Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | UNKULUNKULU UTHINI NGEZIMPI?

Indlela UNkulunkulu Ayezibona Ngayo Izimpi Ekhulwini Lokuqala

Indlela UNkulunkulu Ayezibona Ngayo Izimpi Ekhulwini Lokuqala

AmaJuda ekhulu lokuqala ayecindezelwa. Akuthandabuzwa ukuthi lawo athandaza kuNkulunkulu kanengi njengabokhokho bawo, ecela ukuthi awakhulule ngaphansi koMbuso wamaRoma owawuwadlisa imbuya ngoluthi. Kuthe kunjalo ezwa ngoJesu. Kambe ukuthi nguye owayezakuba nguMesiya owayethenjisiwe? Yikho kungamangalisi ukuthi abanengi ‘babethembe ukuthi wayenguye owayezahlenga u-Israyeli’ ejogweni lamaRoma. (ULukha 24:21) Kodwa akuzange kube njalo. Okwenzakalayo yikuthi ngo-70 C.E., ibutho lamaRoma lafika labhidliza iJerusalema kanye lethempeli layo.

Kwahamba njani? Kungani uNkulunkulu engazange awalwele amaJuda ngendlela ayesenza ngayo endulo? Kungani engazange abalaye ukuthi bayekulwa impi ukuze bathole inkululeko baphume ekucindezelweni? Kambe indlela ayebona ngayo izimpi yayisintshintshile yini? Hatshi. Kodwa izinto zasezigaya ngomunye umhlathi kumaJuda. Abazange bamamukele uJesu, iNdodana kaNkulunkulu enguMesiya. (ImiSebenzi 2:36) Lokhu kwenza ukuthi amaJuda alahlekelwe yisibusiso sokuba yisizwe sikaNkulunkulu esikhethiweyo.—UMathewu 23:37, 38.

UNkulunkulu wayengasawavikeli amaJuda kanye leLizwe lawo Lesithembiso futhi ayengasoze aphinde abe lelungelo lokuyakulwa izimpi esekelwa nguNkulunkulu. UJesu waphrofetha ukuthi isibusiso sokuba ngabantu bakaNkulunkulu abakhethiweyo sasizasuswa ko-Israyeli sinikwe isizwe esitsha. Ngokuhamba kwesikhathi iBhayibhili labiza isizwe lesi esitsha ngokuthi ‘ngu-Israyeli kaNkulunkulu.’ (KwabaseGalathiya 6:16; UMathewu 21:43) U-Israyeli kaNkulunkulu wayesebunjwa libandla lamaKhristu agcotshwe ngomoya. Ngekhulu lokuqala, amaKhristu la atshelwa ngokucacileyo ukuthi: “Khathesi selingabantu bakaNkulunkulu.”—1 UPhetro 2:9, 10.

Njengoba amaKhristu ekhulu lokuqala kuyiwo ‘ayesengabantu bakaNkulunkulu,’ uNkulunkulu wawalwela yini ukuze awakhulule eMbusweni wamaRoma owawuwacindezela? Wawanika umlayo wokuthi ahlome ayehlasela izitha zawo yini? Hatshi kazange enze njalo. Ngenxa yani? Nxa sikhangela izimpi ezisekelwa nguNkulunkulu, nguye kuphela otshoyo ukuthi kumele zibe khona nini njengoba sibonile esihlokweni esidlulileyo. UNkulunkulu kazange alwe izimpi ngekhulu lokuqala ukuze akhulule amaKhristu futhi kazange awanike imvumo yokuthi angenele ezimpini ezazikhona ngalesosikhathi. Kuyakhanya-ke ukuthi ngekhulu lokuqala kwakungayisiso sikhathi sikaNkulunkulu sokulwa izimpi ukuze asuse ububi kanye lokucindezelwa kwabantu.

Ngakho amaKhristu ekhulu lokuqala kwakumele enze njengezinceku zikaNkulunkulu zasendulo, alindele isikhathi sakhe esifaneleyo sokususa ububi lokucindezelwa. Kanti njalo uNkulunkulu wayengawanikanga imvumo yokuthi alwe lezitha zawo. UJesu wakucacisa lokhu lapho efundisa. Ngokwesibonelo wafundisa abalandeli bakhe ukuthi bangayi ezimpini, wasebatshela wathi: “Thandani izitha zenu, libathandazele labo abalihluphayo.” (UMathewu 5:44) UJesu wakhuluma ngesikhathi lapho amaRoma ayezahlasela ngaso iJerusalema, waselaya abalandeli bakhe ukuthi bangayilwi limpi kodwa babaleke. Lokhu yikho kanye abakwenzayo.—ULukha 21:20, 21.

Umphostoli uPhawuli laye waphefumulelwa ukuthi abhale amazwi la: “Lingaphindiseli, . . . ngoba kulotshiwe ukuthi: ‘Ukuphindisela ngokwami; ngizaphindisela,’ kutsho iNkosi.” (KwabaseRoma 12:19) Lapha uPhawuli wayekhuluma amazwi ayeke atshiwo nguNkulunkulu kudaladala kuLevi 19:18  lakuDutheronomi 32:35. Njengoba sibonile esihlokweni esidlulileyo, enye indlela uNkulunkulu ayephindisela ngayo endulo kwakuyikuncedisa abantu bakhe ukuthi balwe lezitha zabo. Ngakho amazwi kaPhawuli atshengisa ukuthi indlela uNkulunkulu ayebona ngayo izimpi ekhulwini lokuqala yayingakantshintshi. Wayelokhu ebona impi kuyindlela ayengayisebenzisa ukuze aphindisele ezitheni zezinceku zakhe njalo asuse ububi lokucindezelwa. Kodwa njengasendulo, nguye kuphela owayengatsho ukuthi kwakumele ibe khona nini lokuthi ngubani okwakumele ayekulwa.

Kuyacaca-ke ukuthi ngekhulu lokuqala uNkulunkulu kazange alaye amaKhristu ukuthi alwe izimpi. Kodwa lamuhla ke? Likhona yini iqembu labantu uNkulunkulu alinike imvumo yokuthi lilwe izimpi? Kambe ukuthi khathesi sekuyisikhathi sokuthi uNkulunkulu ahlasele izitha zabantu bakhe ukuze abakhulule? UNkulunkulu uzibona njani izimpi lamuhla? Ukutshelwa yikuncitshwa, bala isihloko sokuphetha uzizwele.