Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UNGALIZWISISA YINI IBHAYIBHILI?

Okungakunceda Ukuthi Uzwisise IBhayibhili

Okungakunceda Ukuthi Uzwisise IBhayibhili

Ake sithi uvakatshele ilizwe ongakaze ufike kulo. Uhlangana labantu ongabaziyo, amasiko abo, ukudla kwabo kanye lemali abayisebenzisayo. Yonke into intsha kuwe futhi lokhu kungabangela ukuthi uzizwe ukhathazekile.

Ukukhathazeka lokhu kungenzakala nxa uqala ukubala iBhayibhili. Nxa uqalisa ukulibala kufanana lokuthi uyabe uvakatshele ilizwe lasendulo ongalaziyo. Phela kulo uyadibana labantu okwakuthiwa ngamaFilisti, amasiko angajayelekanga ‘anjengokudabula izigqoko’ kumbe ukudla okwakuthiwa yimana kanye lemali ongayaziyo eyayisetshenziswa ngalesosikhathi. (U-Eksodusi 16:31; UJoshuwa 13:2; 2 USamuyeli 3:31; ULukha 15:9) Konke lokhu kungakudida ingqondo. Kodwa nxa usufike elizweni ongalaziyo kuba kuhle ukuthi uthole uncedo emuntwini ongakuchasisela, okwaziyo ukuthi izinto zimi njani. Kunjalo lokuzwisisa iBhayibhili.

USIZO LWALUTHOLAKALA ENDULO

Kusukela ngekhulu lesi-16 B.C.E. lapho okwaqaliswa khona ukulotshwa imibhalo engcwele, abantu bebelokhu bencediswa ukuthi bayizwisise. Ngokwesibonelo, uMosi owayengumkhokheli wokuqala wako-Israyeli, ‘wayebachasisela’ okwakulotshiwe.UDutheronomi 1:5, The Holy Bible in Ndebele.

Langemva kweminyaka eyinkulungwane babelokhu besesekhona abantu ababechasisa iMibhalo. Ngo-455 B.C.E., abantu bakoJuda abanengi kanye labantwana bathi gwaqa egcekeni elithile elalisedolobheni laseJerusalema. Lalabo ababechasisa iMibhalo babekhona ‘bebala eNcwadini yomthetho.’ Kodwa abazange baphongubala nje kwaphelela khonapho. ‘Babewuchasisa baveze lokho okutshoyo ukuze abantu bakuzwisise lokho okwakubalwa.’UNehemiya 8:1-8.

Ngemva kweminyaka engamakhulu amahlanu, uJesu Khristu laye wenza umsebenzi ofananayo wokufundisa abantu. Yikho phela abantu abanengi bebembiza ngokuthi mfundisi. (UJohane 13:13) Wayefundisa amaxuku abantu aphinde afundise umuntu ngamunye. Ngesinye isikhathi wakhuluma labantu abanengi, ebafundisa amazwi atholakala kuMathewu izahluko 5 kusiya ku-7 njalo “amaxuku abantu amangaliswa yikufundisa kwakhe.” (UMathewu 5:1, 2; 7:28) Ngomnyaka ka-33 C.E. ngesikhathi sekwindla, uJesu wakhuluma labafundi bakhe ababili ababesendleleni eya eJerusalema, ‘wabavulela iMibhalo’ okutsho ukuthi wabachasisela.ULukha 24:13-15, 27, 32.

Abafundi bakaJesu labo babefundisa abantu iLizwi likaNkulunkulu. Ngesinye isikhathi, esinye isikhulu esingumTopiya sasibala indima ethile eseMibhalweni. Umfundi okwakuthiwa nguFiliphu wayilanda indoda le wathi: “Uyakuzwisisa yini lokho okubalayo?” Yona yaphendula yathi: “Ngingakuzwisisa kanjani kungekho muntu ongichazelayo na?” UFiliphu waseyichasisela ukuthi lokho eyayikubala kwakusitshoni.ImiSebenzi 8:27-35.

USIZO LUYATHOLAKALA LALAMUHLA

Lamuhla oFakazi bakaJehova labo benza umsebenzi ofananayo wokufundisa iBhayibhili emazweni angu-239 emhlabeni jikelele. (UMathewu 28:19, 20) Iviki ngayinye banceda abantu abedlula izigidi ezingu-9 ukuthi bazwisise iBhayibhili. Abantu abanengi okufundwa labo iBhayibhili bakhulele ezimulini ezingayisiwo maKhristu. Izifundo lezi zenziwa mahala njalo zenzelwa loba ngaphi lapho umuntu akhululeke ukufundela khona. Abanye njalo kufundwa labo kusetshenziswa amafoni kumbe amakhompiyutha.

Sicela uthintane laboFakazi bakaJehova ukuze uthole okunengi ngohlelo lokufunda iBhayibhili. Ungenza njalo uzakubona sibili ukuthi iBhayibhili libhuku esingalizwisisa lokuthi ‘lilosizo ekufundiseni, lokukhuza, lokuqondisa, lokufundisa ngokulunga,’ ukuze ‘uyilungisele ngokupheleleyo yonke imisebenzi emihle.’2 KuThimothi 3:16, 17.