristu yesiGiriki becaphuna eMibhalweni yesiHebheru, babesebenzisa i-Septuagint. Amavesi ababewacaphuna acina eseyingxenye yeMibhalo engcwele lanxa kwezinye izikhathi amabala ababewasebenzisa ayengafanani xathu lawesiHebheru sakudala. Ngakho umsebenzi owenziwa ngabantu laba abalesono usuyingxenye yeLizwi likaNkulunkulu esilalo lamuhla. Lokhu kusifundisa ukuthi kuJehova kalukho ulimi kumbe isiko elingcono kulelinye.Bala imiSebenzi 10:34.

10. Ukuthi uJehova unike abantu iLizwi lakhe kusifundisani?

10 Esesixoxe ngakho mayelana lendlela uNkulunkulu ayekhuluma ngayo labantu kusifundisa ukuthi uyantshintsha indlela akhuluma ngayo labo kusiya ngezimo eziyabe zikhona ngalesosikhathi. Kasifuqi ukuthi sifunde olunye ulimi ukuze simazi njalo sikwazi lezinjongo zakhe. (Bala uZekhariya 8:23; iSambulo 7:9, 10.) UJehova nguye owaphefumulela abalobi beBhayibhili kodwa wabavumela ukuthi babhale imicabango yakhe ngezindlela ezitshiyeneyo.

UKULONDOLOZWA KWELIZWI LIKANKUNKULU

11. Ukutshiyana kwezindimi kwenze uNkulunkulu wehluleka ukukhuluma labantu yini? Chaza.

11 Kambe ukutshiyana kwezindimi lezindlela zokuhumutsha kwenze ukuthi uNkulunkulu ehluleke ukukhuluma labantu yini? Hatshi. Ngokwesibonelo, iBhayibhili lilamabala amalutshwana olimi lwakuqala ayesetshenziswa nguJesu. (Mat. 27:46; Mak. 5:41; 7:34; 14:36) Ngakho uJehova wenza ukuthi amazwi kaJesu ahunyutshwe ngesiGiriki, ngokuhamba kwesikhathi langezinye izindimi. Ngokuya kwesikhathi amaJuda kanye lamaKhristu ayehlala eyikopa kutsha iMibhalo engcwele ukuze iLizwi likaNkulunkulu lilondolozwe. IMibhalo le yahunyutshwa langezinye izindimi ezinengi. Ngemva kweminyaka engu-400 uJesu esukile emhlabeni, uJohn Chrysostom wachaza ukuthi izimfundiso zikaJesu zasezihunyutshwe ngezindimi zamaSiriya, amaGibithe, ama-Indiya, amaPhesiya lamaTopiya langezinye izindimi ezinengi.

12. Ukuhunyutshwa kweBhayibhili kwaphikiswa njani?

12 Banengi abantu ababefuna ukuthi iLizwi likaNkulunkulu lingabikhona, babeze bahlukuluze  labantu ababelihumutsha ukuze litholakale ebantwini bonke. Ngokwesibonelo ngo-303 C.E isikhulu samaRoma uDiocletian sakhupha umlayo wokuthi kutshiswe wonke amaBhayibhili. Ngemva kweminyaka engu-1 200 uJesu ezelwe, uWilliam Tyndale waqalisa ukuhumutsha iBhayibhili ngesiNgisi. Watshela esinye isifundiswa seBhayibhili wathi: “Nxa uNkulunkulu engangigcina ngiphila okwesikhathi eside, ngizazama ukuthi ngihumutshe iBhayibhili elilula elizabalwa langumfana owelusa inkomo alizwisise ukwedlula umfundisi.” UTyndale wabaleka eNgilandi waya ezwekazini lase-Europe ukuze enelise ukuhumutsha lokudinda iBhayibhili. Lanxa abafundisi babezama ukukhankasela ukuthi kutshiswe wonke amaBhayibhili abawatholayo, abaphumelelanga ngoba amaBhayibhili aqalisa ukutholakala ngobunengi. Ngokuhamba kwesikhathi uTyndale wathengiswa ngabanye wabanjwa wabulawa watshiswa elengisiwe. Kodwa iBhayibhili ayelihumutshile laqhubeka likhona njalo yilo elasetshenziswa kakhulu lapho kuhunyutshwa iBhayibhili elijayelekileyo ebantwini abanengi okuthiwa yi-King James Version.Bala u-2 Thimothi 2:9.

13. Ukuchwayisisa okwenziwe yizifundiswa zeBhayibhili kutshengisani?

13 Kuliqiniso ukuthi amanye amaBhayibhili akudala alamaphutha amancane lokungavumelani okuthile. Lanxa kunjalo izingcitshi ezihlola iBhayibhili zisebenze gadalala zihlolisisa izinkulungwane zezingxenye zeMibhalo kanye lamaBhayibhili ahunyutshwa kudala. Ukuhlola lokhu kwenze kwacaca ukuthi iMibhalo eminengi ayintshintshanga, ilokhu ifana leyakudala. Lanxa amanye amavesi amalutshwana engabe etshiyene kancane, lokhu kakuwuguquli umlayezo weBhayibhili. Ukuchwayisisa iMibhalo yakudala kwenze ukuthi abafundi beBhayibhili abaqotho babe leqiniso lokuthi iLizwi likaNkulunkulu alintshintshanga.—Isaya. 40:8. * (Khangela amabala angaphansi.)

14. IBhayibhili litshiyene njani lamanye amabhuku?

14 UJehova waba leqiniso lokuthi iLizwi lakhe iBhayibhili liyahunyutshwa ngezindimi ezinengi ukwedlula loba yiliphi elinye ibhuku lanxa abantu abanengi babezama ukulitshabalalisa. Ngitsho lanxa abantu bengelalo ukholo kuNkulunkulu, iLizwi lakhe iBhayibhili litholakala phose kuwo wonke umuntu futhi litholakala ngezindimi ezedlula 2 800, kungaba yilo lonke kumbe ingxenye yalo. Ungawubhoda uwubhode umhlaba akula elinye ibhuku elitholakala njengeBhayibhili. Lanxa amanye amaBhayibhili ehunyutshwe ngolimi olunzima ukubala njalo engakhuphi umqondo oyiwo kwezinye indawo, amanengi awo asinika umlayezo olula wethemba kanye lokuphila okungapheliyo.

KWAKUDINGAKALA IBHAYIBHILI ELITSHA

15. (a) Kuyini okwenziwe yinhlanganiso ukuze amabhuku ethu atholakale ebantwini abanengi? (b) Kungani kusetshenziswa isiNgisi ukuthi iqiniso lifike ebantwini abanengi?

15 Ngo-1919 iqembu elincane labafundi  beBhayibhili ababekhuthele lakhethwa ukuthi libe ‘yinceku ethembekileyo lehlakaniphileyo.’ Ngalesosikhathi inceku le yayikhuluma ‘lezisebenzi zalapha ekhaya’ ngesiNgisi. (Mat. 24:45) ‘Inceku’ le yenze umzamo omkhulu kakhulu ukuze iqiniso litholakale ngezindimi ezinengi; inani lezindimi lezi selisedlula 700. NjengesiKoine esasitshenziswa ngekhulu lokuqala, isiNgisi laso lulimi olusetshenziswa kakhulu kwezemfundo lakwezokuthengiselana futhi lusetshenziswa emazweni amanengi. Ngakho amabhuku ethu abhalwa ngesiNgisi abesehunyutshelwa kwezinye izindimi.

16, 17.(a) Kuyini okwakudingakala ebantwini bakaNkulunkulu? (b) Kwenziwani ukuze abantu basizakale? (c) Kuyini uMfowethu uKnorr ayekufisa nge-New World Translation?

16 Umthombo wolwazi esilunikwa nguJehova liBhayibhili. Ekuqaliseni kwakusetshenziswa iBhayibhili lesiNgisi okuthiwa yi-King James Version elahunyutshwa ngo-1611. Kodwa-ke isiNgisi seBhayibhili leli sasesisidala kakhulu futhi kwakunzima ukusizwisisa. Kanti njalo ibizo likaNkulunkulu lalitholakala emavesini amalutshwana eBhayibhilini leli ikanti eMibhalweni yakudala lalitholakala izikhathi ezingaba yi-7 000. IBhayibhili leli lalilamaphutha njalo lalilamavesi ayengekho eMibhalweni yakudala. Lamanye amaBhayibhili esiNgisi ayelamaphutha njengalo.

17 Ngakho kwasekulesidingo sokuthi kube leBhayibhili elibhalwe ngolimi olwaluzwisiswa ngabantu njalo elalizaveza umqondo oyiwo owawukhona eMibhalweni yakudala. Lokhu kwenza ukuthi kubunjwe ikhomithi yokuhumutsha i-New World Translation. Yikho-ke kusukela ngo-1950 kusiya ku-1960, kwethulwa imiqulu eyisithupha yeBhayibhili leli. Umqulu wokuqala wethulwa mhlaka 2 August ngo-1950. UMfowethu uN. H. Knorr watshela ababesemhlanganweni lo ukuthi abantu bakaNkulunkulu bayalidinga iBhayibhili elilula ukulizwisisa njalo elilomqondo oyiwo owawuseMibhalweni yakudala futhi elizabanceda ukuthi bafunde iqiniso ngendlela ecacileyo. IBhayibhili elilula ukulibala lokulizwisisa njengeMibhalo yakuqala eyalotshwa ngabafundi bakaKhristu. UMfowethu uKnorr waveza ukuthi ufisa ukuthi kube leBhayibhili elinjalo ukuze izigidi zabantu zifunde iqiniso.

18. Kuyini okwenziwa liQula Elibusayo ukuze kuthuthukiswe umsebenzi wokuhumutsha iBhayibhili?

18 Isifiso lesi ayelaso sagcwaliseka ngo-1963 lapho kusethulwa i-New World Translation of the Christian Greek Scriptures ngezinye izindimi eziyisithupha. Lethulwa ngesiDutch, ngesiFrench, ngesiGerman, ngesi-Italian, ngesiPortuguese, langeSpanish. Ngo-1989, iQula Elibusayo labumba uhlangothi oluphathisa umsebenzi wokuhumutsha iBhayibhili futhi uhlangothi lolu lusebenzela emawofisini ethu amakhulu. Ngo-2005 kwaqalisa ukuhunyutshwa iBhayibhili ngezinye izindimi okwasekudindwa ngazo iNqabayokulinda. Sikhuluma nje i-New World Translation egcweleyo loba ingxenye yayo isitholakala ngezindimi ezedlula 130.

19. Kwenzakalani ngo-October 2013, njalo sizaxoxa ngani esihlokweni esilandelayo?

19 Njengoba yayifuqana iminyaka kwaba sobala ukuthi i-New World Translation yesiNgisi kwakumele ithuthukiswe ukuze ihambelane lokuntshintsha kolimi. Mhlaka 5 lo-6 October ngo-2013 kwaba labantu abedlula imiliyoni ababelalele umhlangano owenziwa minyaka yonke yi-Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania. Abantu laba bathokoza lapho besizwa elinye ilunga leQula Elibusayo lisethula i-New World Translation yesiNgisi elungisiswe kutsha. Zehla ezenjabulo kwabanengi lapho ama-asha ebaqhubela amaBhayibhili la amatsha. Lapho kubalwa amavesi eBhayibhilini leli, ababekhona babona ukuthi iLizwi likaNkulunkulu laselibhalwe ngolimi olulula. Yikho-ke esihlokweni esilandelayo sizaxoxa okunengi ngeBhayibhili leli kanye lomsebenzi owenziwayo ukuze lihunyutshelwe kwezinye izindimi.

^ ndima 5 Ekuqaliseni amavesi la alandelayo ayelotshwe ngesi-Aramu, u-Ezra 4:8-6:18, 7:12-26; uJeremiya 10:11; loDanyeli 2:4b-7:28.

^ ndima 6 Ibala elithi Septuagint litsho “amatshumi ayisikhombisa.” Kukhanya angathi iBhayibhili leli laqalisa ukuhunyutshwa eGibithe kusasele iminyaka engu-300 ukuthi uJesu abuye emhlabeni futhi laphela ngemva kweminyaka engu-150. IBhayibhili leli lilokhu liqakatheke kakhulu ngoba linceda izifundiswa ukuthi zizwisise amabala esiHebheru anzima kanye lamanye amavesi.

^ ndima 8 Abanye bacabanga ukuthi uMathewu wabhala iVangeli lakhe ngesiHebheru laselihunyutshwa ngesiGiriki futhi kucatshangelwa ukuthi uMathewu nguye owakwenzayo lokhu.

^ ndima 13 Khangela ibhukwana lesiZulu elithi Incwadi Yabo Bonke Abantu amakhasi 7 kusiya ku-9 esihlokweni esithi: “Yasinda Kanjani Lencwadi?”