Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Lusebenzise Kuhle Ulimi Lwakho

Lusebenzise Kuhle Ulimi Lwakho

‘Sengathi amazwi omlomo wami . . . angathokozisa emehlweni akho, O Jehova.’HUBO. 19:14.

IZINGOMA: 82, 77

1, 2. Kungani iBhayibhili lifanisa umlilo lolimi?

NGO-OCTOBER 1871, kwalumatha umlilo omkhulu owaqothula ihlathi endaweni okuthiwa yiWisconsin e-United States. Umlilo lo wasabalala njalo wabulala abantu abedlula 1 200 watshisa lezihlahla ezingaba ngamabhiliyoni amabili. Akukaze kube lomonakalo omkhulu kangaka obangelwa ngumlilo kulelo. Kungenzakala ukuthi umlilo lo wabangelwa zinhlansi ezazivela ezitimeleni ezazidlula khonapho. Aba liqiniso sibili amazwi akuJakhobe 3:5 athi: “Cabangani ngehlathi elikhulu elithungelwa yinhlansi encane yomlilo.” Kungani umlobi lo weBhayibhili watsho amazwi la?

2 Umcijo uJakhobe ayewuveza emzekelisweni wakhe ucaciswa kuvesi 6 othi: “Ulimi lalo lungumlilo.” Ulimi lumela isipho esilaso sokukhuluma. Ulimi lalo lulamandla okubangela umonakalo njengomlilo. IBhayibhili liyakutsho ukuthi “ulimi lulamandla okuphila lokufa.” (Zaga. 18:21) Kodwa phela kasiyekeli ukukhuluma sisesaba ukuthi singacina sikhulume amazwi abuhlungu, njengoba nje singayekeli ukusebenzisa umlilo sisesaba ukuthi ungabangela umonakalo omkhulu. Okuyisiqokoqela yikuwusebenzisa kuhle. Ngakho nxa singawusebenzisa kuhle umlilo, singapheka ngawo, siwothe njalo  sikhanyise ngawo ebusuku. Kunjalo langolimi lwethu, nxa singaluthambisa singalusebenzisa ukudumisa uNkulunkulu lokukhuthaza abanye.Hubo. 19:14.

3. Yiziphi izinto ezintathu esizaxoxa ngazo?

3 Kungelani lokuthi sisebenzisa umlomo wethu kumbe sisebenzisa ulimi lwezandla, sonke silaso isipho esasiphiwa nguNkulunkulu sokwenelisa ukutsho esikucabangayo lendlela esizizwa ngayo. Pho singasisebenzisa njani isipho lesi ukuthi sikhuthaze abanye? (Bala uJakhobe 3:9, 10.) Asixoxeni ngezinto ezintathu eziqakathekileyo eziphathelane lokukhuluma, kumele sikhulume nini, kuyini okumele sikukhulume lokuthi kumele sikhulume njani.

KUMELE SIKHULUME NINI?

4. Nika izibonelo ezitshengisa ukuthi ‘kulesikhathi sokuthula.’

4 Ukukhuluma siyakwenza nsuku zonke kodwa akumelanga sibe lomlomo ongahlalwa mpukane. Phela iBhayibhili lithi sikhona “isikhathi sokuthula.” (UmTshu. 3:7) Ukuthula nxa abanye bekhuluma kutshengisa ukuthi siyabahlonipha. (Jobe. 6:24) Ukunqanda ulimi lwethu ngokugcina imfihlo kutshengisa ukuthi sihlakaniphile lokuthi silokuqedisisa. (Zaga. 20:19) Ukuzifundisa ukuthula nxa sithukuthele lakho kuyikuhlakanipha.Hubo. 4:4.

5. Singatshengisa njani ukuthi siyasiqakathekisa isipho sokukhuluma esisiphiwe nguNkulunkulu?

5 IBhayibhili liyatsho lokuthi ‘kulesikhathi sokukhuluma.’ (UmTshu. 3:7) Nxa umngane wakho angakupha isipho esihle awusoze usigcine butshapha. Kodwa uzasisebenzisa kuhle ukuze utshengise ukuthi uyasiqakathekisa isipho leso. Lathi sitshengisa ukuthi siyasiqakathekisa isipho sokukhuluma esisiphiwe nguJehova ngokusisebenzisa kuhle. Ukusisebenzisa kuhle kungatsho ukutshela abanye indlela esizizwa ngayo, ukubatshela esikudingayo, ukukhuthazana kanye lokudumisa uNkulunkulu. (Hubo. 51:15) Manje singabona njani ukuthi ‘sekuyisikhathi sokukhuluma’?

6. IBhayibhili lilawuphi umzekeliso otshengisa ukuqakatheka kokukhetha isikhathi esihle sokukhuluma?

6 Amazwi akuZaga 25:11 akufanisa kuhle ukuqakatheka kokukhetha isikhathi esihle sokukhuluma. Athi: “Ilizwi elikhulunywe ngesikhathi esifaneleyo linjengamangqongqo egolide ananyekwe emcepheni wesiliva.” Amangqongqo egolide mahle ewodwa. Ukuwabeka emcepheni wesiliva khona kwenza abe mahle kakhulu. Ukukhetha kuhle isikhathi sokukhuluma lakho kungenza amazwi ethu abe mahle kakhulu futhi abe ngakhuthazayo. Njani?

7, 8. Abafowethu baseJapan bamlingisela njani uJesu ekukhetheni isikhathi esihle sokukhuluma?

7 Lanxa ungabe ukhuluma amazwi afaneleyo, ukuwakhuluma ngesikhathi esingayisiso ngeke kubancede abanye. (Bala iZaga 15:23.) Ngokwesibonelo, ngoMarch 2011 izindawo ezisempumalanga kweJapan zahlaselwa ngamagagasi olwandle ayebangelwe yikuzamazama komhlaba. Amagagasi la abangela umonakalo omkhulu emadolobheni akuleyo ndawo njalo kwafa abantu abedlula 15 000. Lanxa oFakazi bakaJehova abahlala kuleyondawo bahlaselwa ngumonakalo lo, basisebenzisa kuhle isikhathi lesi beduduza abantu ababefelwe besebenzisa iBhayibhili. Kodwa abantu abanengi bakuleyondawo babenamathele ezimfundisweni zesonto yamaBuddha njalo kulutshwane kakhulu ababekwazi ngeBhayibhili. Abafowethu bakunanzelela ukuthi leso kwakungayisiso sikhathi esihle sokutshela abantu laba ababephakathi kosizi ngokuvuswa kwabafileyo. Kodwa basebenzisa isipho sabo sokukhuluma, bebaduduza futhi bebachasisela besebenzisa iBhayibhili ngokuthi kungani izinto ezimbi zisenzakala ebantwini abangelacala.

8 UJesu wayekwazi ukuthi kunini lapho okwakumele akhulume khona, wayengaphongukhuluma sonke isikhathi. (Joh. 18:33-37; 19:8-11)  Watshela abafundi bakhe wathi: “Kusekunengi engingakutsho kini kodwa kungalisinda.” (Joh. 16:12) OFakazi basempumalanga yeJapan balandela isibonelo sikaJesu. Ngemva kweminyaka emibili lengxenye kwenzakale umonakalo lo eJapan, abafowethu laba labo benza umkhankaso owawusenziwa emhlabeni wonke wokuhambisa iphetshana elalilesihloko esithi, “Abafileyo Bangaphinda Baphile Yini?” Ngalesosikhathi abantu bakuleyo ndawo basebekulungele ukwamukela izindaba eziduduzayo ezimayelana lokuvuswa kwabantu abafileyo futhi abanengi babewamukela amaphetshana la. Kuliqiniso ukuthi amasiko lalokho abantu abakukholwayo kuyatshiyana kakhulu yikho kumele sinanzelele ukuthi yisiphi isikhathi esihle sokukhuluma.

9. Kunini lapho ukukhetha kuhle isikhathi sokukhuluma okungenza khona ukuthi esikukhulumayo kubancede abanye?

9 Zikhona sibili izikhathi lapho okumele sikhethe khona isikhathi esihle sokukhuluma. Ngokwesibonelo, omunye angakhuluma amazwi angasiphathi kuhle lanxa engabe engahlosanga okubi. Kungaba yikuhlakanipha ukuthi siqale sicabangisise ukuthi indaba leyo imbi kangako yini okokuthi kumele siphendule. Nxa sifuna ukukhuluma laye kungaba kuhle ukuthi sikwenze lokhu sesehlise umoya ukuze singacini sikhuluma amazwi amabi. (Bala iZaga 15:28.) Kanti njalo kumele sibe lokuqedisisa nxa sikhetha isikhathi sokutshela izihlobo zethu ezingayisiboFakazi ngesikukholwayo. Phela siyafuna ukuthi zimazi uJehova, ngakho kumele sizibekezelele izihlobo zethu njalo sicabange singakakhulumi. Ukukhuluma amazwi afaneleyo ngesikhathi esiyiso kungasinceda ukuthi sifinyelele izinhliziyo zazo.

KUYINI OKUMELE SIKUKHULUME?

10. (a) Kungani kumele sikhethe amabala okukhuluma? (b) Nika isibonelo senkulumo embi.

10 Amazwi alamandla okulimaza lawokwelapha. (Bala iZaga 12:18.) Ukukhuluma amazwi ahlabayo kuyimvama emhlabeni kaSathane. Ezokuzilibazisa zikhuthaza abantu abanengi ukuthi ‘balole izilimi zabo njengezinkemba’ lokuthi “bakhombele amazwi abo njengemitshoko ebulalayo.” (Hubo. 64:3) UmKhristu kumele akubalekele ukwenza lokhu. Esinye isibonelo ‘samazwi’ ahlabayo yibuphoxo, okuyikukhuluma amazwi okweyisa abanye kumbe awokubathethisa. Abantu abanengi abathanda ukuphoxa bayabe bezitshela ukuthi bafuna ukuhlekisa abantu kodwa kucina kusiba yikungahloniphi abanye kumbe ukubathethisa. Ubuphoxo obunjalo yinkulumo embi okumele wonke amaKhristu ‘ayisuse.’ Ukuhlekisa abanye kuhle, kodwa kumele sinanzelele ukuthi asibahlekisi ngokuphoxa abanye kumbe ukukhuluma amazwi azabatshiya besizwa ubuhlungu loba beyangekile. IBhayibhili lisixwayisa lisithi: “Akungabi lenkulumo embi ephuma emilonyeni yenu, kodwa okusizayo ekwakheni abanye mayelana leziswelo zabo, ukuba kusize labo abalalelayo.”Efe. 4:29, 31.

11. Kungani ukukhetha amabala aqondileyo kumele kuqalise enhliziyweni?

11 UJesu wafundisa ukuthi “lokho okuphihlika enhliziyweni yikho umlomo okukhulumayo.” (Mat. 12:34) Ngakho ukukhetha amabala aqondileyo kuqalisa enhliziyweni. Esikukhulumayo kujayele ukutshengisa ukuthi silendaba yini labanye kumbe hatshi. Nxa ezinhliziyweni zethu kugcwele uthando lesihawu esikukhulumayo kuzabakha abanye futhi kubakhuthaze.

12. Kuyini okungasinceda ukuthi sikhethe amabala aqondileyo?

12 Ukukhetha amabala aqondileyo kugoqela lokuqala sicabange singakakhulumi. Ngitsho loSolomoni “wazidla ingqondo wadingisisa” ukuze “azuze amazwi ayiwonawona, kwathi-ke konke akulobayo kwaqonda njalo kuliqiniso.” (UmTshu. 12:9, 10) Ukuthola kunzima yini ‘ukuzuza amazwi ayiwonawona’? Nxa kunjalo kungadingakala  ukuthi ungezelele amabala owaziyo. Enye indlela ongakwenza ngayo lokhu yikunanzelela indlela amabala asetshenziswa ngayo eBhayibhilini lasemabhukwini adindwa yinhlanganiso yethu. Dinga ingcazelo yamabala angajayelekanga. Kanti njalo okuqakathekileyo yikufunda ukuthi ungawasebenzisa njani amabala lawo ngendlela ezakhuthaza abanye. IBhayibhili lisitshela ngobuhlobo obukhona phakathi kukaJehova leNdodana yakhe elizibulo. Lithi ngoJesu: “UJehova wobukhosi unginike ulimi olufundisiweyo ukuba ngazi ilizwi lokuqinisa abadiniweyo.” (Isaya. 50:4) Ukuqala sicabangisise ngalokho esifuna ukukutsho kuzasinceda ukuthi sikhethe amazwi aqondileyo. (Jak. 1:19) Singazibuza ukuthi, ‘Engikhuluma laye uzakuzwisisa yini engifuna ukukutsho nxa ngingasebenzisa amazwi la? Amazwi engikhetha ukuwasebenzisa azamphatha njani?’

13. Kungani kuqakathekile ukukhuluma amazwi acacileyo?

13 Ngesikhathi sama-Israyeli icilongo lalitshaywa ukuze abantu babuthane kumbe bachitheke njalo lalitshaywa ukuze ibutho lilungele ukuya empini. Ngakho iBhayibhili lifanisa ukukhuluma amazwi azwakalayo lokukhala kwecilongo. Ukutshaya icilongo elingacaciyo kungaba yingozi ebuthweni elifuna ukuyakulwa. Kunjalo lokukhuluma amazwi angazwakaliyo kumbe agudla iguma, kungabaphica abantu kumbe kubakhohlise. Kodwa-ke kasifuni ukuphonguthi bhadla inkulumo yethu sisithi sizama ukukhuluma ngendlela ecacileyo kumbe ezwakalayo.Bala u-1 Khorinte 14:8, 9.

14. Nika isibonelo esitshengisa ukuthi uJesu wasebenzisa amazwi azwakalayo.

14 UJesu uyisibonelo esihle endabeni yokukhetha amazwi aqondileyo. Khumbula intshumayelo yakhe emfitshane kodwa elamandla ekuMathewu izahluko 5 kusiya ku-7. UJesu kazange asebenzise amabala aqatha ayengazwisiseki futhi kazange asebenzise amazwi alimazayo. Kodwa wasebenzisa amabala alula futhi acacileyo ukuze athinte izinhliziyo zababelalele. Ngokwesibonelo, wakhuluma ngendlela uJehova anakekela ngayo izinyoni ukuze aqinisekise abantu ukuthi bangakhathazeki kakhulu ngokudla. Eqathanisa izilaleli zakhe lenyoni wabuza wathi: “Lina kaliqakathekanga okudlula zona na?” (Mat. 6:26) Nansi isibonelo esihle sokusebenzisa amazwi alula, acacileyo futhi athinta inhliziyo! Khathesi asixoxeni ngendlela yesithathu eqakathekileyo, ukuthi kumele sikhulume njani.

KUMELE SIKHULUME NJANI?

15. Kungani kumele sibe lomusa nxa sikhuluma?

15 Kuqakathekile lokuthi sinanzelele indlela esikhuluma ngayo. Ngesikhathi uJesu ekhuluma esinagogi elaliseNazaretha abantu ‘bamangaliswa ngamazwi amnandi ayephuma emlonyeni wakhe.’ (Luk. 4:22) Ukukhuluma amazwi alomusa kuyayithinta sibili inhliziyo njalo kutshengisa ukuthi siwasebenzisa kuhle amandla olimi. Iqiniso yikuthi ukukhuluma ngomusa kungenza amazwi ethu abe lusizo kwabanye. (Zaga. 25:15) Lathi singamlingisela uJesu ngokukhuluma ngomusa, ngenhlonipho langendlela engeke ibakhube abanye. UJesu wathi ebona ukuthi ixuku labantu lalenze umzamo omkhulu ukuthi lizomlalela, walizwela isihawu ‘waselifundisa izinto ezinengi.’ (Mak. 6:34) Langesikhathi abantu bemchaphaza ngenhlamba kazange aphindisele ngokubathethisa.1 Phet. 2:23.

16, 17. (a) Singamlingisela njani uJesu nxa sikhuluma labemuli kanye labangane bethu esikhonza labo? (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.) (b) Nika isibonelo esitshengisa ukuthi kunceda ngani ukukhuluma amazwi alomusa.

16 Ukukhuluma ngomusa kungaba nzima nxa sikhuluma lomuntu esimjayeleyo. Singakhululeka kakhulu besesicina singasakhethi mabala. Kungaba njalo nxa sikhuluma lesizalwa laye kumbe umngane wethu oseduze kakhulu esikhonza laye. UJesu wayecabanga ukuthi ukuba  lobungane labafundi bakhe kumnika inkululeko yokubahalada yini? Hatshi! Ngokwesibonelo abalandeli bakhe ayebathanda babehlala bephikisana ngokuthi ngubani owayemkhulu phakathi kwabo, uJesu wakhuluma labo ngamazwi alomusa njalo wasebenzisa lomzekeliso womntwana omncane. (Mak. 9:33-37) Abadala bangalingisela isibonelo sikaJesu ngokunika iseluleko “kakuhle” loba ngomusa.Gal. 6:1.

17 Lanxa umuntu engakhuluma amazwi asikhubayo, ukumphendula ngamazwi athobileyo kungaba lempumela emihle. (Zaga. 15:1) Ngokwesibonelo, indodana esikhulakhulile yomunye umama yayisenza izinto ezimbi ngapha isithi ikhonza uJehova. Omunye udadewethu owayengahlosanga okubi watshela umama lo wathi: “Kuzwisa ubuhlungu ukuthi wehlulekile ukufundisa umntanakho.” Umama lo waqala wacabanga wasephendula wathi: “Kuliqiniso ukuthi izinto azihambi kuhle khathesi, kodwa ulokhu esafunda. Khuluma lami ngemva kwe-Amagedoni; sizabe sesikwazi sibili okuyikho.” Ngenxa yokuthi umama lo wamphendula ngomusa udadewethu, bahlala belokhu bengabangane futhi lokhu kwayikhuthaza indodana eyayilalele ingxoxo le. Yakunanzelela ukuthi unina wayengayikhalalanga futhi kwamenza watshiyana labangane ababi. Ngokuhamba kwesikhathi yabhaphathizwa yasikhonza eBhetheli. Ngakho kungelani lokuthi sikhuluma labafowethu, labemuli yethu kumbe labantu esingabaziyo, kumele sizame ngaso sonke isikhathi ukuthi amazwi ethu ‘ahlale egcwele umusa, efakwe itshwayi.’Kol. 4:6.

18. Ukulingisela isibonelo sikaJesu endabeni yokukhuluma kungasinceda njani ukuthi siwasebenzise kuhle amandla olimi lwethu?

18 Khona nje ukuthi siyenelisa ukutshela abanye esikucabangayo kanye lendlela esizizwa ngayo kuyamangalisa sibili. Kasizimiseleni ukulingisela isibonelo sikaJesu ngokukhuluma ngesikhathi esiyiso, ngokukhetha amabala aqondileyo langokuzama ukukhuluma ngomusa. Singenza njalo amandla olimi lwethu azabelapha abanye njalo azathokozisa loJehova onguye owasinika isipho lesi sokukhuluma.