Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

Mina Kimi Kuhle Ukuba Seduze LoNkulunkulu

Mina Kimi Kuhle Ukuba Seduze LoNkulunkulu

NGATHI ngileminyaka engu-9 umzimba wami wema ukukhula. Lokhu kwenzakala eminyakeni engu-34 eyadlulayo ngihlala eCôte d’Ivoire futhi lakhathesi ngiyimitha eyodwa ubude. Kwathi sekukhanya ukuthi kwakulento engahambi kuhle emzimbeni wami, abazali bami bangikhuthaza ukuthi ngisebenze gadalala ukuze ngingahlali ngicabanga ngendlela engasengikhangeleka ngayo. Ngavula umsika wezithelo phambi kwangekhaya futhi izithelo zakhona ngangizelekanisa ngendlela ekhangayo. Lokhu kwakusenza ukuthi abantu abanengi babuye bazothenga.

Kodwa ukusebenza kakhulu akuzange kuntshintshe izinto kangako. Ngangilokhu ngimfitshane kakhulu njalo ngangithwala nzima lasezintweni ezincane zansuku zonke, ngokwesibonelo ngangingafikeli emakhawunteni ezitolo. Kwakungani into yonke nje yenzelwe abantu abangedlula khatshana ngobude. Lokhu kwakungizwisa ubuhlungu kakhulu, kodwa izinto zantshintsha sengileminyaka engu-14.

Kwelinye ilanga kwafika omama ababili abangoFakazi bakaJehova bezothenga izithelo njalo baqalisa ukufunda lami iBhayibhili. Masinyane ngakubona ukuthi ukwazi uJehova lenjongo yakhe kwakuqakatheke kakhulu ukwedlula indlela engangiyiyo yona. Lokhu kwanginceda kakhulu. IHubo 73:28 kwaba ngumbhalo engiwuthanda kakhulu. Ingxenye yokuqala yevesi le ithi: “Mina kimi kuhle ukuba seduze loNkulunkulu.”

Khonokho nje mina labangakithi sathuthela eBurkina Faso futhi impilo yami yantshintsha ngendlela engangingayilindelanga. Omakhelwana bami eCôte d’Ivoire basebengijayele ngizithengisela emsikeni. Kodwa lapho esathuthela khona abantu babengangazi futhi babeqala ukubona umuntu onjengami. Babephongungithapha ngamehlo. Lokhu kwangenza ngazivalela endlini okwamaviki amanengi. Ngasengikhumbula indlela okwakukuhle ngayo ukuba seduze loJehova. Ngakho ngabhalela ewofisini yegatsha yaboFakazi bakaJehova basebengithumela uNani, udade owayengumnali owayehamba ngomdududu. Udade lo waba lusizo kakhulu kimi.

Imigwaqo esendaweni esasihlala kuyo yayilubhuqu futhi itshelela, kanti njalo ngesikhathi sezulu yayisiba ludaka. UNani wayesiwa kanengi ngomdududu wakhe nxa wayezofunda lami kodwa kazange akhalale. Kwelinye ilanga wangicela ukuthi ngihambe laye emihlanganweni yebandla. Ngananzelela ukuthi lokhu kwakusitsho ukuthi ngiphume endlini njalo ngiyebekezelela ukukhangelwa ngabantu okungapheliyo. Kanti njalo ukugada umdududu sibabili kwakuzakwenza ukuthi usindwe, besekusiba nzima kakhulu ukuhamba emigwaqweni yethu emibi. Lanxa kunjalo ngavuma, ngikhumbula ukuthi ingxenye yesibili yombhalo wami engiwuthandayo  ithi: “Sengenze uJehova Wobukhosi isiphephelo sami.”

Kwezinye izikhathi mina loNani sasitshelela ngomdududu siwele edakeni, kodwa sasingelandaba ngoba sasikuthanda ukuya emihlanganweni. Okwangimangalisayo yikuthi abantu ababeseWolu yoMbuso babetshiyene kakhulu labantu emphakathini ababephongungijolozela ngoba bona babebobotheka futhi belothando. Ngemva kwezinyanga ezingu-9 ngabhaphathizwa.

Ingxenye yesithathu yombhalo wami engiwuthandayo ithi: “Ngizafakaza ngazo zonke izenzo zakho.” Ngangikwazi ukuthi ukutshumayela kwakuzakuba yinto enzima ukwedlula zonke. Ngiyakhumbula mhla ngiqalisa ukutshumayela endlini ngendlu. Abantwana labantu abadala babengikhangela okungapheliyo, belandela ngemva kwami futhi belingisela indlela engihamba ngayo. Lokhu kwawephula umoya wami, kodwa ngangilokhu ngizikhumbuza ukuthi labo bayalidinga kakhulu iPharadayisi njengami; ngakho kangizange ngibuyele emuva.

Okwenza ukuthi impilo yami ibe lula yikuthi ngathola ibhayisikili elilamavili amathathu engangilitshova ngezandla. Engangitshumayela laye wayengifuqa nxa sasisezindaweni eziqansileyo abasenombela nxa sekwehlile. Ukutshumayela kwaqalisa kuyinto enzima kakhulu kimi kodwa kwacina sekungithokozisa kakhulu okokuthi ngo-1998 ngaba liphayona lesikhathi sonke.

Banengi abantu engangifunda labo iBhayibhili, futhi abane bakhona babhaphathizwa. Kanti njalo umnawami oyinkazana laye walamukela iqiniso! Ukuzwa imibiko yokuthi abanye engangifunda labo iBhayibhili babethuthuka kwakungiqinisa nxa ngangidanile. Ngelinye ilanga ngiphethwe ngumkhuhlane woqhuqho, ngathola incwadi eyayivela eCôte d’Ivoire. Ngangike ngaqalisa isifundo lomuntu othile owayeseyunivesithi eBurkina Faso ngasengicela omunye umzalwane ukuthi aqhubeke efunda laye. Ngokuhamba kwesikhathi umfundi lo wathuthela eCôte d’Ivoire. Inhliziyo yami yadlala lephaphu ngisizwa ukuthi wayesengummemezeli ongabhaphathizwanga!

Ngiziphilisa ngani? Enye inhlanganiso ephathisa abantu abagogekileyo yangifundisa ukuthunga. Omunye owesifazana owayesifundisa wananzelela indlela engangisebenza ngayo wasesithi: “Kumele sikufundise lokwenza isepa.” Lakanye bangifundisa. Khathesi sengisenza amasepa okuwatsha lawokugeza. Abantu bayayithanda isepa yami futhi bayalayela labanye ukuthi labo bazoyithenga. Ngiyabahambisela emizini yabo ngomdududu wami olamavili amathathu.

Okudanisayo yikuthi ngo-2004 ngangingasenelisi ukubekezelela ubuhlungu obubangelwa yikugoba kwethambo lomgogodla wami, ngasengibona kungcono ukuthi ngiyekele ukuphayona. Lanxa kunjalo ngilokhu ngikhuthele ekutshumayeleni.

Abantu bathi ngaziwa ngokuhlala ngibobotheka. Ngilezizatho ezinengi zokuhlala ngithokoza ngoba mina kimi kuhle ukuba seduze loNkulunkulu.—Ilandiswa nguSarah Maiga.