Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

 IBHAYIBHILI LIYAMTSHINTSHA UMUNTU

Khathesi Sengisenelisa Ukuncedisa Abanye Abantu

Khathesi Sengisenelisa Ukuncedisa Abanye Abantu
  • UMNYAKA WOKUZALWA 1981

  • ILIZWE AZALELWA KULO GUATEMALA

  • IMBALI WAKHULA NZIMA

KUDALA KWAMI:

Ngazalelwa edolobheni le-Acul, elisentshonalanga kweGuatemala. Ngakithi sikhuluma isi-Ixil, futhi yilo ulimi engakhula ngilukhuluma. Olunye ulimi engilukhulumayo yisiSpanish. Ngakhula ngesikhathi kulempi eGuatemala eyathatha iminyaka engu-36 futhi empini le kwafa abantu bakithi abanengi.

Ngelinye ilanga umnewethu owayeleminyaka eyisikhombisa wayedlalisa igrinede futhi lamdubukela wahle wafa. Ingozi le yangitshiya ngiyisiphofu ngileminyaka emine. Ngemva kwalokho ngahamba ngayahlala esikolo sabantu abangaboniyo esisedolobheni elikhulu leGuatemala, lapho engafundela khona iBraille. Esikolo amatitsha ayengangivumeli ukuthi ngikhulume labanye abantwana, ikanti abantwana labo babengafuni ukukhuluma lami. Ngangitshona ngilesizungu futhi ngimkhumbula kakhulu umama ngoba ngangimbona okwenyanga ezimbili kuphela ngomnyaka. Umama wayengithanda futhi elomusa kodwa okudanisayo yikuthi watshona sengileminyaka elitshumi. Ukufa kwakhe kwangidabula kakhulu ngoba ngangicabanga ukuthi nguye yedwa umuntu owayengithanda.

Sengileminyaka engu-11, ngabuyela edolobheni langakithi ngayahlala lomnewethu lemuli yakhe. Babenginakekela ngakho konke engikudingayo, kodwa ngangilokhu ngisizwa ubuhlungu ngezinto ezinengi ezazenzakale empilweni yami. Ngesinye isikhathi ngangikhala kuNkulunkulu ngimbuze ukuthi: “Kanti umama wafelani? Yindaba ngiyisiphofu?” Abantu babengitshela ukuthi lokho okwakusenzakala kimi kwakuyintando kaNkulunkulu. Lokhu kwangenza ngacabanga ukuthi uNkulunkulu ulesihluku futhi kalandaba lami. Ngangihlala ngifisa ukuzibulala kodwa ngiswele ukuthi ngikwenze njani.

Ngisesemncane khonapho ngahlukuluzwa kanengi kwezemacansini, kodwa angizange ngitshele muntu ngoba ngangicabanga ukuthi akulamuntu olendaba lami. Balutshwane kakhulu abantu ababexoxa lami futhi lokhu kwakusenza ngizizwe ngiyindlubu ewele ephokweni, ngihlale ngikhathazekile njalo ngingathembi muntu.

INDLELA IBHAYIBHILI ELANGITSHINTSHA NGAYO:

Ngathi ngileminyaka engu-13 kwafika indoda lomkayo abangoFakazi bakaJehova esikolo ngesikhathi se-break. Omunye umbalisi owayengizwela wayebacele ukuthi bazongivakatshela. Bangitshela ukuthi iBhayibhili lithembisa ukuthi abafileyo bazavuswa njalo leziphofu zizabona. (U-Isaya 35:5; UJohane 5:28, 29) Ngakuthanda sibili abangitshela khona, kodwa kwakunzima ukuthi ngikhulume labo ngenxa yokuthi ngangingajayelanga ukuxoxa labantu. Lanxa kunjalo baqhubeka bengivakatshela ukuze bangifundise okunengi ngeBhayibhili. Babehamba amakhilomitha angaba ngu-10 beqansa lezintaba ukuze bazofika lapha engihlala khona.

Umnewethu wangitshela ukuthi bakhanya bengasibantu abanothileyo kodwa bagqoka ngendlela elesithunzi. Lanxa kunjalo kwakukhanya ukuthi balendaba lami ngoba babengiphathela izipho. Uthando olunjalo lutshengiswa ngamaKhristu eqiniso kuphela.

Ngafunda iBhayibhili ngisebenzisa amabhuku eBraille. Ngangikuzwa ababengifundisa khona kodwa okunye kwakhona kwakunzima ukuthi ngikukholwe. Ngokwesibonelo, ngathwala nzima ukukholwa ukuthi uNkulunkulu ulendaba lami sibili lokuthi bakhona abantu ababengangithanda. Ngangikuzwisisa lokuthi yindaba uJehova evumela ukuhlupheka, kodwa ngangithwala nzima ukukholwa ukuthi unguBaba olothando. *

Ngokuya kwesikhathi, engangikufunda eBhayibhilini kwanginceda ukuthi ngitshintshe umbono wami. Ngokwesibonelo, ngafunda ukuthi uNkulunkulu ulendaba labantu abathwele nzima. Ngesikhathi abantu bakhe bethwele nzima, uNkulunkulu wathi: “Impela ngilubonile usizi lwabantu bami . . . Ngibazwile bekhala.” (U-Eksodusi 3:7) Ngathi sengizwisisa ukuthi uJehova nguNkulunkulu onjani ngazinikela kuye futhi ngabhabhathizwa ngo-1998.

Ngesikhathi ngilomzalwane engangihlala laye

Ngathi sengilomnyaka ngibhabhathiziwe ngaya eduze kwedolobho le-Escuintla, ngisiyafundela omunye umsebenzi ongenziwa ngabantu abangaboniyo. Umdala osebandleni leli le-Escuintla wezwa ukuthi kwakungithwalisa nzima ukuyangena imihlangano edolobheni engangisuke kulo. Ibandla okwakumele ngingene lalo lalikhatshana futhi kungahambeki lula ngoba kugcwele izintaba. Yikho umdala lo wangihlanganisa leyinye imuli eyavuma ukuthi ihlale lami ukuze ngenelise ukungena imihlangano. Lalamuhla balokhu behlala lami futhi bangiphatha njengomntanabo.

Lingaphuma lize litshone ngingaqalisa ukulandisa izinto ezinhle engizenzelwe ngabafowethu labodadewethu ebandleni. Konke lokhu kwenza ngingathandabuzi ukuthi ngiphakathi kwamaKhristu eqiniso.—UJohane 13:34, 35.

INDLELA ENGISIZAKALE NGAYO:

Khathesi angisazikhangeleli phansi futhi sengilethemba. Sengikwazi lokuthi ngiphilelani futhi angisazikhathazi kakhulu ngezinto engingenelisi ukuzenza. Sengisebenzisa isikhathi sami lamandla ami ukufundisa abanye abantu iqiniso eliligugu engilithole elizwini likaNkulunkulu. Khathesi sengingumdala ebandleni futhi sengike ngenza izintshumayelo emabandleni atshiyeneyo lasemihlanganweni emikhulu lapho okuyabe kubuthene abantu abanengi.

Ngesikhathi ngisenza intshumayelo ngisebenzisa iBhayibhili lami leBraille

Ngo-2010, ngangena isikolo seBhayibhili sabazalwane abangatshadanga (khathesi esibizwa ngokuthi yiSikolo Sabavangeli BoMbuso) elizweni le-El Salvador. Isikolo lesi sangiqeqetsha ukuthi ngiyenze kuhle imisebenzi yami ebandleni. Ukungena isikolo lesi kwangenza ngazizwa ngiqakathekile futhi ngithandwa nguJehova uNkulunkulu, onguye onika abantu bakhe amandla okwenza loba yini.

UJesu wathi: “Ukupha kuyathokozisa kakhulu ukwedlula ukwamukela.” (ImiSebenzi 20:35) Ngangingakwazi ukuthi lami ngizake ngithokoze kodwa khathesi ngiyathokoza ngoba sengisenelisa ukuncedisa abanye.

^ indima 13 Ukuze ufunde okunengi ngokuthi yindaba uNkulunkulu evumela ukuhlupheka, khangela isahluko 11 sebhuku elithi IBhayibhili Lisifundisani? elidindwe ngoFakazi bakaJehova.