Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Iminyaka Engu-100 Yokubusa KoMbuso!

Iminyaka Engu-100 Yokubusa KoMbuso!

“Sengathi uNkulunkulu wokuthula . . . angalihlomisa ngakho konke okulungele ukwenza intando yakhe.”—HEB. 13:20, 21.

IZINGOMA: 136, 14

1. Wawuqakatheke kangakanani umsebenzi wokutshumayela kuJesu? Chaza.

UJESU wayekuthanda ukukhuluma ngoMbuso kaNkulunkulu. EBhayibhilini sithola ukuthi wakhuluma ngoMbuso okwezikhathi ezinengi ukwedlula loba yiphi enye indaba. Wakhuluma ngawo okwezikhathi ezedlula 100 enkonzweni yakhe. Ngeqiniso uJesu wayewuthanda ngenhliziyo yonke uMbuso.Bala uMathewu 12:34.

2. Kungenzakala ukuthi kwakulabantu abangaki lapho kukhitshwa umlayo okuMathewu 28: 19, 20, njalo kungani sisitsho njalo? (Khangela amabala angaphansi.)

2 UJesu wathi esanda kuvuswa wabonakala ebantwini abedlula 500 ababezakuba ngabamemezeli boMbuso. (1 Khor. 15:6) Kungenzakala ukuthi yiso isikhathi uJesu akhipha ngaso umlayo wokuthi ivangeli loMbuso litshunyayelwe “ezizweni zonke,” umsebenzi owawungalula ngalesosikhathi. * UJesu waphrofetha ukuthi umsebenzi lo omkhulu wawuzaqhubeka usenziwa “kuze kube sekucineni kwesikhathi,” futhi lokhu kugcwaliseke njengoba kunjalo. Mhlawumbe lawe  uyancedisa emsebenzini lo ukuze ugcwalise isiphrofetho lesi.Mat. 28:19, 20.

3. Yiziphi izinto ezintathu esizinikwe nguJehova ezisenze salungela ukutshumayela izindaba ezinhle?

3 Ngemva kokukhipha umlayo wokuthi kutshunyayelwe, uJesu wathembisa abalandeli bakhe wathi: “Ngilani kokuphela.” (Mat. 28:20) Ngakho nguye owayezaqondisa umsebenzi omkhulu wokutshumayela. Njalo uNkulunkulu wethu ubesinika “konke okulungele” ukusinceda ukuze siphumelele ukufeza umsebenzi lo. (Heb. 13:20, 21) Esihlokweni lesi sizaxoxa ngokunye kwalokhu abesinika khona: (1) amathuluzi okutshumayela, (2) izindlela zokutshumayela ebesizisebenzisa, (3) lokuqeqetshwa esikutholileyo. Okokuqala kasikhangeleni amathuluzi ebesiwasebenzisa okweminyaka engu-100 edlulileyo.

INKOSI IHLOMISA IZINCEKU ZAYO NGAMATHULUZI OKUTSHUMAYELA

4. Amathuluzi atshiyeneyo abesinceda njani emsebenzini wethu wokutshumayela?

4 UJesu wafanisa “ilizwi ngoMbuso” lenhlanyelo ehlanyelwa emhlabathini otshiyeneyo. (Mat. 13:18, 19) Umlimi angasebenzisa amathuluzi ehlukeneyo nxa elungisa umhlabathi esivandeni sakhe ukuze ulungele inhlanyelo. Yikho kanye obekusenziwa yiNkosi eminyakeni edlulileyo, ibilokhu isinika amathuluzi asincedayo ukuthi silungise izinhliziyo zezigidi zabantu, ukuze zilungele ukwamukela izindaba ezinhle zoMbuso. Amanye amathuluzi asebenza okweminyaka ethile kodwa amanye asasebenza lalamuhla. Lanxa kunjalo wonke amathuluzi la abesinceda ukuthi sithuthukise indlela ebesitshumayela ngayo.

5. Laliyini ikhadi lokufakaza, njalo lalisetshenziswa njani?

5 Elinye ithuluzi elanceda abanengi ukuthi baqalise ukutshumayela likhadi lokufakaza elaqalisa ukusetshenziswa ngabamemezeli boMbuso ngo-1933. Lalingalingana lephepha esibhalela kulo imibiko yethu njalo lalilentshumayelo yeBhayibhili emfitshane. Izikhathi ngezikhathi kwakudindwa amakhadi amatsha ayelezintshumayelo ezintsha. Kwakulula kakhulu ukutshumayela ngawo! U-C. W. Erlenmeyer wayeleminyaka elitshumi ngesikhathi eqalisa ukutshumayela ngendlela le. Wathi: “Sasijayele ukufika kumninimuzi sithi, ‘Ngicela ubale ikhadi leli.’ Ngemva kokulibala, sasimnika amabhuku okubala besesihamba.”

6. Ayenceda ngani amakhadi okufakaza?

6 Amakhadi okufakaza ayebanceda ngezindlela ezitshiyeneyo abamemezeli. Lanxa abanye babelesifiso esikhulu sokutshumayela, babelenhloni njalo bengakwazi lokuthi baqalisele ngaphi ukutshumayela. Abanye njalo babelokunengi okokutsho. Babefika bagqibe umninimuzi ngakho konke abakwaziyo ngesikhatshana nje, kodwa ngezinye izikhathi babesehluleka ukukhetha kuhle amazwi abo. Amakhadi okufakaza wona ayelamazwi amalutshwana, akhethwe kuhle futhi yiwo “ayekhulumela” abamemezeli.

7. Yibuphi ubunzima abanye ababehlangana labo ngesikhathi besebenzisa amakhadi okufakaza?

7 Lanxa kunjalo, zazikhona izinto ezazikwenza kube nzima ukusebenzisa amakhadi okufakaza. UGrace A. Estep, oselesikhathi eside enguFakazi uthi: “Ngezinye izikhathi sasibuzwa ukuthi, ‘Likhuluma ngani ikhadi lakho? Yindaba ungahle ungitshele ukuthi liphetheni?’” Abanye njalo babengenelisi ukubala okwakusekhadini. Kanti njalo abanye babelithatha becabanga ukuthi bazoliphiwa, besebevala umnyango. Kwakusithi nxa umninimuzi engavumelani lalokho okwakubhalwe ekhadini, alidabudabule. Kodwa lokhu kwaqeqetsha abazalwane bethu ukuthi bafunde ukutshumayeza abantu njalo kwaveza egcekeni ukuthi babengabameli boMbuso.

8. Chaza ukuthi yayisetshenziswa njani igilamafoni. (Khangela umfanekiso osekuqaliseni.)

8 Elinye ithuluzi elasetshenziswa ngabo-1930 lasekuqaliseni kwabo-1940 kwakuyigilamafoni ethwalekayo. Abanye abazalwane babeyibiza  langokuthi ngu-Aroni ngoba yiyo eyayibakhulumela izikhathi ezinengi. (Bala u-Eksodusi 4:14-16.) Ummemezeli wayecela ukudlalela umninimuzi inkulumo yeBhayibhili eyayirekhodiwe eyayithatha imizuzu emine lengxenye, ngemva kwalokho abesemnika okokubala. Kwezinye izikhathi kwakuze kubuthane imuli yonke ukuze ilalele izinkulumo lezi ezisekelwe eBhayibhilini! Ngo-1934 iWatch Tower Society yaqalisa ukwenza amagilamafoni ayelungiselwe ukusetshenziswa ekutshumayeleni. Ngemva kwesikhathi kwasekurekhodwe izinkulumo ezitshiyeneyo ezingu-92.

9. Kwanceda ngani ukusebenzisa igilamafoni?

9 Ngemva kokulalela enye inkulumo yeBhayibhili, omunye umninimuzi okuthiwa nguHillary Goslin wacela ukuthi ummemezeli owayemtshumayeza amboleke igilamafoni okweviki ukuze omakhelwana bakhe labo bazwe izindaba ezinhle zoMbuso. Ummemezeli wathi ebuyela wathola sekulabanye futhi ababemlindele befuna ukwazi okunengi. Ngokuhamba kwesikhathi abanye babo bazinikela kuJehova njalo amadodakazi kaHillary amabili acina esiya eSikolo seGileyadi, asethunyelwa kwelinye ilizwe. Igilamafoni layo yaba lusizo kakhulu njengamakhadi okufakaza ngoba yanceda abanengi ukuthi baqalise ukutshumayela. Ngokuya kwesikhathi iNkosi yayizafaka amazwi emilonyeni yabo isebenzisa iSikolo Senkonzo SamaKhristu.

UKUSEBENZISA IZINDLELA EZITSHIYENEYO UKUZE SIFINYELELE ABANTU

10, 11. Amaphephandaba kanye lomsakazo kwasetshenziswa njani ukuze kusakazwe iqiniso eliseBhayibhilini, njalo kungani izindlela lezi zaphumelela?

10 INkosi ibiqondisa abantu bakaNkulunkulu ukuthi basebenzise izindlela ezitshiyeneyo zokutshumayela ukuze bafikise izindaba ezinhle ebantwini abanengi kakhulu. Lokhu kwaba lusizo kakhulu ngesikhathi ‘izisebenzi zizilutshwana.’ (Bala uMathewu 9:37.) Ekuqaliseni kwabo-1900, kwakusetshenziswa amaphephandaba ukuze izindaba ezinhle zifike lasezindaweni ezazilabantu bakaJehova abalutshwana. Iviki ngayinye uCharles Taze Russell wayethumela intshumayelo yakhe kwabamaphephandaba, labo besebeyidlulisela phambili ukuze ifakwe kumaphephandaba ase-United States, aseCanada, lase-Europe. Ngo-1913, izinkulumo zikaMfowethu uRussell zaseziphuma kumaphephandaba angu-2 000 futhi zasezibalwa ngabantu abangaba ngu-15 miliyoni!

11 Ngemva kokufa kukaMfowethu uRussell kwaqalisa ukusetshenziswa enye indlela yokutshumayela izindaba ezinhle eyaphumelela kakhulu. UJoseph F. Rutherford wanika enye yezinkulumo zakhe zokuqala kurediyo mhlaka 16 April ngo-1922 njalo yalalelwa ngabantu abangaba ngu-50 000. Mhlaka 24 February 1924 isititshi serediyo okwakuthiwa yiWBBR esasungulwa yinhlanganiso yethu saqalisa ukusakaza. INqabayokulinda kaDecember 1, 1924, yabhala mayelana lendlela le yokutshumayela yathi: “Sicabanga ukuthi umsakazo uyindlela engaduliyo njalo ephumelelayo yokusakaza iqiniso ukwedlula zonke ezike zasetshenziswa.” Umsakazo lawo waba lusizo kakhulu njengamaphephandaba ngoba wenza ukuthi iqiniso lifike lasezindaweni ezazilabamemezeli boMbuso abayingcosana.

Abamemezeli boMbuso abanengi bayatshumayela obala njalo kuyabathozisa ukutshengisa abantu iwebhusayithi yethu i-jw.org (Khangela izindima 12 lo-13)

12. (a) Yiphi indlela yokutshumayela obala oyikholisa kakhulu? (b) Kuyini okungasinceda nxa sisesaba ukutshumayela obala?

12 Kulezinsuku kuqhubeka kugcizelelwa ukuthi senze inkonzo yokutshumayela obala, kungaba sezilindweni zamabhasi lezezitimela, ezindaweni zokupaka izimota, ezindaweni zomphakathi kanye lasezimakethi. Nxa kuyikuthi uyesaba ukutshumayela obala, khuleka kuJehova ucabangisise ngalokho okwatshiwo ngu-Angelo Manera Jr oselesikhathi eside engumbonisi wesiqinti. Wathi: “Loba yiphi indlela entsha yokutshumayela esasiyinikwa sasiyithatha njengethuba lokukhonza uJehova, elokutshengisa ukuthi  sithembekile lokuthi siqotho kuye, kanti njalo sasizimisele ukutshengisa ukuthi sifuna ukumkhonza ngaloba yiphi indlela ayifunayo.” Lanxa kungabe kulendlela entsha yokutshumayela ongayikhwabithi kangako, ukuyisebenzisa kuzakunceda ukuthi umethembe uJehova njalo kuzakuqinisa ukholo, kukwenze ube ngumKhristu ovuthiweyo.Bala u-2 Khorinte 12:9, 10.

13. Inceda ngani iwebhusayithi yethu lamuhla, njalo kuyini okuhle owahlangana lakho ngesikhathi utshengisa abantu iwebhusayithi le?

13 Abamemezeli abanengi bakujabulele ukutshengisa abantu iwebhusayithi yethu i-jw.org lapho abangabala loba badawunilode khona amabhuku ethu ngezindimi ezedlula 700. Abantu abedlula 1,6 miliyoni bangena kuwebhusayithi yethu ilanga ngalinye. Njengoba nje irediyo yaba lusizo kakhulu, iwebhusayithi yethu layo yenza ukuthi abantu abanengi bazwe izindaba ezinhle, ngitsho labantu abahlala ezindaweni ezikhatshana kakhulu.

UKUQEQETSHA ABAMEMEZELI BEZINDABA EZINHLE

14. Abamemezeli boMbuso babedinga kuphi ukuqeqetshwa, njalo yisiphi isikolo esibancedileyo ukuthi baphumelele emsebenzini wokufundisa?

14 Sesixoxe ngamanye amathuluzi kanye lezindlela ebezisetshenziswa ukusakaza izindaba ezinhle ebantwini abanengi. Kodwa kuthiwani ngokuqeqetshwa esikutholileyo? Ake sithi ummemezeli wayehlangana lomuntu ongavumelani lalokho ayekuzwa kugilamafoni, loba athole owayetshengisa ukuthi uyakuthakazelela okusekhadini lokufakaza. Kwakumele akwazi ukuthi enzeni nxa ehlangana labantu abanjalo. Eqondiswa ngumoya ongcwele kaNkulunkulu, uNathan H. Knorr wabona ukuthi kwakulesidingo sokuqeqetsha abamemezeli ukuze basebenzise isipho sabo sokukhuluma enkonzweni. Ngakho-ke kwasungulwa iSikolo Senkonzo SamaKhristu esaqala ukuqhutshwa emabandleni ngo-1943. Isikolo lesi sisincede kakhulu ukuthi senelise ukufundisa ngendlela ephumelelayo.

15. (a) Kuyini okwenzakala kwabanye ngesikhathi besenza izinkulumo eSikolo Senkonzo SamaKhristu? (b) Ukubone kugcwaliseka njani kuwe lokho uJehova asithembisa khona kuHubo 32:8?

15 Kwathatha isikhathi ukuthi abanengi bajayele ukukhuluma phambi kwabantu. UJulio S. Ramu usitshela ngenkulumo yakhe yokuqala ayenza ngo-1944. Inkulumo yakhe yayiphathelane loDoyegi, indoda okukhulunywa ngayo emavesini amane kuphela eBhayibhilini. UJulio uthi: “Amadolo ami ayegedezela, izandla zami ziqhaqhazela lamazinyo ami etshayana.” Uchaza lokuthi inkulumo yonke kwakumele ayakhele kulawomavesi amane. Uthi: “Ngayiqeda ngemizuzu emithathu inkulumo yami. Yikho okwenzakalayo mhla ngiqalisa ukukhuluma inkulumo, kodwa angizange ngikhalale.” Abantwana labo basebenika izinkulumo lanxa abanye babo kwakubathwalisa nzima. U-Angelo Manera okuke kwakhulunywa ngaye ukhumbula  inkulumo yokuqala eyakhulunywa ngumfanyana owayesanda kuqalisa ukufunda esikolo somphakathi. Uthi: “Uvalo lwalumtshayile okokuthi wathi eqalisa nje inkulumo yakhe wabihla. Kodwa ngenxa yokuthi wayezimisele, wayikhuluma waze wayiqeda lanxa wayelokhu ebihla.” Uyesaba yini ukuphendula loba ukwenza ezinye izabelo emihlanganweni mhlawumbe ngenxa yokuthi ulenhloni kumbe ubona angathi kawenelisi? Thandaza kuJehova ukuze unqobe ukwesaba. Uzakunceda njengoba nje wanceda abafowethu labodadewethu ababesenza izinkulumo eSikolo Senkonzo SamaKhristu kudala.Bala iHubo 32:8.

16. ISikolo seGileyadi sibancede ngani abantu bakaJehova (a) kusukela sisanda kusungulwa (b) kusukela ngo-2011?

16 ISikolo Senkonzo SamaKhristu kayisiso sodwa esiqeqetsha abantu bakaJehova. KuleSikolo seGileyadi esibasize kakhulu abanali kanye labanye. Omunye umqeqetshi wesikolo lesi uthi injongo yaso “ngeyokwenza ukuthi abafundi babe lomdlandla wokutshumayela izindaba ezinhle.” ISikolo seGileyadi sasungulwa ngo-1943, njalo kusukela ngalesosikhathi sekuqeqetshwe abantu abedlula 8 500. Kanti njalo sekwathunyelwa abanali abaqeqetshwe esikolo lesi emazweni angaba ngu-170. Kusukela ngo-2011, asebevunyelwa ukungena isikolo lesi ngamaphayona aqakathekileyo, ababonisi beziqinti, abakhonza eBhetheli labanali abangakasingeni.

17. Kube lempumela bani ukuqeqetshwa okwenziwa eSikolo seGileyadi?

17 Kube lempumela bani ukuqeqetshwa okwenziwa eSikolo seGileyadi? Cabanga ngalokho okwenzakala eJapan. Ngo-August 1949, kwakulabamemezeli abangaphansi kwetshumi. Umnyaka lo usiyaphela kwasekulabanali abangu-13 ababevela eSikolo seGileyadi ababesebenza gadalala betshumayela kulelo. Sikhuluma nje sekulabamemezeli abedlula 216 000 eJapan, njalo abangu-90 720 bangamaphayona.

18. Yiziphi ezinye izikolo ezingenwe ngabanye oFakazi ezibancedileyo ukuthi bathuthuke?

18 Zikhona njalo ezinye izikolo ezibancede kakhulu abantu bakaJehova ukuthi babe ngamaKhristu avuthiweyo lokuthi baphumelele enkonzweni yabo. KuleSikolo Senkonzo SoMbuso, iSikolo Senkonzo Samaphayona, iSikolo Sabavangeli BoMbuso, iSikolo Sababonisi Beziqinti Labomkabo kanye leSikolo Samalunga Ekhomithi Yegatsha Labomkabo. Ngempela iNkosi iqhubeka ibaqeqetsha labo abangaphansi kokubusa kwayo!

19. UCharles Taze Russell wathini mayelana lomsebenzi wokutshumayela, njalo kuyini okutshengisa ukuthi amazwi akhe ayeliqiniso?

19 Sekuleminyaka edlula 100 uMbuso kaNkulunkulu wasungulwa. INkosi yethu uJesu Khristu iyaqhubeka isiqeqetsha. Ngo-1916, umnyaka uCharles Taze Russell afa ngawo, watshengisa ukuthi wayengakuthandabuzi lakancane ukuthi umsebenzi wokutshumayela wawuzaqhubeka usanda okumangalisayo. Watshela umngane wakhe wathi: “Umsebenzi uyanda kakhulu njalo uzaqhubeka usanda ngenxa yokuthi mkhulu umsebenzi wokutshumayela ‘ivangeli lombuso’ okumele wenziwe emhlabeni wonke.” (Kuthethwe ebhukwini elithi Faith on the March, elabhalwa ngu-A. H. Macmillan, ikhasi 69) Lakanye wayeqinisile! Siyambonga kakhulu uNkulunkulu wokuthula ngokuqhubeka esihlomisela umsebenzi lo ojabulisa ukwedlula yonke! Akuthandabuzwa ukuthi ubelokhu esinika “konke okulungele” ukusinceda ukuze siphumelele ukwenza intando yakhe.

^ ndima 2 Kulesizatho esenza sikholwe ukuthi inengi lalabo uJesu abonakala kubo bacina bengamaKhristu. Lapho uPhawuli ebhalela ibandla laseKhorinte, wababiza ngokuthi ‘ngabazalwane abedlula amakhulu amahlanu.’ Waseqhubeka esithi: “Inengi labo lilokhu lisaphila, lanxa abanye sebalala.” Ngakho kukhanya angani uPhawuli kanye lamanye amaKhristu ekhulu lokuqala babejayelene labanengi ababezizwele ngezabo uJesu enika umlayo lo.