Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UNKULUNKULU UTHINI NGEZIMPI?

Indlela UNkulunkulu Ayezibona Ngayo Izimpi Endulo

Indlela UNkulunkulu Ayezibona Ngayo Izimpi Endulo

Abantu babephathwa njengezigqili. Babekhuleka kanengi kuNkulunkulu becela ukuthi abakhulule kodwa kazange abaphendule kwaze kwedlula iminyaka eminengi. Abantu laba kwakungama-Israyeli, isizwe sikaNkulunkulu sasendulo. Isizwe esilamandla saseGibhithe yiso esasibasebenzisa ngochuku. (U-Eksodusi 1:13, 14) Ama-Israyeli alinda okweminyaka eminengi ukuthi uNkulunkulu awakhulule kuhulumende waseGibhithe owawubathwalise amagabha avuzayo. Ekucineni safika isikhathi esifaneleyo sokuthi uNkulunkulu abakhulule. (U-Eksodusi 3:7-10) IBhayibhili libika ukuthi nguNkulunkulu ngokwakhe owahlasela abaseGibhithe. Wabehlisela izinhlupho ezesabekayo zilandelana, wasebhubhisa inkosi yaseGibhithe lebutho layo eLwandle Olubomvu. (IHubo 136:15) UJehova uNkulunkulu watshengisa ukuthi “ulibutho” elilamandla ngokulwela abantu bakhe.—U-Eksodusi 15:3, 4.

Khona nje ukuthi wahlasela abaseGibhithe kutshengisa ukuthi kayisizo zonke izimpi uNkulunkulu athi zimbi. Kwezinye izikhathi wayenika ama-Israyeli imvumo yokuthi ayehlasela. Ngokwesibonelo, wake wawatshela ukuthi ayehlasela abaseKhenani ababesenza izinto ezenyanyekayo. (UDutheronomi 9:5; 20:17, 18) Watshela loDavida iNkosi yama-Israyeli ukuthi ayekulwa lamaFilisti ayebahlukuluza, waze wamnika leqhinga okwakumele alisebenzise ukuze anqobe.—2 USamuyeli 5:17-25.

Izindaba lezi eziseBhayibhilini ziveza ukuthi nxa abantu babesenza izinto ezenyanyekayo loba behlukuluza ama-Israyeli, uNkulunkulu wayevumela ukuthi kube lezimpi ukuze avikele abantu bakhe futhi alondoloze ukukhonza kweqiniso. Kodwa nansi imicijo emithathu eqakathekileyo ephathelane lezimpi ezazivunyelwa nguNkulunkulu:

  1. UNKULUNKULU NGUYE OWAYESITSHO UKUTHI NGUBANI OKWAKUMELE AYEKULWA. Ngesinye isikhathi uNkulunkulu watshela ama-Israyeli wathi: “Aliyikuyilwa limpi.” Ngenxa yani? UNkulunkulu nguye owayezabalwela. (2 ImiLando 20:17; 32:7, 8) Wabalwela kanengi abantu bakhe njengoba sike sabona indlela abakhulula ngayo eGibhithe. Ngezinye izikhathi uNkulunkulu wayebalaya ukuthi bayekulwa izimpi ezazihambisana lentando yakhe, ezazigoqela ukuthatha iLizwe Lesithembiso lokulivikela.—UDutheronomi 7:1, 2; UJoshuwa 10:40.

  2. UNKULUNKULU NGUYE OWAYESITSHO UKUTHI KWAKUMELE KULWIWE NINI. Abantu bakaNkulunkulu kwakumele babe lesineke, balindele isikhathi sakhe esifaneleyo sokuthi bayekulwa lezizwe ezazibahlukuluza kanye lalezo ezazingomakhelwana ezazisenza izinto ezimbi. Nxa wayengatshongo, kwakungamelanga benze okusuka emakhanda abo. Babengasitholi isibusiso sikaJehova nxa babesiyakulwa engabavumelanga. IBhayibhili litshengisa ukuthi ama-Israyeli ayenqotshwa kabuhlungu lapho esiya empini uNkulunkulu engatshongo ukuthi ahambe. *

  3. Lanxa uNkulunkulu wahlasela abaseKhenani, bakhona angazange ababhubhise, abanjengoRahabi labakibo

    UNKULUNKULU KATHOKOZI NGOKUFA KWABANTU, NGITSHO LANXA BEBABI. UJehova uNkulunkulu unguMthombo wokuphila futhi nguye owadala abantu. (IHubo 36:9) Ngakho-ke kafisi lakancane ukuthi abantu bafe. Kodwa okudanisayo yikuthi kulabantu abaceba ukuhlukuluza abanye, baze bababulale lokubabulala. (IHubo 37:12, 14) Ngakho kwezinye izikhathi uNkulunkulu ubevumela ukuthi kube lezimpi ukuze aqede ububi obunjalo. Kodwa kuyo yonke iminyaka evumela ama-Israyeli ukuthi alwe izimpi ezinjalo, ‘wayephuza ukuzonda’ futhi ‘elozwelo’ ezitheni zawo. (IHubo 86:15) Ngokwesibonelo watshela abako-Israyeli ukuthi bengakahlaseli, kwakumele ‘bakhulume labantu bakulelodolobho bedinga ukuthula’ ukuze babanike ithuba lokuntshintsha izindlela zabo ukuze kungabi lempi. (UDutheronomi 20:10-13) Ngokutsho njalo uNkulunkulu watshengisa ukuthi ‘kathokozi ngokufa kwababi, kodwa ukuba baphenduke ezindleleni zabo baphile.’—UHezekheli 33:11, 14-16. *

Lokhu esesikhulume ngakho kutshengisa ukuthi endulo uNkulunkulu wayebona izimpi ziyindlela eqondileyo yokuqeda ububi kanye lokucindezelwa kwabantu. Kodwa uNkulunkulu nguye kuphela owayelelungelo lokutsho ukuthi kwakumele zibe khona nini lokuthi ngubani okwakumele ayekulwa. UNkulunkulu wayesilwa izimpi ngabomo yini, ekholisa ukubona igazi lichitheka? Hatshi akunjalo. Uvele uyaluzonda udlakela. (IHubo 11:5) Kodwa uNkulunkulu wayintshintsha yini indlela abona ngayo izimpi lapho iNdodana yakhe uJesu Khristu iqalisa inkonzo yayo ngekhulu lokuqala?

^ ndima 7 Ngokwesibonelo ama-Israyeli ake anqotshwa lapho esilwa lama-Amaleki kanye lamaKhenani ngemva kokuthi uNkulunkulu ewatshele ukuthi angayikulwa lezizwe lezi. (AmaNani 14:41-45) Ngemva kweminyaka eminengi, iNkosi uJosiya eyayithembekile layo yenza ngamawala yahamba empini uNkulunkulu engatshongo, futhi lokhu kwabangela ukuthi ibulawe.—2 ImiLando 35:20-24.

^ ndima 8 Abako-Israyeli kabazange baqale badinge ukuthula lapho behlasela amaKhenani. Ngenxa yani? Ngenxa yokuthi amaKhenani ayenikwe iminyaka engu-400 ukuthi antshintshe izindlela zawo ezimbi. Ngesikhathi ama-Israyeli esiyakulwa labo, abaseKhenani bebonke nje basebebabi okudlulisileyo. (UGenesisi 15:13-16) Ngakho kwasekumele babhuqwe baphele nya. Kodwa abanye abantshintsha izindlela zabo kabazange babulawe.—UJoshuwa 6:25; 9:3-27.