Yeqa uye kokuphakathi

Yeqa uye kokumunyethweyo

ISIHLOKO ESISEKUQALISENI | KUYANCEDA YINI UKUTHANDAZA?

Ukuthandaza​—Kungakunceda Ngani?

Ukuthandaza​—Kungakunceda Ngani?

Mhlawumbe ujayele ukuthi nxa ungakenzi into ethile uqale ngokuzibuza ukuthi, ‘Kuzanginceda ngani khonokhu?’ Kodwa kubi yini ukubuza umbuzo ofananayo mayelana lokuthandaza? Hatshi akukubi. Iqiniso yikuthi siyafuna ukwazi ukuthi kuyasinceda yini. Ngitsho lendoda elungileyo uJobe yake yabuza yathi: “Aluba bengingambiza, ubengangiphendula na?”​—UJobe 9:16, nwt.

Ezihlokweni ezidlulileyo, sibone ubufakazi obutshengisa ukuthi ukuthandaza kakusiwo mkhuba nje owenziwa ngabantu abasontayo loba indlela yokwenza ukuthi umuntu azizwe ngcono. UNkulunkulu weqiniso uyayilalela sibili imithandazo. Nxa singathandaza ngendlela eqondileyo futhi sithandazele izinto ezimthokozisayo, uzasinika indlebe. Uyasikhuthaza lokuthi sisondele phansi kwakhe. (UJakhobe 4:8) Umbuzo osusiba khona ngowokuthi sizatholani nxa singahlala sithandaza nsuku zonke? Ake sikhangele okunye esingakuthola.

Ukuhlaliseka engqondweni.

Nxa uhlangana lezinhlupho kanye lezilingo empilweni yakho, wandise ukukhulelwa yikukhathazeka yini? IBhayibhili lisikhuthaza ukuthi ‘sikhuleke kokuphela’ nxa sesicwila phakathi kosizi njalo sibeke ‘izicelo zethu kuNkulunkulu.’ (1 KwabaseThesalonika 5:17; KwabaseFiliphi 4:6) Lisithembisa ukuthi nxa singathandaza, “ukuthula kukaNkulunkulu okudlula ukuqedisisa konke, kuzalinda izinhliziyo [zethu] lezingqondo [zethu].” (KwabaseFiliphi 4:7) Ukuvulela uBaba wethu osezulwini isifuba simtshela izinhlupho zethu kuzasenza sihlaliseke. Okujabulisayo yikuthi nguye osikhuthaza ukuthi senze njalo. IHubo 55:22 lithi: “Yethula iziswelo zakho kuJehova yena uzakusekela.”

“Yethula iziswelo zakho kuJehova yena uzakusekela.”​—IHubo 55:22

Ukuthandaza kuncede abantu abanengi emhlabeni ukuthi babe lokuhlaliseka engqondweni. Owesifazana waseSouth Korea okuthiwa nguHee Ran uthi: “Lanxa ngilezinhlupho ezinkulu, ngingavele ngithandaze ngizizwa sengethulwe umthwalo onzima emahlombe futhi ngizizwa sengilamandla okubekezelela izinhlupho lezo.” UCecilia wasePhilippines yena uthi: “Njengabo bonke omama, ngiyakhathazeka ngamadodakazi ami amabili kanye lomama ongasangaziyo ngenxa yokulahlekelwa yinkumbulo. Kodwa ukuthandaza kwenza ngenelise ukwenza imisebenzi yami yansuku zonke ngingelazinto ezinengi ezingikhathazayo. Ngiyakwazi ukuthi uJehova uzangincedisa ukuthi ngibanakekele.”

Induduzo lamandla nxa siphakathi kwezinhlupho.

Ukhathazeke okwedlulisileyo yini, loba mhlawumbe uphakathi kohlupho olufaka ukuphila kwakho engozini? Ukuthandaza ‘kuNkulunkulu wenduduzo yonke’ kungenza ukuthi ungakhathazeki kakhulu. IBhayibhili lithi ‘uyasiduduza kuzo zonke izinhlupheko zethu.’ (2 KwabaseKhorinte 1:3, 4) Ngokwesibonelo, ngelinye ilanga uJesu edabuke kakhulu, “waguqa phansi wakhuleka.” Kwenzakalani ngemva kwalokho? “Ingilosi yabonakala kuye ivela ezulwini yamqinisa.” (ULukha 22:41, 43) Enye njalo indoda eyayithembekile okuthiwa nguNehemiya yake yethuselwa ngabantu ababi ababezama ukuyivimbela ukuthi yenze umsebenzi eyayiwuthunywe nguNkulunkulu. Yathandaza yathi: “Manje qinisa izandla zami.” Okwenzakala ngemva kwalokhu kutshengisa ukuthi uNkulunkulu wayinceda sibili ukuthi ilwisane lokwesaba njalo yaphumelela ukuwenza umsebenzi wayo. (UNehemiya 6:9-16) UReginald waseGhana uyasilandisela ukuthi umthandazo umsiza njani, uthi: “Nxa ngingathandaza, ikakhulu nxa ngiphakathi kwezinhlupho ezingiqeda amandla, ngizwa sengihlalisekile ngoba ngiyabe sengethule uhlupho lwami emuntwini oyenelisayo ukungisiza futhi ongiqinisayo ukuthi ngingesabi.” Konke lokhu kwenza kucace ukuthi uNkulunkulu uyenelisa ukusiduduza nxa singathandaza kuye.

Ukuhlakanipha okuvela kuNkulunkulu.

Ezinye izinqumo esizenzayo zingasilimaza okwempilo yethu yonke ziphinde zilimaze labantu esibathandayo. Pho singazenza njani izinqumo ngendlela ehlakaniphileyo? IBhayibhili lithi: “Uma omunye wenu eswela ukuhlakanipha [ikakhulu nxa elwisana lezinhlupho] kumele acele kuNkulunkulu, obanikayo bonke ngokuphana engadinganga sici, uzakuphiwa.” (UJakhobe 1:5) Nxa singathandaza kuNkulunkulu sicele ukuhlakanipha, angasebenzisa umoya wakhe ongcwele ukuthi usikhokhele ekwenzeni izinqumo ezitshengisa ukuhlakanipha. Lawo umoya ongcwele ngokwawo singawucela ngoba uJesu wathi ‘uYihlo osezulwini uzabapha umoya ongcwele kulabo abamcelayo!’​—ULukha 11:13.

“Ngangihlala ngithandaza kuJehova ngimcela ukuthi angisize ngikhethe kuhle.”​—UKwabena waseGhana

UJesu laye wakubona kuqakathekile ukuthi acele uYise ukuthi amsize lapho esenza izinqumo ezinkulu. IBhayibhili lisitshela ukuthi lapho efuna ukukhetha amadoda angu-12 ayezakuba ngabaphostoli bakhe, wahlala entabeni “ubusuku bonke ekhuleka kuNkulunkulu.”​—ULukha 6:12.

Kubaqinisile kakhulu abantu abanengi lamuhla ukubona indlela uNkulunkulu aphendule ngayo imithandazo yabo lapho becela ukuthi abasize benze kuhle izinqumo njengoJesu. URegina wasePhilippines usitshela ngezinhlupho ezinengi ahlangane lazo, ezigoqela ukondla imuli yakhe eyedwa ngemva kokufelwa ngumkakhe, ukuphelelwa ngumsebenzi lobunzima bokukhulisa abantwana. Kuyini okumncedileyo ukuthi ahlakaniphe lapho esenza izinqumo? Uthi, “Ngiyathandaza kuJehova ngimcela ukuthi angisize.” UKwabena waseGhana yena usitshela ukuthi kungani wacela ukuthi uNkulunkulu amsize, uthi, “Ngaphelelwa ngumsebenzi wami wokwakha owawungiholisa kuhle kakhulu.” Lapho esedinga omunye umsebenzi, uthi, “Ngangihlala ngithandaza kuJehova ngimcela ukuthi angisize ngikhethe kuhle.” Uqhubeka esithi, “Kangithandabuzi ukuthi uJehova wangincedisa ukuthi ngikhethe umsebenzi onginika isikhathi sokuthi ngimkhonze njalo ngithole okokuziphilisa.” Lawe uNkulunkulu angakukhokhela nxa ungathandaza kuye umcele ukuthi akusize kuloba yini engaphambanisa ubuhlobo bakho laye.

Sesixoxe ngezinto ezilutshwana nje esingazithola nxa singathandaza. (Ukuze uthole ezinye izibonelo, khangela ibhokisi elithi “ Kungakunceda Ngani Ukuthandaza?”) Kodwa ukuze ukuthole konke lokhu, kumele uqale umazi uNkulunkulu kanye lentando yakhe. Nxa kuyikho okufunayo, siyakukhuthaza ukuthi ucele oFakazi bakaJehova bakuncedise ukufunda iBhayibhili. * Ukwenza njalo kungaba linyathelo lakho lokuqala elingakusondeza kuNkulunkulu “owuzwayo umthandazo.”​—IHubo 65:2.

^ indima 14 Ukuze uthole okunengi, thintana laboFakazi bakaJehova abasendaweni yakini kumbe uye kuwebhusayithi yethu i-www.jw.org.